Hopp til innhold

Statsbudsjettet 2024 - forslag for kommuner

- rådgiver i Sticos

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024 fredag 6. oktober. Her er hovedpunkter innen de ulike sektorene.

Kommuner:

 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 316,7 milliarder kroner til alderspensjon i 2024. Det er en økning på 27,1 milliarder kroner eller rundt 9,4 prosent. Økningen skyldes at gjennomsnittlig alderspensjon blir høyere som følge av trygdeoppgjørene, og at antallet alderspensjonister er forventet å øke med 22 000 neste år.

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å bevilge 44,1 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2024. Dette er en økning på 8,2 milliarder kroner.

Økningen skyldes både at det blir flere mottakere av arbeidsavklaringspenger og at grunnbeløpet i folketrygden er økt.

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 238 millioner kroner.

Tiltakene skal hjelpe folk med å komme seg inn på jobbmarkedet. Samlet er den totale foreslåtte bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak på om lag 8,4 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår også å styrke bevilgningen til tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser med 6 millioner kroner. Styrkingen skal hjelpe flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet.

Dagpenger

Regjeringen foreslår å bevilge 12,8 milliarder kroner til dagpenger. Det er en økning på 3,5 milliarder kroner. Økningen skyldes en forventning om flere mottakere av dagpenger og høyere beløp som utbetales per mottaker. Gjennomsnittlig antall dagpengemottakere er anslått til om lag 43 200 personer i 2024.

Regjeringen foreslår også å endre reglene om ventetid for dagpenger. Ventetiden på tre dager innenfor de første 15 dagene etter at dagpenger er innvilget, erstattes med en egenandel tilsvarende tre dager med dagpenger, som trekkes ved første dagpengeutbetaling. Bakgrunnen for endringen er at gjeldende regler om ventetid er kompliserte å forvalte og veilede om, og i en del tilfeller innebærer de at det er lite lønnsomt å ta arbeid i starten av dagpengeperioden. Med endringen blir regelverket enklere og slår likt ut for alle.

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen fra 2023 med ferietillegg til dagpenger i 2024.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til funksjonsassistanse i arbeidslivet med 30,7 millioner kroner. Økningen gjør at flere funksjonshemmede får mulighet til å få en lønnet assistent som bistår med hjelp til praktiske formål på jobb. Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 119 millioner kroner til funksjonsassistanse i arbeidslivet i 2024.

Kontantstøtte

Regjeringen foreslår å videreføre kontantstøtten for de første syv månedene av støtteperioden og avvikle kontantstøtten for de fire siste månedene.

Kontantstøtteperioden blir da kortet ned, sammenlignet med dagens ordning.
Med denne endringen kan familier med barn i alderen fra og med 13 til og med 19 måneder, som ikke benytter barnehageplass med offentlig driftstilskudd, få kontantstøtte.

Barn i alderen fra og med 20 til og med 23 måneder vil ikke kunne få kontantstøtte.

Samhandling

Regjeringen foreslår å bevilge 18,7 millioner kroner for å utvikle to ulike modeller for samhandling mellom NAV og helsetjenestene i kommunene. Målet er bedre samhandling overfor personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, i tillegg til muskel- og skjelettplager.

Sykepenger

Regjeringen foreslår å bevilge 54,4 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere i 2024. Dette er en økning på 8,6 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak høyere sykefravær og lønnsvekst. Utgiftene til sykepenger påvirkes også av utviklingen i sysselsettingen.

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å bevilge 125,6 milliarder kroner til uføretrygd i 2024. Dette er en økning på 7,2 milliarder kroner. Hovedårsaken til at utgiftene øker er forventet vekst i grunnbeløpet.

Regjeringen foreslår å bevilge 82,5 millioner kroner til NAV for å dekke utgiftene til utforming og igangsetting av et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for uføre under 30 år, som ellers ville fått 100 prosent uføretrygd. Målet er å få flere uføre over i jobb. De som får arbeidsorientert uføretrygd, skal få tett oppfølging av NAV og mulighet for ansettelse med trygdejustert lønn.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til VTA med 82,4 millioner kroner. Det vil gi rom for om lag 500 nye plasser i 2024. Regjeringen foreslår en fireårig opptrappingsplan for VTA (2024-2027), der VTA styrkes med om lag 2 000 nye plasser innen utgangen av 2027.

Den samlede bevilgningen til VTA vil med den foreslåtte styrkingen utgjøre 2,1 milliarder kroner.

Oppvekst

Barnehage – lavere maksimalpris

Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass blir redusert til 2 000 kroner i måneden fra 1. august 2024. En familie med ett barn i barnehage vil spare 11 000 kroner i året. Familier med to barn i barnehage vil spare 18 700 kroner i året.
For familier i de 189 mest spredtbygde kommunene, foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen til 1 500 kroner fra 1. august 2024. En familie med ett barn i barnehage vil spare 16 500 kroner i året. Familier med to barn i barnehagen vil spare 28 050 kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,6 milliarder kroner til denne satsingen som vil gjøre barnehagen billigere for alle.

Barnevern – barnevernsinstitusjoner

Regjeringen foreslår å styrke det statlige barnevernet med om lag 570 millioner kroner.

Bakgrunnen er et høyere antall barn med behov for institusjonstiltak, at barna har mer sammensatte behov og at prisene fra private leverandører har økt.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 70 millioner kroner til å videreføre arbeidet med å sørge for at de statlige institusjonene kan ivareta de mest sårbare barna, og for å øke andelen institusjonsplasser fra ideelle leverandører.

Barnevern – omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år med 338,5 millioner kroner. Dette skal dekke den forventede økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og økt omsorgsbehov for gruppen. Mange av barna har mer komplekse og sammensatte behov enn før.

Pengene skal også dekke økte kostnader per enhet i de statlige omsorgssentrene.

Barnevern – spesialiserte fosterhjem

Regjeringen foreslår å bevilge 59 millioner kroner til å videreføre arbeidet med å skaffe flere spesialiserte fosterhjem.

Økningen i antallet spesialiserte fosterhjemsplasser skal skje ved kjøp av fosterhjem fra både ideelle aktører og ved flere statlige spesialiserte fosterhjem.

Flere spesialiserte fosterhjem vil bidra til at flere barn slipper lang ventetid på et varig bosted i fosterhjem, og at barn kan få bo i fosterhjem der alternativet er å bo på institusjon.

Digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 85 millioner kroner til å styrke oppfølgingen av strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Dette er en økning på 40 millioner kroner fra statsbudsjettet for 2023.

Regjeringen vil blant annet bidra til å etablere felles støttetjenester for digitale læremidler, etablere en nasjonal tjenestekatalog og gi midler til forskning.

Mobbing

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til å styrke arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø:

 • 15 millioner skal gå til å prøve ut lokale beredskapsteam. Det vil gi skolene tettere oppfølging av dedikerte ressurspersoner, og bidra til raskere og bedre innsats der skolemiljøet ikke er godt.
 • 10 millioner skal gå til å utvide Læringsmiljøprosjektet. Det vil Det vil gi rom for at 35 nye skoler kan være med i ordningen. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager, skoler og kommuner som har slitt lenge med dårlig skolemiljø, og som har behov for veiledning utenfra.
 • 10 millioner skal gå til statsforvalternes arbeid med å sikre elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalterne støtter og veileder kommunene i å utvikle trygge skolemiljø. Statsforvalterne har også hatt en stor økning i antall skolemiljøsaker, og bevilgningen skal bidra til å få ned køen av saker.

Samisk i barnehage og skole

Regjeringen foreslår å bevilge 6,6 millioner kroner til å styrke samisk i barnehagen og grunnopplæringen:

 • 3 millioner kroner skal gå til å forbedre samisk fjernundervisning.
 • 3,6 millioner skal gå til å styrke Sametingets arbeid med språk og kultur i barnehage og grunnopplæringen, som en oppfølging av stortingsmeldingen Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.

SFO

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 10 millioner kroner til satsing på innhold i skolefritidsordningen (SFO). Pengene skal gå til å styrke kompetansen til de ansatte, i hovedsak i form av videreutdanning for SFO-ledere.

Fra før har regjeringen utvidet ordningen med gratis SFO til å gjelde for andreklassinger fra 1. august 2023. Dermed vil familiene til 60 000 elever kunne spare rundt 20 000 kroner i året.

Helse- og omsorg

Bo trygt hjemme-reformen

Regjeringen foreslår bevilge 75 millioner kroner i økte bevilgninger til oppfølging av tiltak i stortingsmeldingen for et mer aldersvennlig samfunn - Bo Trygt hjemme-reformen. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 58 millioner kroner til arbeidet med å utvide Tørn fra et prosjekt for omsorgstjenesten til et program for hele helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen foreslår også fire millioner kroner til tiltaket Jobbvinner, som er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg foreslår regjeringen ti millioner til en veiledningstjeneste for studenter og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Digital samhandling

Regjeringen foreslår å bevilge 267 millioner kroner til utvikling av flere digitale løsninger i helsetjenesten. Dette er en styrking på 100 millioner kroner og vil blant annet gå til å gjøre prøvesvar digitalt tilgjengelig, digital oversikt over pasientens legemidler (pasientens legemiddelliste), deling av journal og informasjon på tvers av virksomheter for pasienter som får digital hjemmeoppfølging.

Egenandeler

Regjeringen foreslår å øke egenandelene med 4,35 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, og pasientreiser.

Regjeringen foreslår å øke egenandelen for pasientreiser og opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet fra 1. januar 2024. De øvrige egenandeler er foreslått økt fra 1. juli. Dette tilsvarer en økning på 2,2 prosent for året under ett.

Regjeringen foreslår også å øke egenandelstaket med 125 kroner til 3 165 kroner.

Fastlegeordningen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fastlegene gjennom det pasienttilpassede basistilskuddet med 250 millioner kroner i 2024. Dette dekker helårseffekten av styrkingen og omleggingen av basistilskuddet fra 1. mai 2023. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til avtaler mellom kommuner og alle som starter spesialisering som allmennlege med 126,6 millioner kroner i 2024. Det blir foreslått fordi alle skal kunne inngå avtale med kommunen.

Heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen tre milliarder kroner til heldøgns omsorgsplasser (herunder sykehjemsplasser) i 2024. Tilsagnsrammen tilsvarer investeringstilskudd til om lag 1 500 plasser i 2024. Forslaget innebærer en bevilgning på 300 millioner kroner i 2024 som skal dekke første års utbetaling av tilsagnsrammen.

Psykisk helse og rus

Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner mer til psykisk helse- og rusfeltet, og til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Av denne bevilgningen er 190 millioner kroner del av veksten i kommunenes rammetilskudd. I tillegg foreslår regjeringen å bruke 110 millioner kroner til å styrke døgntilbudet innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige psykiske lidelser.

Regjeringen har i 2023 lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033) og vil også legge fram en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet i 2024.

Samhandling

Regjeringen foreslår å bevilge 18,7 millioner kroner for å utvikle to ulike modeller for samhandling mellom NAV og helsetjenestene i kommunene. Målet er bedre samhandling overfor personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, i tillegg til muskel- og skjelettplager.

Samhandling Helse Nord

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til samhandlingstiltak i Helse Nord. Den foreslåtte bevilgningen skal støtte omstillingstiltak og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten om tjenesteutvikling og gode pasientforløp i helseregionen.

Annet

Bostøtte

Regjeringen foreslår å videreføre det midlertidige regelverket som gir høyere inntektsgrenser i bostøtteordningen til og med mars 2024. I tillegg foreslår regjeringen at bostøttemottakerne får en ekstra utbetaling på 1000 kroner per husstand, pluss 150 kroner per person utover første husstandsmedlem, for januar, februar og mars 2024. Dette skal være hjelp til å dekke høye strømutgifter. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 498 millioner kroner i 2024 på grunn av dette.

Boligtiltak i distriktene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til boligtiltak i distriktene med 4,3 millioner kroner. Det vil gi en økning i tilsagnsrammen på 14,3 millioner kroner. Til sammen kan Husbanken gi tilskudd til boligtiltak i distriktene for minst 21 millioner kroner i 2024 (under forutsetningen av nok kvalifiserte søknader). Det overordnede målet med tiltaket er økt tilgang på egnede boliger i distriktene.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til bredbåndsutbygging i områder uten kommersielt grunnlag for utbygging, til totalt 400 millioner kroner.

Bygdevekst

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med bygdevekstavtaler. I tillegg foreslår regjeringen å utvide satsingen med 50 millioner kroner. Avtalene skal utformes som intensjonsavtaler der partene enes om å arbeide sammen mot utvalgte mål. Oppfølgningen skal skje gjennom omforente handlingsplaner. Pengene skal gå til å finansiere tiltak i disse handlingsplanene.

Byområder

Regjeringen viderefører satsingen på attraktive og klimavennlige byer, og foreslår å bevilge totalt 7,5 milliarder kroner til avtalene med byområdene.

Om lag 6,4 milliarder kroner skal gå til tilskudd til transport i byområdene. Av dette foreslår regjeringen å bruke om lag 2,6 milliarder til store kollektivprosjekt og 3,9 milliarder som andre tilskudd til byområder.

Det settes av penger til å følge opp det fremforhandlede forslaget til byvekstavtale for Tromsø, og til å forhandle om nye byvekstavtaler for Kristiansandsregionen og Nedre Glomma. Belønningsavtalene for Buskerudbyen og Grenland blir videreført.
Det settes også av om lag 1,1 milliarder kroner til mindre investeringstiltak over vei- og jernbanebudsjettene for å følge opp byvekstavtalene. Pengene over veibudsjettet går til å bygge sammenhengende sykkelveinett og tiltak for bedre fremkommelighet for kollektivtransporten, mens pengene over jernbanebudsjettet vil gå til stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen.

Byvekstavtale Kristiansandsområdet

Regjeringen vil invitere Kristiansandsregionen til forhandlinger om en byvekstavtale. Det er satt av om lag 215 millioner kroner i 2024 til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange.

Med dette ønsker regjeringen å bidra ytterligere til en langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for en utvikling i Kristiansandsregionen i tråd med nullvekstmålet.

Byvekstavtale Nedre Glomma

Regjeringen vil invitere Nedre Glomma til forhandlinger om en byvekstavtale. Det er satt av om lag 174 millioner kroner i 2024 til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange.

Med dette ønsker regjeringen å bidra ytterligere til en langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for en utvikling i Nedre Glomma i tråd med nullvekstmålet.

Frivilligsentraler

Regjeringen foreslår å bevilge 256,9 millioner kroner til frivilligsentraler i kommunene og 2,4 millioner kroner til Norges Frivilligsentraler.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til områdesatsinger i byer og tettbygde områder med levekårsutfordringer med 40 millioner kroner. Flere departementer har øremerket penger til områdesatsinger. Regjeringen foreslår at det bevilges om lag 259 millioner kroner totalt til kommuner med avtaler med staten om områdesatsinger.

Andøy kommune – The Whale

Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 75 millioner kroner til museet- og opplevelsessenteret The Whale i Andøy kommune. Tilskuddet fordeles over tre budsjettår, med 20 millioner kroner i 2024, og 55 millioner kroner over de to neste årene. Regjeringen foreslår å bevilge pengene gjennom Andøyfondet, som forvaltes av Andøy kommune.

Andøya Spaceport

Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til sikkerhetstiltak på Andøya Spaceport. Sikkerhetstiltakene skal gjøre Andøya Spaceport i stand til å tilfredsstille militære krav til utskytingssted for satellitter som må erstattes i krise og krig.

Andøya utvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 310 millioner til nødvendig infrastruktur på Andøya for alliert mottak og for å frigjøre arealer til næringsvirksomhet.

Husbankens låneramme

Regjeringen foreslår å øke Husbankens låneramme med 3 milliarder kroner til 24 milliarder kroner i 2024. Dette er en videreføring av satsingen i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Lån fra Husbanken skal bidra til at flere kan eie sin bolig, og til å øke tilgangen på egnede boliger i hele landet.

Fylkeskommuner:

 

Videregående opplæring

Fagskoler - 500 nye studieplasser

Regjeringen foreslår å bevilge 22,8 millioner kroner til 500 nye studieplasser på fagskolene. I tillegg foreslår regjeringen å styrke tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene med 10 millioner kroner som en følge av den store økningen i antallet fagskolestudenter de siste årene.

Videre foreslår regjeringen å flytte 21,6 millioner kroner til tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskolene og 9,7 millioner kroner til tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene. Pengene flyttes fra program og tilskuddsordninger forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Fullføring videregående opplæring

Regjeringen følger opp Samfunnskontrakten for flere læreplasser og foreslår å bevilge 485 millioner kroner for at flere skal få en læreplass og for at flere skal bli kvalifisert til en læreplass:

 • 83,2 millioner kroner skal gå til ordningen Fagbrev på jobb. Det er en økning på 23,2 millioner kroner fra 2023. Ordningen bidrar til at voksne som mangler formell kompetanse, kan ta et fagbrev mens de er i jobb.
 • 320 millioner kroner skal gå til å innføre fullføringsretten som innebærer at elevene får rett til opplæring til de har fullført videregående opplæring
 • 189 millioner kroner skal gå til retten til et nytt fagbrev (yrkesfaglig rekvalifisering) som trer i kraft høsten 2024. Dette er en økning på 30 millioner kroner fra 2023. Retten til yrkesfaglig rekvalifisering gir alle rett til å ta et nytt fagbrev, selv om man har ett fra før, eller har fullført med studiekompetanse.

Samferdsel

Ferje

Regjeringen setter av 384 millioner kroner for å videreføre ordningen for å redusere prisen på ferjebilletter med 50 prosent sammenlignet med 2021. Pengene dekker også en videreføring av ordningen for gratis ferje til samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og til ferjesamband med mindre enn 100 000 passasjerer årlig.

Nordøyvegen

Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune i 2024 og 80 millioner kroner i 2025 til dekking av kostnader for Nordøyvegen.

Kollektivtrafikk

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 milliarder kroner i tilskudd til store kollektivprosjekter.

 • Om lag 1,64 milliarder kroner skal gå til Fornebubanen i Oslo og Akershus
 • 126 millioner kroner skal gå til Metrobuss i Trondheim
 • 807 millioner kroner skal gå til Bussveien på Nord-Jæren.

Det settes også av 1,98 milliarder kroner til belønningsmidler, 349 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk og 1,04 milliarder kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Dette er midler som i stor grad går til kollektivtransport.

Annet

Svalbard – Ny-Ålesund

Fordi permafrosten tiner er det behov for omfattende tiltak for å holde vedlike, sikre og sette i stand bygninger og infrastruktur på forskningsstasjonen i Ny-Ålesund. Det er selskapet Kings Bay AS som har ansvaret for vedlikeholdet og infrastrukturen i Ny-Ålesund. Regjeringen foreslår å øke selskapets drifts- og investeringstilskudd med ti millioner kroner.

Frie inntekter

Samlet vekst i frie inntekter innen kommunesektoren er 6,4 milliarder kroner. Veksten er fordelt med 5,1 milliarder kroner til kommunene og 1,3 milliarder kroner til fylkeskommunene.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.