Hopp til innhold

Styreansvar for sakskostnader ved urimelige søksmål

- advokat i Sticos

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett ble styremedlemmer frikjent for styreansvar for krav om dekning av sakskostnader etter et “urimelig søksmål”.

Etter en rettstvist med en kommune, der kommunen vant og fikk tilkjent sakskostnader, gikk selskapet konkurs. Det var ikke dekning i selskapet for kommunens krav. Kommunen krevde erstatning for sakskostnadene fra styrets medlemmer med grunnlag i at det opprinnelige søksmålet var urimelig med liten sjanse til å vinne frem.

Lovgiver har bevisst valgt å ikke stille krav om sikkerhetsstillelse for motpartens sakskostnader som vilkår for å gå til rettssak. Dermed medfører ansvarsbegrensningen i aksjeselskapsformen at risikoen for omkostningene ved rettergangen blir liggende hos motparten, selv om de skulle vinne fullt ut. Aksjeselskapenes ansvarsbegrensning viser her sin virkning.

Vil du lære mer om styrearbeid? Sjekk ut vårt nettkurs Styrearbeid - roller, oppgaver og ansvar

Likevel kan det være aktuelt med et personlig ansvar for styremedlemmer dersom søksmålet har små utsikter til å føre frem. For at ansvar skal kunne ilegges må også selskapet ha hatt en uforsvarlig kapitaldekning, som styret burde ha innsett. Styrets subjektive ansvar beror på en aktsomhetsvurdering, basert på den kunnskapen styret hadde på beslutningstidspunktet og ikke på etterpåklokskap.

Styremedlemmene ble frifunnet. Retten fant at det var plausibel grunn til å fremme søksmålet, ved at det ikke var “liten sjanse” til å vinne frem.

Selv om ansvarsregelen for sakskostnader er en snever unntaksregel viser denne dommen med tydelighet at styret bør gjøre nøye avveininger før selskapet engasjerer seg i en kostbar rettssak.

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.