Sticos Fagstoff

Nyheter og aktuelle fagsaker innen regnskap, økonomi, personal og personvern

Unntak fra krav til kassasystem

Unntak fra krav til kassasystem

Senest fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige som har kontantsalg benytte et produkterklært kassasystem. Men finnes det unntak fra dette kravet?

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Fra 1. januar 2017 ble det innført nye krav til kassasystemer. Fra dette tidspunktet kan leverandører av kassasystemer kun selge systemer som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. På Skatteetatens nettsider finner du en fortløpende oppdatert oversikt over kassasystemer med produkterklæring. Brukerne av systemene har fått en overgangsperiode til å ta i bruk i godkjente kassasystemer, men fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige registrere alt kontantsalg i et produkterklært kassasystem. Men, ingen regel uten unntak, og det er derfor gitt enkelte unntak fra dette kravet.

Ambulerende og sporadisk kontantsalg

Gjeldende unntak fra kravet til kassaapparat for ambulerende og sporadisk kontantsalg videreføres. Dette innebærer at bokføringspliktige med ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (pr. dato kr 280 902) eksklusiv merverdiavgift i løpet av et regnskapsår, ikke trenger å registrere salget i et godkjent kassasystem.

Ambulerende kontantsalg er salg som ikke foretas fra et fast tilrettelagt utsalgssted. Sporadisk kontantsalg er knyttet opp mot at virksomheten som hovedregel har kredittsalg, men unntaksvis mottar betaling kontant.

I slike tilfeller kan kontantsalget dokumenteres på en av følgende måter:

  • Innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte
  • Forhåndsnummererte salgsbilag
  • Oppstilling over ut- og innleverte varer

Dersom det i tillegg til ambulerende kontantsalg også drives kontantsalg som er mer enn sporadisk fra et fast utsalgssted, skal det benyttes et godkjent kassasystem for denne delen av virksomheten. Den bokføringspliktige vil likevel være fritatt fra å benytte kassasystem for å dokumentere det ambulerende eller sporadiske kontantsalget så lenge dette – isolert sett – ikke overstiger beløpsgrensen.

Dersom det ambulerende eller sporadiske kontantsalget isolert sett overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp må det registreres fortløpende på et godkjent kassasystem.

Kontantsalg av mindre omgang

Bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår kan dokumentere salget på tilsvarende måte, uavhengig av om kontantsalget er ambulerende eller sporadisk. Plikten til å benytte kassasystem inntrer så snart grensen overskrides, med mindre reglene om ambulerende eller sporadisk kontantsalg kommer til anvendelse.

Kontantfaktura – nytt unntak

Det innføres et nytt unntak fra registrering i kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) som tilfredsstiller alle kravene til et salgsdokument i bokføringsforskriften. Det innebærer blant annet at salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer og at alle kundene skal angis med navn, og adresse eller organisasjonsnummer. 

Salg fra automater

Gjeldende unntak fra kravet til kassaapparat ved salg fra automater, videreføres med visse begrensninger. Unntaket gjelder ikke ved salg fra drivstoff-, parkerings- og billettautomater. Dette innebærer at slike automater skal bruke programvare som tilfredsstiller kravene til godkjente kassasystem. Unntaket vil heller ikke gjelde andre automater som har funksjonalitet til å skrive salgskvittering.

For ubetjente drivstoffautomater har Skattedirektoratet uttalt at kvitteringskravet vil være oppfylt dersom funksjonaliteten er slik at kunden selv kan velge utskrift eller ei.

Salg fra andre automater enn drivstoff-, parkerings- og billettautomater kan dokumenteres på en av følgende måter:

  • Avstemming mellom dokumenterte kontanter og registrerte salg etter telleverket
  • Beregnet salg ut fra andre registrerte opplysninger i automaten
  • Lister over beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

Det skal foretas en avstemming av kassabeholdning mot salgsdokumentasjon. Avstemmingen kan skje på det tidspunktet den bokføringspliktige oppsøker salgsstedet, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Dette gjelder også for automater som ikke er unntatt fra kravet til kassasystem.

Dispensasjon

Etter søknad kan Skattedirektoratet i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassasystem. Skattedirektoratet har uttalt at det skal mye til for at det innvilges dispensasjon.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. ​Prøv Sticos Oppslag gratis her.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x