Hopp til innhold

Alle kan få se den offentlige søkerlisten

- Advokat og rådgiver i Sticos

Offentlig søkerliste er et tiltak for å styrke innbyggernes tillit til forvaltningen gjennom åpenhet. En utfordring som følger med offentlig søkerliste, er at den kan virke avskrekkende på jobbsøkere.

Etter utlysning av ledig stilling i et forvaltningsorgan, skal arbeidsgiver sørge for at det utarbeides en  søkerliste. Søkerliste er en skriftlig opplisting som inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker til stillingen. 

Søkerlisten skal normalt være utarbeidet innen to til tre virkedager etter søknadsfristens utløp. 

Søkerlisten er offentlig så snart den er utarbeidet, det innebærer at alle som ønsker kan få se den fra dette tidspunktet. 

Den best kvalifiserte søkeren skal tilbys jobben

Høy tillit til forvaltningen medfører at forvaltningen kan drive mer effektivt, noe som kommer hele samfunnet til gode. Åpenhet om forvaltningens arbeid er et virkemiddel som gjør det mulig for innbyggerne selv å få innblikk i hva forvaltningen foretar seg, eksempelvis om forvaltningen overholder lover og regler i oppgaveutførelsen. 

I ansettelsesprosesser er offentlig søkerliste et tiltak for å sikre åpenhet. I offentlig sektor kan nemlig ikke arbeidsgiver velge fritt hvem som skal ansettes. Hovedregelen er at den best kvalifiserte søkeren skal tilbys jobben. Gjennom innsyn i søkerlisten er det lettere for den enkelte å undersøke og kontrollere at ansettelsesprosessen har gått riktig for seg. 

Oppføring på søkerlisten er ikke valgfritt 

En jobbsøker kan ikke selv velge om navnet skal føres opp på søkerlisten eller ikke. I utgangspunktet er det ikke adgang til å hemmeligholde hvilke kandidater som har vært vurdert til den ledige stillingen. 

En arbeidssøker kan imidlertid be om å bli unntatt fra søkerlisten, men det er forvaltningsorganet som avgjør om ønsket skal imøtekommes. 

Søkerens begrunnelse for ønsket om unntak må veies opp mot hensynet til stillingens karakter og allmenhetens grunnleggende rett til innsyn før avgjørelse tas. 

Dersom det er en stilling det knytter seg særlig offentlig interesse til, skal det sterkere grunner til for å godta at en jobbsøker unntas fra den offentlige søkerlisten. 

Forespørsel om unntak fra offentlig søkerliste, begrunnelse og de vurderingene som gjøres bør av bevishensyn skrives ned. Uten skriftlighet og dokumentasjon vil arbeidet med etterfølgende kontroll kunne bli vanskelig, eksempelvis dersom saken tas inn for ombudsmannen eller domstolen for vurdering.

Søkers ønske om unntak fra søkerlisten tas ikke til følge 

Dersom ønske om unntak ikke blir tatt til følge, skal søkeren ifølge loven varsles om det.  

God forvaltningsskikk oppstiller noe strengere krav enn loven på dette punktet. God forvaltningsskikk krever at søkere som har ønsket unntak varsles i tide dersom ønsket ikke imøtekommes, slik at  søkeren får anledning til å trekke søknaden og kan unngå å bli ført opp på søkerlisten. Søkeren må i så fall bestemme seg umiddelbart for om søknaden skal opprettholdes eller ikke, forvaltningen kan ikke vente med å offentliggjøre søkerlisten i påvente av at en søker skal bestemme seg. 

Søkers ønske om unntak fra søkerlisten tas til følge 

Dersom søkerens ønske om unntak blir tatt til følge, skal søkeren likevel inngå i søkerlisten når det  gjelder hvor mange søkere det er til stillingen og hvilket kjønn vedkommende har. 

Offentlige søkerlister kan føre til lavere søkertall 

En utfordring ved bruk av offentlige søkerlister, er at den kan ha en avskrekkende effekt på  jobbsøkere. En arbeidssøker kan eksempelvis være bekymret for at nåværende arbeidsgiver eller kunder skal finne ut at vedkommende har søkt ny jobb. Det forhold at alle kan få se søkerlisten, kan føre til at mulige kandidater unnlater å søke og at det offentlige da taper kampen om den best  kvalifiserte arbeidskraften.  

Offentlighetsloven 

I offentlighetsloven er det regler om offentlige søkerlister. 

Private selskaper og organisasjoner er i de fleste tilfeller ikke omfattet av offentlighetslova, og derfor ikke pålagt å utarbeide søkerliste ved ansettelse. Det er imidlertid noen unntak fra denne hovedregelen. Private virksomheter som er omfattet av offentlighetsloven skal utarbeide søkerliste.  

I Sticos Oppslag Kommune har vi to emner om søkerliste, for mer informasjon se emnene:  Utarbeidelse av søkerliste og Innsyn i søkerliste

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.