Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Beregning av maksimalt utbytte

- rådgiver i Sticos

En viktig problemstilling ved utdeling av utbytte fra et aksjeselskap, er hvor mye som maksimalt kan utdeles til aksjonærene. Maksimalt utbytte begrenses av to forhold. For det første må selskapet ha tilstrekkelig fri egenkapital til å foreta utdelingen (ofte omtalt som teknisk utbytteramme). For det andre skal selskapet til enhver tid ha egenkapital og likviditet som er forsvarlig.

Teknisk utbytteramme

Balanseførte verdier

Teknisk utbytteramme beregnes på grunnlag av balanseførte verdier i sist godkjente årsregnskap. Alternativt kan beregning foretas på grunnlag av en mellombalanse. Mellombalansen må i så fall være registrert i Regnskapsregisteret før utdelingen foretas.

Fri egenkapital

Aksjeloven tar utgangspunkt i begrepet «netto eiendeler» ved beregning av hvor mye som kan utdeles som utbytte. Med dette menes selskapets balanseførte egenkapital. Noen egenkapitalposter inngår i fri egenkapital, mens andre er bundet:

  • Annen egenkapital, Overkurs og Annen innskutt egenkapital er egenkapitalposter som inngår i fri egenkapital, og dermed inngår i beløpet som kan utdeles som utbytte. Det må imidlertid gjøres justeringer for enkelte poster og hendelser for å beregne maksimalt utbytte, se tabellen nedenfor.
  • Aksjekapital, Fond for urealiserte gevinster og Fond for vurderingsforskjeller inngår ikke i beløpet som kan utdeles som utbytte.

Beregning av teknisk utbytteramme

Beregning av maksimalt utbytte etter den tekniske utbytterammen kan illustreres slik:

 

Balanseført egenkapital (netto eiendeler)

-

Fradrag for egne aksjer som selskapet har ervervet avtalepant i

-

Kreditt (lån) og sikkerhetsstillelse til aksjeeier, ansatte aksjonærer og tillitsvalgte

+

Kreditt eller sikkerhetsstillelse som er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet

+

Kreditt til aksjeeier i den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbytte

-

Andre disposisjoner etter balansedagen som skal ligge innenfor rammen som kan  utdeles

+

Aksjekapital (registrert aksjekapital på tidspunkt for beslutning)

+

Fond for vurderingsforskjeller

+

Fond for urealiserte gevinster

=

Maksimalt utbytte

I Sticos Oppslag kan du lese mer om de ulike postene i tabellene over. Her finner du også skjema for beregning av maksimalt utbytte.

Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis ved å registrere deg her: 

Forsvarlig egenkapital og likviditet

Et aksjeselskap skal til enhver tid ha egenkapital og likviditet som er forsvarlig. Hva som er forsvarlig må vurderes for det enkelte selskap, hvor en blant annet tar høyde for 

  • risikoen ved virksomheten og
  • omfanget av virksomheten

En må dermed sørge for at kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt ved utdeling av utbytte, i tillegg til å sørge for at utbyttet ligger innenfor den tekniske utbytterammen. Ved vurdering av forsvarlig egenkapital er det den reelle egenkapitalen som skal vurderes, ikke den balanseførte.

 

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.