Feilperiodisering koster!

Feilperiodisering koster!

Innrapportering av inngående merverdiavgift på feil termin kan i verste fall medføre tapt fradragsrett.

Periodiering av merverdiavgift

I en sak for Klagenemnda for merverdiavgift fra 2012 ble kjøperen nektet fradrag for inngående merverdiavgift fordi merverdiavgiften var feilperiodisert. Kravet om fradrag for merverdiavgift var fremmet i omsetningsoppgaven for 2.termin 2011, men vedrørte et kjøp foretatt i 2.termin 2010.

Når skal merverdiavgiften tas med i omsetningsoppgaven? 

Sticos Fagsupport merker at skatteetaten har fokus på periodisering og særlig at inngående merverdiavgift skal innberettes på riktig periode. Mange virksomheter har rutiner og attestasjonsordninger som medfører at det går noe tid fra faktura er utstedt og til den er endelig postert i regnskapet. Vi har erfart at flere av våre kunder er blitt nektet fradrag for inngående merverdiavgift fordi avgiften er fradragsført og tatt med i omsetningsoppgaven i en senere termin enn perioden faktura er datert. 

Gjennomgående for de sakene vi har fått henvendelse om, er at anskaffelsen anses fradragsberettiget og kravet ikke er foreldet. Dette til tross, inngående merverdiavgift er av skatteetaten etterberegnet som feilperiodisert. Skatteetaten viser til fast praksis at så lenge det ikke er godtgjort i form av en revisorbekreftelse at merverdiavgiften ikke er fradragsført i en tidligere termin, skal beløpet innberettes i den termin dokumentasjon er utstedt – ikke i senere terminer. Etter skatteetatens syn må avgiftsubjektet som ikke har fradragsført i riktig termin sende inn en tilleggsoppgave eller korrigert oppgave for den riktige terminen. 

Hva sier reglene?

Etter mval § 15-9 skal merverdiavgiften tas med i omsetningsoppgaven for den terminen dokumentasjon er utsted. Det vil si at inngående mva tas med i den terminen som fakturaen er datert. Faktura datert april 2015 må følgelig medtas i omsetningsoppgaven for 2.termin 2015. Det er med andre ord fakturadato og ikke leveringsdato som skal legges til grunn for tidspunktet merverdiavgiften skal tas med på omsetningsoppgaven.

Dette forutsetter at fakturaen er utstedt snarest mulig og senest 30 dager etter levering av varer. Vareleveranser som faktureres månedlig, kan faktureres innen 15 virkedager i måneden etter leveringsmåneden. 

Samme gjelder utstedelse av faktura ved salg av tjenester: Faktura utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering.  For tjenester som leveres fortløpende skal faktura utstedes senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen. Husk at faktura som omhandler merverdiavgiftspliktige varer og tjenester ikke kan utstedes med merverdiavgift før ved levering med mindre annet er bestemt.

Avgiftspliktig omsetning skal bokføres og innberettes i den terminen dokumentasjon er utstedt uavhengig av om kravet er omtvistet. Avgiftsmessig er det realisasjonsprinsippet som gjelder og ikke forsiktighetsprinsippet.

Bokføringsmessig får ovennevnte den konsekvens at salg/kjøp skal henføres til den perioden faktura er utstedt, ved at fakturadato og ikke leveringsdato legges til grunn for bokføringen.

Dersom fakturering og levering skjer i to ulike terminer, skal det skje en periodisering ut fra regnskaps- og skattemessige prinsipper. Leveringsdato legges dermed til grunn for den regnskapsmessige og skattemessige rapporteringen mens det er fakturadato som brukes ved avregning av merverdiavgiften.

Avslutningsvis litt om angivelse av dokumentasjonsdato i salgsdokumentet: Dokumentasjonsdato er i utgangspunktet dato for utstedelse av fakturaen. Men et salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedagene i måneden kan angi siste dato i forutgående måned som fakturadato. Forutsetningen er at varen eller tjenesten er levert det på tidspunkt som fakturen dateres. Slik tilbake-datering på fakturaer er særlig praktisk ved et årsskifte: Leveranser sist i desember kan få fakturadato 31.12 selv om fakturen rent faktisk utstedes i januar året etter. 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x