Hopp til innhold

Forenklet IFRS - krav til noteopplysninger

- rådgiver i Sticos

Forenklet IFRS innebærer i hovedsak at reglene for inntekts- og kostnadsføring samt andre vurderinger er i tråd med IFRS. For noteopplysninger er det imidlertid kravene etter god regnskapsskikk som er relevante, med enkelte unntak.

I denne artikkelen vil vi ta for oss hvilke notekrav det er til selskap som avlegger årsregnskapet etter forenklet IFRS. Du finner en fullstendig oversikt over alle notekrav i Sticos Oppslag Proff.

Les også: Forenklet IFRS - hva er det og hvem er det for? 

Forenklet IFRS - notekrav

Notene inneholder opplysninger som er nødvendig for å vurdere regnskapet, utover det som fremgår av resultat og balanse. Selskap som avlegger årsregnskapet etter forenklet IFRS skal i utgangspunktet forholde seg til noteopplysningskravene etter GRS. Det vil si at det er de samme kravene til noteopplysninger som selskap som avlegger årsregnskapet etter GRS. Dette til tross for at forenklet IFRS i hovedsak innebærer at reglene for inntekts- og kostnadsføring samt andre vurderinger er i tråd med IFRS. Det er ikke tillatt å benytte notekravene for små foretak.

I tillegg er det spesifikke notekrav utover kravene etter regnskapsloven og GRS. Det innebærer blant annet:

  • Selskap som avlegger regnskapet etter IFRS skal i utgangspunktet benytte måle- og innregningsreglene etter full IFRS. Det er imidlertid tillatt enkelte forenklinger sammenlignet med full IFRS. For eksempel at de kan benytte GRS ved regnskapsmessig behandling av utbytte. Dersom selskapet benytter seg av noen forenklinger må det opplyses om dette.
  • IFRS tillater i større grad enn GRS måling til virkelig verdi. Det er derfor mer omfattende notekrav knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi.
  • Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar må forholde seg til notekrav i IAS 38
  • Etter IFRS kan både driftsmidler og immaterielle eiendeler anvende verdireguleringsmodellen, i motsetning til anskaffelseskostmodellen som er eneste tillatte modell for måling etter GRS. Dersom verdireguleringsmodellen benyttes må selskapet forholde seg til notekrav etter IAS 16 og/eller IAS 38
  • Dersom selskapet har biologiske eiendeler må man forholde seg til notekrav i IAS 41
  • Mer omfattende noteopplysninger for finansielle instrumenter. For eksempel spesifikasjon av enkelte finansposter, klassifisering av finansielle instrumenter, og ytterligere noteopplysninger ved anvendelse av sikringsbokføring

I Sticos Oppslag Proff finner en egen notemal tilpasset forenklet IFRS. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis

 

Prinsippnoten

Prinsippnoten er en viktig note. Det skal gis opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper. Det skal ikke være en generell omtale, men må tilpasses det enkelte selskap. Det er de regnskapsprinsippene som er aktuelle og sentrale for selskapet som skal beskrives. Ettersom forenklet IFRS baserer seg på inntekts- og kostnadsføring samt andre vurderinger i tråd med IFRS-regelverket, er det viktig at prinsippnoten er tilpasset selskapet, og ikke kopieres fra et selskap som avlegger årsregnskapet etter GRS.

Rekkefølge på noteopplysninger

Regnskapsloven har krav til rekkefølgen på noteopplysningene. Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap. Vanligvis presenteres resultatregnskapet først i årsregnskapet, og det er derfor naturlig å starte nummereringen av notene i resultatregnskapet. 

Noter som ikke vedrører resultatregnskapet og balanse, som for eksempel om anvendte regnskapsprinsipper eller usikkerhet om fortsatt drift, kan presenteres før eller etter notene i resultatregnskap og balanse. Normalt kommer prinsippnoten først, deretter de øvrige notene.

Tips til utarbeidelse av noter

Under har vi listet opp enkelte tips i forbindelse med utarbeidelse av noter:

  • Noten om regnskapsprinsipper skal tilpasses selskapet. Kun relevante regnskapsprinsipper skal være med i prinsippnoten.
  • Inneholder regnskapet poster som i utgangspunktet er unntatt fra de spesifikke notekravene i regnskapsloven, skal det likevel gis opplysninger hvis postene er av betydning for å bedømme resultat og stilling.
  • Det bør være en årlig kvalitetssikring for å sikre at alle nødvendige noteopplysninger er med. Kopieres det fra fjoråret kan det være lett å glippe på vesentlige poster som krever omtale.
Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.