Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Har du kontroll på skattekostnaden?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med årsoppgjøret bør skattekostnaden avstemmes for å forstå hvorfor skattekostnaden ikke er 27% av resultat før skatt. Det vil også være en kontroll på at skatten er riktig beregnet.

Periodisering av skatt

Som følge av sammenstillingsprinsippet må det gjøres en riktig periodisering av skattekostnaden. Da det er forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige prinsipper for inntekts- og kostnadsføring må det beregnes en utsatt skatt/utsatt skattefordel. Midlertidige forskjeller er grunnlaget for denne beregningen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt.

Avstemming av skattekostnaden

Årsaken til at skattekostnaden ikke er 27% av resultat før skatt vil være:

  • Permanente forskjeller
  • For lite/mye avsatt betalbar skatt året før
  • Feil avsetning av utsatt skatt/utsatt skattefordel året før
  • Endring i skattesats

 

Permanente forskjeller

Permanente forskjeller betyr at kostnaden aldri kommer skattemessig til fradrag, eller inntekten aldri kommer til beskatning. Eksempler på det er kostnader til gaver, representasjon, kontingenter, tap/gevinst ved salg av aksjer innenfor fritaksmetoden. Som følge av det vil skattekostnaden utgjøre mer eller mindre enn 27% av resultatet før skatt.

Endring i skattesats

I 2016 er skattesatsen 25%. Det betyr at det må beregnes en utsatt skatt eller utsatt skattefordel etter denne satsen pr. 31.12.15. Skattekostnaden for 2015 vil bli påvirket av at avsetningen 1.1.15 var beregnet etter en skattesats på 27%.

Dokumentasjon av avstemming og endring av midlertidige forskjeller

Bokføringsregelverket setter som krav at også skattemessige verdier i næringsoppgaven skal dokumenteres, med mindre de er dokumentert i øvrige ligningsoppgaver. I Sticos oppslag finner du et eget skjema som kan være til hjelp ved avstemming av skattekostnaden. Her vil du også få dokumentert kontroller/avstemminger mot skjema RF-1217 Regnskaps- og skattemessige forskjeller. For å ha kontroll med skatteberegningen må en kontrollere at endringen i forskjellene er riktige. Du finner hjelp til å avstemme noen av de mest vanlig postene i skjemaet under egen arkfane i dette skjemaet.

Noteopplysninger

NRS (F) Resultatskatt setter krav til at noten skal vise sammenhengen mellom skattekostnaden og 27% av resultat før skatt.

Det er ikke det samme detaljkravet til noter for små foretak som for øvrige foretak. Små foretak skal etter NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak spesifisere hva skattekostnaden består av og de må i prinsippnoten ta med om utsatt skattefordel innarbeides eller ikke. Er den ikke innarbeidet bør beløpet fremgå av noten.

Er utsatt skattefordel innarbeidet skal det bekreftes at det er med grunnlag i fremtidig inntjening.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.