Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Regjeringen Støre la 14. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024. Her er de mest sentrale endringene innenfor skatt, lønn, merverdiavgift og regnskap.

Skatt

Finansdepartementet mottok 19. desember 2022 NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem (Skatteutvalget). Regjeringen vil ikke følge opp Skatteutvalgets utredning med en skattereform med store systemmessige endringer og skattevekslinger.

Regjeringen foreslår skattefrihet for verdipapirfond på aksjegevinst i selskap utenfor EØS ved utflytting.

Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. Ny AFP i offentlig sektor gjelder fra 1963-kullet, som fyller 62 år i 2025. Tilpasningen innebærer at skattereglene for AFP fra privat og offentlig sektor blir like.

Departementet foreslår en endring i § 6-32 første ledd bokstav a andre punktum, slik at det framgår at minstefradrag for kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven skal beregnes etter samme sats som for lønn.

Lønn

Den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekter over 850 000 kroner avvikles fra og med 1. januar 2025.

Merverdiavgift

Tilbakeføring av fradragsført meverdiavgift ved salg mv. av personkjøretøy

Regjeringen foreslår å endre reglene for tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift når personkjøretøy som brukes som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet i løpet av de åtte første årene etter registreringen selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett. Det samme gjelder dersom virksomheten senere blir unntatt fra loven. Utførsel av personkjøretøy utløser ikke plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift. 

Tilbakeføringsbeløpet fastsettes ved å multiplisere fradragsført inngående merverdiavgift med kjøretøyets verdi ved omdisponeringen og dividere med verdien ved fradragsføringen. 

For personkjøretøy som ble registrert på virksomheten i regnskapsår som utløp for mer enn fem år siden, kan tilbakeføringsbeløpet fastsettes ved å multiplisere anslått inngående merverdiavgift med personkjøretøyets verdi ved omdisponeringen og dividere med kjøretøyets anslåtte verdi inklusive avgifter da kjøretøyet ble registrert på virksomheten.

Departementet foreslår at endringene skal gjelde fra 1. juli 2024, men likevel slik at gjeldende regler kan benyttes for personkjøretøy som blir levert før endringen trer i kraft. Dette gjelder også når kjøretøyet blir registrert etter 1. juli 2024. Departementet foreslår videre at gjeldende regler for tilbakeføring også kan benyttes for kjøretøy som blir levert etter 1. juli 2024, dersom det er inngått bindende kjøpekontrakt eller bindende leieavtale før 14. mai 2024. 

Omsetning til internasjonale militære styrker og kommandoenheter

Regjeringen foreslår endringer i merverdiavgiftslovens bestemmelser om fritak for offisielle anskaffelser til den amerikanske styrken som i større grad åpner for fritak fremfor refusjon. 

Regnskap

Skatteloven § 11-7 andre ledd ble endret med virkning fra og med inntektsåret 2023. Skattemessig verdi på fordringer etter fordringsmodellen ble satt lik pålydende/regnskapsmessig verdi, og det ble også fastsatt en overgangsregel for selskap som hadde latente tap eller gevinster knyttet til urealiserte fusjons- og fisjonsfordringer. Selskapene kunne velge om de ville utligne forskjellen uten skattlegging, forutsatt at begge parter treffer samme beslutning.

Lovendringen skapte imidlertid problemer i situasjoner hvor det i løpet av 2023, men før lovendringen ble vedtatt, ble gjennomført en fusjon eller fisjon og et etterfølgende salg av datterselskap. I forbindelse med salget vil det da ha vært tatt hensyn til den latente skatten eller skattefordelen ved fastsetting av vederlaget for aksjene. Siden lovendringen ble fastsatt med tilbakevirkende kraft, oppsto det likevel ikke noen midlertidig forskjell.

Departementet har nå endret overgangsregelen, slik at selskaper som har vært del i en konsernfusjon eller –fisjon før endringen i § 11-7 ble vedtatt, også får en valgadgang om forskjellen skal utlignes med eller uten skattlegging, forutsatt at både mor og datter på tidspunktet da fordringen ble stiftet treffer samme beslutning.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.