Hopp til innhold

Husk å vurdere klimarisiko i regnskapet for 2022

- rådgiver i Sticos

Små og mellomstore foretak må også ha et forhold til bærekraft og klimarisiko. Hvis foretaket har anleggsmidler må de vurdere om risikoer knyttet til bærekraft vil påvirke verdien av anleggsmidlene.

Små og mellomstore bedrifter (SMB), må vurdere i hvilken grad risiko knyttet til bærekraft påvirker dem. Dette treffer i høyeste grad også mindre foretak, så fokus på bærekraft er ikke lenger noe som kun er forbeholdt de store. Det er helt nødvendig i forbindelse med vurdering av om det er nedskrivningsbehov av anleggsmidler, som alle må gjøre en vurdering av ved årsslutt. Verdien av anleggsmidler kan bli påvirket som følge av kortere levetid eller lavere inntjening fremover i tid.

Verdsettelse av anleggsmidler

Ved verdsettelse av anleggsmidler må det vurderes om det foreligger nedskrivningsbehov. Det gjelder poster som driftsmidler, immaterielle eiendeler, aksjer og fordringer. Hvis virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, og verdifallet ikke forventes å være forbigående, må det gjennomføres en nedskrivning. Virkelig verdi er det høyeste av salgsverdi og bruksverdi.

Når det er indikatorer på verdifall må selskapet gjøre en nedskrivningsvurdering hvor virkelig verdi beregnes. Det er derfor avgjørende for å ha riktig verdi på eiendelene sine at selskapet også tenker på klimarisiko som indikatorer på verdifall. Hvis ikke kan eiendelene i balansen være overvurdert. Klimarelatert risiko kan påvirke verdien av både salgsverdien og bruksverdien til eiendelene.

Vær også oppmerksom på forhold som kan påvirke den økonomiske levetiden til anleggsmidlene, da kan det være behov for å endre avskrivningsplanen.

Lær om nedskrivning av anleggsmidler med vårt populære nettkurs: Anleggsmidler - nedskrivningsbehov

Risikoer som må vurderes

Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko og overgangsrisiko. Fysisk risiko kan være effekten av ekstremværhendelser, og overgangsrisiko er risiko knyttet til omstilling til et lavutslippssamfunn. Overgangsrisiko kan være politiske endringer og reguleringer som gir økte avgifter, bøter og pålegg. Har selskapet et produksjonsanlegg eller en bilpark som det er sannsynlig at vil få en tyngre avgiftsbelastning fremover, vil det redusere den fremtidige inntjeningen til anleggsmidlene. Det vil igjen gi lavere beregnet virkelig verdi.

En annen overgangsrisiko er krav til utskifting av teknologi. Er selskapet avhengig av teknologi som i fremtiden blir mindre lønnsom å benytte seg av? Dette er også risikoer som må hensyntas for å vurdere verdien.

Endringer i markedet, som etterspørsel etter varer og tjenester, er også eksempel på overgangsrisiko. Blir varene til selskapet utdaterte som følge av endring i etterspørsel, som igjen kan kreve nyutvikling og annen teknologi? Det kan også være tilfeller hvor etterspørselen synker på grunn av at kunden ønsker grønnere produkter. Eller det kan være markeder som i sin helhet risikerer å falle bort, som vil redusere inntjeningen. Det vil ha konsekvenser for verdien av immaterielle eiendeler og andre investeringer som er gjort i denne sammenheng.

Dette er eksempel på risikoer som foretaket må vurdere om de blir påvirket av, ettersom det vil gi utslag i beregningen av virkelig verdi. Det er viktig at ledelsen er involvert i disse vurderingene og beregningene, og at dette dokumenteres.

Dersom man har langsiktige investeringer, for eksempel aksjer, bør man også gjøre ekstra vurderinger knyttet til bærekraftsrisiko. Har selskapene hensyntatt bærekraftsrisiko i sine regnskap som vil være utgangspunkt for verdsettelsen? Det vil være vriktig å stille spørsmålet i forbindelse med verdsettelse av aksjene for å få et riktig grunnlag for verdivurderingen.  

Les også: Bærekraft er en del av risikostyringen

Viktig for alle selskaper

Bærekraft og vurdering av risikoer knyttet til dette er som vi ser relevant for alle selskaper, ikke bare de store. Her har nok mange en lang vei å gå.

Alle foretak bør aktivt jobbe med bærekraft og risikoer allerede nå, og ikke vente til lovkravene om bærekraftrapportering kommer. Dette krever målrettet jobbing med bærekraft. Alle må uavhengig av dette gjøre en vurdering av nedskrivningsbehov av anleggsmidlene og i den sammenheng er bærekraftrisiko en sentral problemstilling. Grunnlaget for verdiene vil være fremtidig inntjening, som også må ivaretas fremover. Det blir avgjørende å ha en bærekraftig forretningsmodell fremover for å tjene penger.

Så ikke glem dette når årsregnskapet skal avlegges for 2022. Vi oppfordrer også til å omtale bærekraft i selskapets årsberetning eller noter. Det gjelder de som har gjort nedskrivninger, men også de som mener at det ikke er grunnlag for det. Det vil ha stor informasjonsverdi for leserne av regnskapet. Vi tror også det er positivt å omtale kort om hvordan man jobber med bærekraft i selskapet. 

Les mer om Bærekraft: Standarder, rammeverk og lovkrav i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager. Registrer deg her

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev