Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Husk foreldelsesfristen ved krav om kompensasjon for merverdiavgift

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

For kommuner og fylkeskommuner er det viktig å påse at alle krav om kompensasjon for merverdiavgift er tatt med i skattemelding for mva-kompensasjon. Gjøres det feil her, kan resultatet fort bli at kravet er foreldet.

Krav om kompensasjon av merverdiavgift fremmes 6 ganger i året.

(Fylkes)kommunens frist for å sende inn skattemelding for mva-kompensasjon er 1 måned og 10 dager etter utløpet av hver periode med unntak av 3. periode, mai og juni, hvor fristen er satt til 31. august. 

PERIODE                                              

FRIST                              

1. termin: januar og februar  

10. april 

2. termin: mars og april 

10. juni 

3. termin: mai og juni 

31. august 

4. termin: juli og august 

10. oktober 

5. termin: september og oktober

10. desember 

6. termin: november og desember

10. februar 

Oppgavefristen er absolutt og skattemelding som kommer inn etter fristens utløp blir avvist.

Kravet kan imidlertid tas med i skattemelding for neste periode.

Foreldelse

For kommuner og fylkeskommuner foreldes krav om kompensasjon for merverdiavgift etter utløpet av fristen for å sende inn skattemelding for neste periode. Det samme gjelder for kommunale foretak som krever kompensasjon på samme oppgave som kommunen.

For alle andre kompensasjonsberettigede er foreldelsesfristen lik fristen for å sende inn skattemelding for sjette periode påfølgende år (10. februar). Denne fristen gjelder blant annet for interkommunale selskaper (IKS), private kompensasjonsberettigede, barnehager og kirkelig fellesråd. 

Kommuner og fylkeskommuner må derfor være oppmerksom på at krav om kompensasjon for merverdiavgift foreldes etter utløpet av fristen for å sende inn skattemelding for neste periode.

«Kommunen mottar en faktura som er datert 15. januar. Avgiftsbeløp på denne faktura foreldes etter utløpet av 10. juni som er innleveringsfristen for neste periode.»

Foreldelse inntrer altså kort tid etter fakturadato, så det er viktig for kommuner og fylkeskommuner å påse at alle krav blir tatt med i skattemeldingen for mva-kompensasjon. Til sammenligning er foreldelsesfristen for krav om merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven 3 år.

Fristens start

Foreldelsesfristen starter å løpe fra den datoen kompensasjonsbeløpet er eller skulle ha vært registrert i regnskapssystemet.

Etter bokføringsreglene er det datoen for faktureringen som er korrekt bokføringstidspunkt for transaksjonen både for selger og kjøper. Det forutsetter at faktureringen skjer til rett tid. Faktura skal som hovedregel utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering.

Ved korrekt og rettidig fakturering mellom selger og kjøper er det som utgangspunkt fakturadato som er starttidspunktet for beregning av foreldelsesfristen.

I noen særlige tilfeller vil foreldelsesfristens starttidspunkt avvike fra dette utgangspunktet.

Forsinket fakturering og uriktig fakturering uten avgift

Etter bokføringsreglene skal selger som hovedregel utstede salgsdokument snarest og senest en måned etter levering. Dette er også styrende for beregning av foreldelsesfristen.

Skattedirektoratet har imidlertid akseptert at (fylkes)kommunen kan legge dato for forsinket faktura og dato for korrekt faktura med merverdiavgift til grunn som starttidspunkt for foreldelse. Foreldelsesfristen starter altså først å løpe fra det tidspunkt selger rent faktisk har utstedt faktura med merverdiavgift.

«Kommunen får levert en vare 15. februar. Selger utsteder salgsdokument 15. juni. Kommunen bokfører fakturaen 20. juni, og tar kompensasjonsbeløpet med i skattemelding for 3. termin. Foreldelse inntrer her 10. oktober som er frist for innlevering av skattemelding for 4. termin.»

Tilsvarende gjelder dersom selger uriktig fakturerer uten avgift, og på et senere tidspunkt korrigerer dette ved å sende ut en ny faktura med avgift.

«Kommunen mottar en faktura uten avgift, datert 15. februar. I mars blir selger oppmerksom på feilen og sender en ny faktura med avgift, datert 20. mars. Det er faktura datert 20. mars som vil være utgangspunktet for beregning av foreldelsesfristen. Foreldelse inntrer først ved utløpet av fristen for innsendelse av 3. termin.»

LES OGSÅ: Når skal kjøper fremgå av salgsdokumentet?

Krav om justering

Private utbyggere kan bli pålagt å bekoste infrastruktur (VA-anlegg, vei mv.) i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Ved ferdigstillelse overtar kommunen disse anleggene. Dersom utbygger ikke har hatt rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift, vil kommunen kunne oppnå en justeringsrett. For å kunne utnytte denne retten er det ikke tilstrekkelig at kommunen har overtatt infrastrukturen. Det må foreligge en signert oppstilling over byggetiltaket fra overdrager. Denne oppstillingen skal blant annet vise total merverdiavgift og beløp som er gjenstand for justering. Først når denne oppstillingen foreligger på kommunens hånd kan kommunen kreve justering.

Tidspunktet for overdragelse av eiendommen og mottak av justeringsoppstillingen trenger ikke å være sammenfallende.

Skattedirektoratet har lagt til grunn at foreldelsesfristen først begynner å løpe fra det tidspunkt kommunen mottar justeringsoppstillingen fra overdrager.

Eksempel: Kommunen overtar en kapitalvare (byggetiltak) ved ferdigstillelse. Justeringsoppstillingen mottas 1. juli år 3.

Justeringsbeløp for år 1 og 2 vil være foreldet ved frist for innsendelse av oppgave for 5. termin i år 3 (10. desember år 3). Krav for år 3 kan tidligst fremsettes på 6 termin år 3, og foreldes ved frist for levering av 1. termin år 4 (10. april år 4).

Kostnadsfordeling

Kostnadsfordeling omfatter de tilfeller der to eller flere går sammen om å anskaffe en vare eller tjeneste for bruk i fellesskap. En av partene står som fakturamottaker og belaster deretter de øvrige partene for deres andel. For å oppnå kompensasjon for merverdiavgift er det viktig at de spesielle dokumentasjonskravene følges. Fakturamottakeren må splitte opp fakturaen i delnotaer, som stiles til den enkelte av partene, sammen med kopi av opprinnelig faktura og en fordelingsliste som viser kostnadsfordelingen mellom partene.

Foreldelsesfristen starter her å løpe fra det tidspunktet (fylkes)kommunen har mottatt den nødvendige dokumentasjonen, dvs. når man mottar delnota der merverdiavgiften er fordelt i henhold til fastsatt fordelingsnøkkel samt kopi av originalfaktura.

Unnlatt beregning av merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Det skal beregnes merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet etter reglene for omvendt avgiftsplikt.

Dersom skattekontoret fatter vedtak om etterberegning av merverdiavgift fordi (fylkes)kommunen ikke har beregnet merverdiavgift ved kjøp av en fjernleverbar tjeneste, er det tidspunktet tjenesten ble anskaffet som skal legges til grunn for foreldelsesfristen.

«Faktura fra utlandet datert 15. januar 2022, foreldes etter utløpet av 10. juni som er innleveringsfristen for neste periode. Etterberegning av merverdiavgift fra skatteetaten i 2023 vil derfor ikke gi rett til kompensasjon.»

Reiseregninger i forbindelse med tjenestereiser

(Fylkes)kommunen har i utgangspunktet rett til kompensasjon for merverdiavgift på reisekostnader i forbindelse med ansattes tjenestereiser. Reisekostnadene må dokumenteres med en utleggsoppstilling, for eksempel en reiseregning, vedlagt bilag eller kvitteringer mv.

Sticos legger til grunn at det er datoen for utleggsoppstillingen som vil være utgangspunktet for når foreldelsesfristen starter å løpe.

Fristavbrytelse

Foreldelse avbrytes kun ved innsending av skattemelding for mva-kompensasjon.

Innsending av korreksjonsmelding har ikke fristavbrytende virkning i forhold til foreldelse.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.