Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Små foretak: Ikke glem disse notekravene

- rådgiver i Sticos

Det er lett å ta utgangspunkt i fjorårets noter når du skal utarbeide årsregnskapet. Nye balanseposter eller andre vesentlige forhold som har skjedd i løpet av året må imidlertid hensyntas.

I denne artikkelen vil vi ta for oss hvilke krav små foretak har til noteopplysninger. Regnskapsloven stiller en rekke krav til noteopplysninger som skal gis.

Notekrav til Små foretak

Notekrav for små foretak etter regnskapsloven grupperes slik:

 • Informasjon som skal opplyses selv om opplysningene ikke er av betydning
 • Informasjon som skal gis med mindre de er ubetydelige
 • Informasjon ut over spesifikke notekrav

Informasjon som alltid er obligatorisk

Det er tre noteopplysninger som er obligatoriske å omtale uavhengig av regnskapets innhold. Det vil si at det må bekreftes selv om de ikke er aktuelle for din virksomhet. Det er opplysninger om:

 • antall årsverk
 • egne aksjer
 • lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere og lignende

Andre noter som vil være aktuelle for regnskapet

I denne gruppen er det en rekke notekrav, så det er viktig at du setter deg godt inn i regelverket. Regnskapsloven krever informasjonen med mindre den er ubetydelig for leseren av regnskapet. Terskelen for å inkludere slike notekrav bør være lav. Dersom du er usikker, er det fornuftig å inkludere slike noteopplysninger. Her er listen over aktuelle noter som du må vurdere. 

 • Regnskapsprinsipper 
 • Spesifisering sammenslåtte poster i resultatregnskapet
 • Spesifisering av lønnskostnader 
 • Usikkerhet om fortsatt drift 
 • Varige driftsmidler
 • Immaterielle eiendeler, herunder goodwill og forskning og utvikling  
 • Investeringer i andre selskap 
 • Opplysninger om eventuelt konsernregnskap 
 • Transaksjoner mellom konsernselskaper (i morselskapets regnskap)
 • Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser 
 • Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 
 • Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
 • Omarbeiding av sammenligningstall 

Med Sticos Oppslag er svaret du leter etter kun noen tastetrykk unna.

Informasjon ut over spesifikke notekrav

I tillegg er det en bestemmelse i regnskapsloven som krever at det også skal gis andre opplysninger som er nødvendige for å bedømme selskapets stilling og resultat, og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig. Det må derfor gjøres ut fra en konkret vurdering av hva som kan påvirke beslutninger som brukeren tar på grunnlag av selskapets årsregnskap. Det kan for eksempel være dersom selskapet har negativ eller svak egenkapital. Selv om det i realiteten ikke foreligger usikkerhet knyttet til fortsatt drift, kan noteopplysninger være nødvendige for at brukeren av regnskapet skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. Og hvis det er usikkerhet om fortsatt drift må det opplyses i note.

Prinsippnoten

Prinsippnoten er en viktig note. Det skal gis opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper. Det skal ikke være en generell omtale. Det er de regnskapsprinsippene som er aktuelle og sentrale for selskapet som skal beskrives. For små foretak er det også viktig at det går klart frem om unntaksreglene benyttes.

Små foretak kan for eksempel unnlate å balanseføre leieavtaler. Det betyr at alle leieavtaler kan regnskapsføres som operasjonelle leieavtaler, i stedet å behandle leieavtalene som finansielle leieavtaler. I prinsippnoten må selskapet derfor beskrive om det er hovedregelen eller unntaksregelen for små foretak som anvendes. Et annet eksempel er valget om å ikke innarbeide utsatt skattefordel.

Rekkefølge på noteopplysninger

Regnskapsloven har krav til rekkefølgen på noteopplysningene. Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap. Vanligvis presenteres resultatregnskapet først i årsregnskapet, og det er derfor naturlig å starte nummereringen av notene i resultatregnskapet. 

Noter som ikke vedrører resultatregnskapet og balanse, som for eksempel om anvendte regnskapsprinsipper eller usikkerhet om fortsatt drift, kan presenteres før eller etter notene i resultatregnskap og balanse. Normalt kommer prinsippnoten først, deretter de øvrige notene. 

I Sticos Oppslag finner du mer informasjon om notekrav til små foretak. 

Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager her. 

Tips til utarbeidelse av noter

Under har vi listet opp enkelte tips i forbindelse med utarbeidelse av noter for små foretak:

 • Noten om regnskapsprinsipper skal tilpasses selskapet. Valg av unntaksreglene for små foretak må klart gå frem av denne noten.
 • Inneholder regnskapet poster som i utgangspunktet er unntatt fra notekravene i regnskapsloven, skal det likevel gis opplysninger hvis postene er av betydning for å bedømme resultat og stilling. 
 • Det bør være en årlig kvalitetssikring for å sikre at alle nødvendige noteopplysninger er med. Kopieres det fra fjoråret kan det være lett å glippe på vesentlige poster som krever omtale.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.