Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Skattemeldingen 2020

Skattemeldingen 2020

Dette må du vite om skattemeldingen 2020.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Skattemeldingen for 2020 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april. Du får beskjed når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste mottar et e-postvarsel. De om ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten er ikke elektroniske brukere og mottar skattemeldingen på papir. 

I denne artikkelen får du vite mer om:

 • Noen nyheter
 • Næringsrapport for næringsdrivende med enkle skatteforhold
 • Leveringsfrister for skattemeldingen 2020
 • Søknad om utsettelse med å levere skattemeldingen
 • Tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen
 • Tilleggsforskudd
 • Når kommer skattepengene?
 • Klagefrister
 • Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt
 • Betalingsfrister for restskatt
 • Sentrale skjema i tilknytning til aksjer (RF-1088, RF-1159/1059 og RF 1359)

Nytt i år

Flere lønnstakere og pensjonister kan bruke den nye skattemeldingen i 2021. Nye grupper som får ny skattemelding i år er ektefeller til næringsdrivende og de med særskilte skatteplikter (sjøfolk og sokkelarbeidere, kildeskatt på pensjon).

Det er likevel en del som må vente til 2022 når løsningen skal være fullstendig. De som ikke får ny skattemelding ennå er:

 • Personer med Svalbardforhold
 • Dødsbo
 • Døde i inntekståret 2020
 • Skattemeldingen på papir
 • Diplomater
 • Næringsdrivende, med unntak av noen enkeltpersonforetak som deltar i ny pilot for næringsdrivende.

Utvidet veiledning

Når du er i skattemeldingen kan du se hjelpetekster og kommentarer som spør hvorvidt opplysninger om deg stemmer eller ikke. Du skal selv sjekke opplysningene og eventuelt legge til informasjonen i skattemeldingen.

I år kan du få slik utvidet veiledning for:

 • Opplysninger om finansielle forhold i andre land som Skatteetaten har fått rapportert fra skattemyndigheter i det andre landet.
 • Dine utleieinntekter rapportert til Skatteetaten fra utleieformidler, for eksempel Utleiemegleren, Airbnb eller lignende.

Nye opplysningsfelter

 • Særfradrag store sykdomsutgifter og nedsatt ervervsevne
 • Kjøretøy (ny kilde)
 • Standardfradrag
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Minstefradrag for ektefelletillegg og barnepensjon
 • Andre kapitalkostnader
 • Vergegodtgjørelse
 • Annen inntekt

Fradrag for arbeidsreiser er ikke forhåndsutfylt i år

Mange arbeidstakere opplevde endringer i arbeidsreiser i 2020 på grunn av tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Krav på fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) kan være endret på grunn av permittering eller hjemmekontor. Opplysninger om dette fradraget er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen for 2020, og du må selv fylle ut informasjon om hvor mange dager du faktisk hadde arbeidsreiser.

Ny skattemelding for næring – pilot

I 2021 gjennomfører Skatteetaten en pilot for enkeltpersonforetak med enkle skattemessige forhold, og som sender skattemeldingen for inntekståret 2020 fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem. Hovedmålet med piloten er å prøve ut den nye løsningen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle næringsdrivende skal bruke løsningen. I piloten tester vi innsending av skattemeldingen sammen med en ny næringsspesifikasjon som erstatter dagens næringsoppgaver og vedleggsskjema.

Piloten gjennomføres i samarbeid med sju leverandører av regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer. 

Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold. 2020 er det siste inntektsåret denne rapporteringsformen er i bruk. I perioden 1. februar - 7. april er det kun AS som kan logge seg inn i Næringsrapport skatt. Tjenesten åpner for enkeltpersonforetak 7. april.

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan levere skattemeldingen med Næringsrapport skatt. Næringsrapport skatt er en løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold. Mange skjemaer er inkludert. Løsningen er særskilt beregnet for de som ikke leverer via fagsystemer i dag. Selskaper med revisor kan også benytte seg av løsningen dersom de finner det hensiktsmessig.

Skatteetaten har laget en veiviser for å finne ut om næringsrapport skatt kan benyttes.

Leveringsfrister

Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2021. Det er ikke nødvendig å levere skattemelding der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (leveringsfritak). Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du benytter deg av leveringsfritak, så vil du tidligst motta skatteoppgjøret i juni. Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni.

Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge må levere skattemeldingen for å oppfylle opplysningsplikten om egne forhold. Blant annet må de gi opplysninger om hvor lenge de har oppholdt seg i Norge.

Innleveringsfristen av skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende er 31. mai 2021, og de kan kun levere elektronisk. Skattemeldinger som leveres på papir vil bli ansett som ikke levert.

Deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. hvor selskapet leverer selskapsmelding elektronisk med frist 31. mai har samme leveringsfrist som selskapet (dvs. 31. mai).

For ektefeller gjelder fristen for å levere skattemelding særskilt for hver av dem. Dersom ektefellene har forskjellige frister for levering av skattemelding, og de har behov for å samordne skattemeldingene, er det likevel ikke nødvendig å søke om utsettelse for den av ektefellene som egentlig har ordinær frist 30. april. Da vil fristen for begge ektefellene være 31. mai.

Selskap (AS, ASA, SA, mm., bortsett fra oljeselskap) har frist 31. mai. Skattemeldingen må leveres elektronisk. Det er ikke anledning til å levere slik skattemelding på papir.

Søknad om utsettelse med å levere skattemeldingen

Skattekontoret skal gi utsettelse når skattyteren i skriftlig søknad godtgjør at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding med vedlegg innen fristen. Søknad om utsettelse gjøres enklest via Altinn.

Næringsdrivende kan søke elektronisk om utsettelse for innlevering av skattemeldingen ved å levere RF-1114. Alle næringsdrivende kan benytte søknadskjemaet til å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende. Fristen for å søke om utsatt frist er 31. mai. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2020 er tilgjengelig til og med 31.05.2021.

Revisor/regnskapsfører kan søke om en måneds utsettelse for en mindre andel av sine klienter. Skjema RF-1113  benyttes. Søknaden må gjelde navngitte skattytere.

Nye næringsdrivende og nye deltakere i ANS/DA som har mottatt skattemelding for lønnstakere / pensjonister, bør søke om utsettelse innen 30. april 2020. Det anmodes om at dette gjøres selv om fristen for næringsdrivende er 31. mai.

Lønnstakere og pensjonister kan søke om inntil 1 måneds utsettelse for innlevering av skattemeldingen. Utsettelse med innlevering av skattemeldingen gis ikke utover 31.05.2021. Ved elektronisk søknad om utsatt frist for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister benyttes skjema RF-1115. Frist for å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30.04.2021.

Tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen

Den som har plikt til å levere skattemelding, men som leverer for sent, skal ikke lenger ilegges forsinkelsesavgift. Skattemyndighetene kan isteden ilegge skattyteren tvangsmulkt når skattemeldingen ikke innleveres innen de fastsatte frister.

Manglende levering av skattemelding eller åpenbare feil i selvangivelsen vil være et område hvor tvangsmulkt kan bli gitt. Tvangsmulkten skal utgjøre kr 599,50 pr. dag (et halvt rettsgebyr). Tvangsmulkten løper fra den dag som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og løper frem til skattyter har oppfylt sin opplysningsplikt.

Tilleggsforskudd

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd for å unngå rentebelastning er 31. mai. Fristen gjelder både lønnstakere, pensjonister, selvstendig næringsdrivende og selskaper.

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd påvirkes ikke av utsatt frist for å levere skattemeldingen etter søknad. Betaling etter 31. mai vil ikke bli tatt hensyn til ved endelig skatteavregning når det gjelder renteberegningen.

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen er din rapport til Skatteetaten om året som har vært. Den inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som Skatteetaten har om din inntekt, gjeld, formue og fradrag for 2020. Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler. Det kan være ekstra inntekter eller formue som du må selv fylle inn.

Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet fortløpende maskinelt og av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetaten.no eller sendt deg så snart det er klart. Skatteoppgjøret kommer mellom april og slutten av oktober, men de fleste får skatteoppgjør i juni.

Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn 24. juni.

Har du penger til gode, utbetales disse kort tid etter at skatteoppgjøret ditt er klart, ofte samme dag.

Klagefrister

Egenretting

Skattyters eller trekkpliktiges egen fastsetting av skattegrunnlaget kan ikke påklages. Til gjengjeld har skattytere og trekkpliktige rett til å selv endre sin tidligere fastsetting, jf. Skatteforvaltningsloven § 9-4. Endringer foretas ved å sende inn endringsmelding til skattekontoret. Endringsmeldingen må være kommet fram til skattekontoret senest 3 år etter at fristen for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt for vedkommende år utløpte. Lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende leverer endringsmelding ved å sende inn skjema RF-1366  (kan kun leveres elektronisk). Se også Skatteetatens veiviser Klage på formues- og inntektsskatt.

Klage

Klage på fastsettingen er først og fremst aktuelt når skattemyndighetene har førhøyet/endret skattegrunnlaget.

Klagefristen er 6 uker, beregnet med utgangspunkt i datoen skatteoppgjøret ble sendt ut. Klage på fastsettingen kan sendes via Altinn på skjema RF-1364

Er klagefristen oversittet har man ikke rett til å få klagen behandlet. Det samme gjelder dersom fastsettingen er gjort ved skjønn. Det kan imidlertid anmodes om at skattekontoret behandler klagen. En slik anmodning skal begrunnes. Ved vurderingen om klagen skal behandles skal det blant annet tas hensyn til spørsmålets betydning, skattyters forhold, sakens opplysning og den tid som er gått.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Personlige skattytere

Rentetillegget på restskatt for personlig skattyter (lønnstakere og pensjonister) er 0 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2020 til forfall første termin restskatt i 2021.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2020 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2021.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0 prosent per år fra 31. mai 2021 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Selskap

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 0 prosent per år, beregnet fra 15. mars 2021 og frem til forfall for restskatten.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31. mai, er rentegodtgjørelsen 0 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2021 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Betalingsfrister for restskatt

I henhold til bestemmelser i skattebetalingsloven, er forfall for betaling av restskatt for personlige skattytere tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt ut, men likevel tidligst 20. august:

 • Frist for betaling av restskatt første termin, juni-oppgjøret, er dermed 20. august. Restskatt over 1 000 kroner blir delt i to terminer.
 • Fristen for andre termin er fem uker etter første forfall, det vil si fredag 24. september.

Siste ordinære skatteoppgjør sendes ut 21. oktober 2021. For de som mottar skatteoppgjøret da gjelder følgende betalingsfrister for restskatt:

 • Forfall restskatt 1. termin: 11. november
 • Forfall restskatt 2. termin: 16. desember

Restskatten for upersonlige skattytere forfaller til betaling kun i én termin tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt til selskapet.

Se også Nyttig informasjon om skattemeldingen, publisert av skatteetaten 26.02.2020.

Aksjeinntekter

Skattemessig oppjustering av aksjeinntekter og skjermingsrente

 • Skatten på alminnelig inntekt 22 prosent for inntektsåret 2020. Aksjegevinster og utbytte skal ganges (oppjusteres) med en faktor på 1,44, før skattlegging. Tilsvarende gjelder for tap ved realisasjon. I praksis betyr dette at effektiv skattesats er 31,68 prosent. Postene i skattemeldingen viser beløp før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer, og vises i foreløpig skatteberegning. Alle oppjusterte aksjeinntekter vises i en egen spesifikasjonsside, som en del av skattemeldingen.

 • Skjermingsrenten for 2020 er 0,6 prosent.

Aksjeoppgaven 2020 - Skjema RF-1088

Personlige aksjonærer

Personlige aksjonærer i selskap der selskapet har levert en formelt riktig utfylt aksjonærregisteroppgave (RF-1086) vil motta Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) fra Aksjonærregisteret. Informasjonen i oppgaven bygger blant annet på opplysninger selskapene har sendt til Skatteetaten. Aksjeoppgaven for 2020 (RF-1088) blir gjort tilgjengelig samtidig med skattemeldingen.

For personlige aksjonærer inneholder oppgaven en oversikt over beholdning av aksjer, formuesverdi, siste års utbytte, skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag, inngangsverdi, samt forslag til beregning av gevinst/tap ved eventuell realisasjon. Personlige aksjonærer skal bare returnere Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) dersom det gjøres endringer i oppgaven. Fristen for levering er den samme som man har for skattemeldingen. Det vil for de fleste si innen 30. april 2021.

Skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv. skal oppgis i skattemeldingen. Det samme gjelder skattepliktig utbytte og formuesverdi på aksjer. Når skatteetaten har opplysninger om inngangsverdi, vederlag, mottatt utbytte og formuesverdi på aksjene, vil beløpene i RF-1088 være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Hvis verdiene ikke stemmer eller det står «Ukjent» i oppgaven må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle, og føre riktig skattepliktig beløp i skattemeldingen. Du må i slike tilfeller levere skattemeldingen. Du kan få hjelp til å beregne riktig skattepliktig gevinst/tap om du gjør korrigeringer i aksjeoppgaven Korrigerbar, RF-1088K. på skatteetaten.no eller i Altinn (altinn.no). Gevinst/tap, Utbytte og formuesverdi korrigeres/føres direkte i skattemeldingen.

Aksjer i utenlandske aksjeselskaper som ikke er registrert på Oslo Børs, er ikke med i oppgaven. Noen aksjer i norske selskap er heller ikke med i oppgaven fordi selskapet ikke har levert inn oppgave til Skatteetatens aksjonærregister.

 • Eide du ved utgangen av 2020 aksjer som ikke er med i oppgaven, leverer du «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Er du en av de som har fått elektronisk skattemelding i nytt format, skal du endre direkte i den nye skattemeldingen og du skal da ikke levere skjema RF-1159 i tillegg.
 • Har du solgt eller på annen måte realisert aksjer i løpet av 2020 og disse aksjene ikke står i oppgaven, skal du levere «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Er du en av de som har fått elektronisk skattemelding i nytt format, skal du endre direkte i den nye skattemeldingen og du skal da ikke levere skjema RF-1159 i tillegg. Skjema RF-1159 kan leveres som et vedlegg til skattemeldingen på skatteetaten.no.

Handel med VPS-aksjer på slutten av året (2020)

Har du solgt aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av 2020 med handelsdato i 2020 og oppgjørsdato i 2021, vil salgene være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret 2020. Du må kontrollere at beløpene som står i aksjeoppgaven og i skattemeldingen er korrekte før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.

Har du kjøpt aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av 2020 med handelsdato i 2020 og oppgjørsdato i 2021, vil kjøpene være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret 2020

Skjema RF-1159 (personlige skattytere)

Skjemaet RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter skal bare fylles ut av fysiske personer som eier eller har eid finansielle produkter siste kalenderår. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm. Finansielle produkter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, trenger du ikke levere skjema for. Dette gjelder for eksempel aksjer som fremgår av Skatteetatens aksjeoppgave RF1088, samt aksjer og aksjefond som står på en aksjesparekonto.

Spesielt for selskapsaksjonærer

Selskapsaksjonærer mottar en egen oppgave på PDF i Altinn (RF-1088S – Selskap). Denne inneholder mottatt utbytte, gevinst/tap og formuesverdi på aksjer i norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs, og som er registrert i Skatteetatens aksjonærregister. Den er kun til orientering og skal ikke leveres.

Skjema RF-1359 – kun for selskap

Selskapsaksjonærer skal levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 2020.

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: