Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Leasing av bil

Leasing av bil

I stedet for å kjøpe bil, som kan være en stor kostnad, så er det mange som finansierer anskaffelse av bil ved å lease den. Hvordan er det med merverdiavgiften når man leaser en bil?

Yrkesmessig utleie av biler er merverdiavgiftspliktig med 25 % merverdiavgift og tilsvarende er det ved leasing. Ved leasing av bil vil det påløpe merverdiavgift både på startleien (forskuddsleasing) og de ordinære terminbeløp. Videre vil du også måtte betale merverdiavgift på ordinære omkostninger som vedrører leien. Rene depositum derimot belastes ikke med merverdiavgift.

Merverdiavgift påløper ved leie av alle typer biler, med unntak av elbiler som leies ut i minst 30 dager. Langtidsutleie av elbiler er fritatt for beregning av merverdiavgift.

Omkostninger

Forsikring

Det skal ikke beregnes merverdiavgift på premie til ansvarsforsikring ved leasing av biler. Fra og med 1. januar 2018 er årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift som er knyttet opp til forsikringen av bilen. Denne avgiften skal bare betales så lenge bilen er forsikret og den oppkreves av forsikringsselskapene som en del av ansvarsforsikringen. Det vil si at heller ikke trafikkforsikringsavgiften er merverdiavgiftspliktig ved leasing. Derimot vil premie til personlig ulykkesforsikring og kaskoforsikring inngå i beregningsgrunnlaget på 25 % merverdiavgift.

Bomavgift

Bompenger som viderefaktureres av leasingselskapet, kan i utgangspunktet anses som et utlegg som ikke skal belastes merverdiavgift. Det forutsettes at leasingselskapet bare oppkrever det utlagte beløp uten påslag, og at utlegget regnskapsføres som utlegg. Selv om bompengeselskapet fakturerer utleieselskapet vil også du som kunde, i egenskap av fører av bilen, kunne bli ansvarlig for bomavgiften overfor bompengeselskapet.

Dersom utleieselskapet beregner en form for påslag i tilknytning til bomavgiften, vil bomavgiften inngå i beregningsgrunnlaget og viderefaktureres med merverdiavgift.

Om bompenger skal med eller ikke i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift vil avhenge av vilkårene i avtalen som er inngått mellom leasingselskapet og leietaker. Se mer om dette i emnet «Viderefakturering av bomavgift fra utleieselskap til kunde» i Sticos Oppslag.

Parkeringsbot

Parkeringsbot som ilegges utleieren (bileieren) anses ikke som omkostning vedrørende utleien. Disse bøtene anses heller ikke som omsetning etter merverdiavgiftsloven. Som leasingkunde skal du derfor ikke betale merverdiavgift på slike bøter.

Leasers fradrag

Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift på leasing av personbiler og varebiler klasse 1. Dette medfører at merverdiavgiften ved leasing av bilen blir en kostnad for næringsdrivende som leaser slike kjøretøy. Dette gjelder uansett bruken av kjøretøyet under forutsetning av at det ikke er et bilutleiefirma som skal benytte bilen i sin egen avgiftspliktige utleievirksomhet eller en persontransportvirksomhet som skal benytte bilen til merverdiavgiftspliktig persontransport.

Ved leie av lastebil eller varebil klasse 2 (grønne skilt) er det rett til fradrag for merverdiavgift dersom kjøretøyet er til bruk i en merverdiavgiftspliktig virksomhet. Privat bruk som kjøring mellom hjem og arbeid vil ikke være fradragsberettiget. All annen kjøring i forbindelse med den merverdiavgiftspliktige næringen gir rett til fradrag for merverdiavgift. Dette gjelder for eksempel kjøring til og fra kundemøter, arbeidsoppdrag, vareinnkjøp mv.

Uttreden av leasingkontrakt

Salg av kontrakt til andre

En leasingkunde vil i noen tilfeller se seg nødt til å tre ut av leasingavtalen før avtaleperioden har utløpt, for eksempel i forbindelse med at virksomheten blir lagt ned eller at driften endres vesentlig slik at det ikke lenger er behov for det leasede kjøretøyet. Leasingselskapet vil normalt ikke refundere andel av startleien ved brudd på kontrakten.

Leasingkunden kan imidlertid i noen tilfeller, og etter avtale med den som eventuelt trer inn i leasingkontrakten, få tilbake en andel av forskuddsbeløpet. Leasingkontrakten blir da ”solgt” til ny leasingkunde (som leasingselskapet godkjenner) mot vederlag.

Leasingkontrakten utgjør et driftsmiddel for leasingkunden, og omsetning av slike driftsmiddel mot vederlag vil være avgiftspliktig omsetning for den opprinnelige leasingkunden. Dette forutsetter at leasingkunden er merverdiavgiftspliktig næringsdrivende.

Sluttoppgjør ved opphør av leasingavtaler

Når leasingavtale avbrytes før avtalt tid, må leaser vanligvis betale et restbeløp i tillegg til allerede innbetalt leasingvederlag. Et slikt restkrav tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering.

Restkravet inneholder en kompensasjon for utleiers leietap for den gjenstående del av perioden og anses som erstatning. Erstatning er ikke vederlag for en merverdiavgiftspliktig ytelse. Restkravet korresponderer ikke med noen ytelse, men refererer seg til en fremtidig periode hvor leasingobjektet er tilbakelevert. Det påløper derfor ikke merverdiavgift på slike restkrav. Det samme gjelder for andre erstatningsposter slik som ubetalt forsikringspremie og renter.

Mer informasjon

Mer om leasing av biler finner du i Sticos Oppslag. Prøv gratis demo her.

Print

Sticos holder deg oppdatert: