Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Må din virksomhet ha en bedriftshelsetjeneste?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

I denne artikkelen gis en oversikt over hvilke virksomheter som enten må ha bedriftshelsetjeneste internt eller som må knytte til seg en ekstern bedriftshelsetjeneste. I tillegg gir artikkelen en oversikt over hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten har.

Hvilke virksomheter må ha bedriftshelsetjeneste? 

Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i det forebyggende HMS-arbeidet, følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten skal ha et forebyggende fokus, men også kunne bistå virksomhetene når ulike situasjoner oppstår og det er behov for bistand.

Enkelte virksomheter er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Hvilke virksomheter dette er, framgår av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Kravet til bedriftshelsetjeneste gjelder blant annet virksomheter innenfor helse og sosial, undervisning, bygg og anlegg og produksjon av nærings- og nytelsesmidler.

For å finne ut om din virksomhet er blant de som er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste benytt følgende fremgangsmåte:

 • Gå inn på Brønnøysundregistrene-Nøkkelopplysninger Enhetsregisteret: https://www.brreg.no/registersok/

 • Skriv inn organisasjonsnummeret/navnet på virksomheten.

 • Trykk på virksomheten. Da kommer nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret opp, og litt ned på siden finnes hvilken næringskode virksomheten er registrert under.

 • Deretter sjekkes virksomhetens næringskode mot tabellen i forskriften.

 • Virksomheter må påse at de knytter til seg en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Her finner du oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester: Register godkjente bedriftshelsetjenester.  

 • Dersom virksomhetens næringskode ligger i listen, skal virksomheten ha godkjent bedriftshelsetjeneste.

For øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg bedriftshelsetjeneste dersom risikovurderingen/risikoforholdene tilsier det. Det spiller ingen rolle hvor mange ansatte virksomheten har, det er risikoforholdene som er det avgjørende.

Ulike former for BHT-tilknytning

Det er i hovedsak to måter en virksomhet kan knytte til seg en bedriftshelsetjeneste, enten å benytte en ekstern leverandør eller å ha en egenordning. 

For små og mellomstore virksomheter er det vanlig å gjøre avtale med en ekstern godkjent BHT. Ved valg av BHT er det viktig å velge en leverandør som kjenner til det arbeidet virksomheten utfører og de utfordringer virksomheten har.

En del større virksomheter oppretter en egen BHT internt i virksomheten. For virksomheter som skal ha godkjent BHT, så må en slik egenordning ha godkjenning av Arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjenestens oppgaver

Nedenfor finnes noen eksempler på hvordan bedriftshelsetjenesten kan bistå i virksomhetens HMS-arbeid: 

Systematisk HMS-arbeid:

 • bistå i arbeidet med å kartlegge arbeidsmiljøet, hjelpe til med å identifisere og vurdere farer og risikoforhold,

 • bistå i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner,

 • delta i arbeidsmiljøutvalg,

 • bistå i AKAN-arbeid og forebygging av rusmiddelproblematikk på systemnivå,

 • krisehåndtering.

 • Spesiell helseoppfølging, eksempelvis vurdere mulige sammenhenger mellom helseplager og arbeidsmiljø og komme med forslag til tiltak og forbedringer, bistå i sykefraværs- og attføringsarbeid, krisehåndtering på individnivå, foreta helseundersøkelser og bistå i spørsmål om rusproblematikk.

Ergonomiske arbeidsmiljøforhold:

 • gi råd ved planlegging og organisering av nye arbeidsplasser og arbeidsoppgaver,

 • bistå med tilrettelegging og organisering av arbeid,

 • gi råd ved innkjøp av nytt utstyr,

 • gi opplæring i gode arbeidsteknikker og arbeidsstillinger og

 • anbefale tekniske hjelpemidler for å unngå tunge løft og ensidige bevegelser.

Fysiske og kjemiske arbeidsmiljøforhold:

 • gi råd om verneinnretninger og verneutstyr,

 • gi råd om ventilasjon, punktavsug, renhold og andre tiltak for bedring av inneklima,

 • bistå med måling av kjemiske stoffer, støv, lys og støy, eller hjelpe til med å tolke målinger foretatt av andre og

 • informere om helserisiko ved ulike kjemiske stoffer, og orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helsefarlige kjemikalier.

Psykososiale arbeidsmiljøforhold:

 • gi bistand ved tilfeller av trakassering og konflikter,

 • kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet,

 • bistå i ulike arbeidsmiljøprosesser knyttet til samarbeid, samspill og kommunikasjon i arbeidsmiljøet og

 • gi lederstøtte og bistå i vanskelige arbeidsmiljøspørsmål.

Sticos hjelper deg i HMS-arbeidet

Det digitale HMS-systemet i Sticos Personal gjør det enkelt å etterleve kravene til systematisk HMS-arbeid. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.