Hopp til innhold

Når blir en virksomhet merverdiavgiftspliktig

- Bernt er advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Mange tror at omsetning over kr 50 000 er alt som skal til for å bli momspliktig. Men det er flere vilkår som må oppfylles.

For at du skal bli registrerings- og merverdiavgiftspliktig må fire grunnvilkår være oppfylt:

  • Omsetningen må skje som ledd i næringsvirksomhet

  • Det må omsettes varer og/eller tjenester mot vederlag

  • Omsetningen må gjelde merverdiavgiftspliktige ytelser

  • Merverdiavgiftspliktig omsetning/uttak må ha oversteget registreringsgrensen på kr 50 000 i løpet av en 12 måneders periode

Se også «Næringsbegrepet i merverdiavgiftsretten» i Sticos Oppslag. Har du ikke Sticos Oppslag? Prøv gratis her! 


Hva betyr egentlig næringsvirksomhet?

At omsetningen må skje i næring innebærer at aktiviteten din må ha en viss varighet og være av et visst omfang. Omsetningen din må også være egnet til å gi økonomisk overskudd i nær (overskuelig) fremtid og du må drive virksomheten for egen regning og risiko.

Vi snakker altså ikke om ansettelsesforhold, refusjoner/utgiftsdeling eller enkeltstående transaksjoner, ei heller passiv kapitalavkastning, hobby og privat bruk eller underskuddsbedrifter.

Arbeidstaker eller næringsdrivende?
Næringsvirksomhet må avgrenses mot et arbeidstakerforhold der man arbeider i en annens tjeneste. En selvstendig næringsdrivende påtar seg å utføre bestemte oppdrag for egen regning og risiko, mens en arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiveren.

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å avgjøre om den som utfører tjenester mot betaling omsetter tjenester som næringsdrivende, eller om realiteten er at han utfører tjenestene som lønnsmottaker/ikke-ansatt lønnsmottaker i virksomheten som skal ha tjenesten utført. Er det tvil må det skje en konkret vurdering og det er det reelle forholdet mellom partene som er avgjørende, ikke hvordan de selv karakteriserer det.

Vedvarende aktivitet
At omsetningen må være av en viss varighet betyr at enkeltstående salg ikke omfattes av næringsbegrepet. Selve vurderingen av lønnsomheten må skje i et langsiktig perspektiv. Hvor langt frem man skal vurdere vil avhenge av hva slags type virksomhet som drives.

Egnet til å gi overskudd
Hvis virksomheten skal drives i næring, må virksomheten være egnet til å gå med overskudd. Det vil altså si at det må være en rimelig mulighet for at omsetningsoppgaven viser netto betalbar merverdiavgift. Dette gjelder selvfølgelig ikke eksportbedrifter og andre virksomheter som har omsetning som er fritatt for beregning av moms etter merverdiavgiftsloven kapittel 6.

Krav til omsetning

Skal man bli merverdiavgiftspliktig må det foreligge omsetning av varer og eller tjenester. Med omsetning forstås levering av varer og eller yting av tjenester mot vederlag. Dette innebærer at det må foreligge en direkte sammenheng mellom leveringen/ytelsen og vederlaget. Det må altså være en gjensidig bebyrdende avtale mellom to parter for at kravet til omsetning skal være oppfylt.

Krav om merverdiavgiftspliktig ytelser

Omsetning av alle varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig bortsett fra de tjenestene som er unntatt eller fritatt fra avgiftsplikt. Omsetning av fast eiendom, helsetjenester, undervisningstjenester og sosiale tjenester er eksempler på varer og tjenester som er unntatt fra avgiftsplikt. Omsetning av brukte kjøretøy og bøker i siste omsetningsledd, er eksempler på fritatt omsetning.

Registreringsgrensen

Det er omsetningen i seg selv som må overstige kr 50 000 i løpet av de siste 12 måneder for at man skal bli registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret. Og det er fra det tidspunktet man blir pliktig til å beregne og innberette utgående merverdiavgift.

Flere virksomhetsområder

Drives det virksomhet på flere områder, må kravet til næring som hovedregel vurderes isolert for hver enkelt virksomhet. Hvis alle virksomhetene tilfredsstiller kravene til næringsvirksomhet, blir de ansett som én merverdiavgiftspliktig virksomhet. Det vil si at de forskjellige virksomhetene blir registrert under samme organisasjonsnummer i Merverdiavgiftsregisteret. At en av virksomhetsområdene har omsetning under registreringsgrensen på kr 50 000 er uten betydning. Er virksomheten allerede registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal det beregnes utgående merverdiavgift fra første krone.

I enkelte tilfeller kan det foreligge en nærmere funksjonell sammenheng mellom de enkelte virksomhetsområdene som medfører at de anses som én virksomhet etter næringsbegrepet. Det skal da ikke foretas en slik selvstendig vurdering av de enkelte virksomhetsområdene opp imot næringsbegrepet.

Lyst til å lære mer? Vi har flere kurs innen merverdiavgift.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.