Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Næringsjuss: Innsynsreglene i konkurranse om offentlig anskaffelse

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Alle har rett til innsyn i alle dokumenter i en konkurranse om offentlig anskaffelse, dog med unntak.

Bakgrunn

Regelverket for innkjøp til det offentlige er utarbeidet med tanke på mest mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samtidig skal reglene sikre at det offentlige opptrer med en slik integritet at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Anskaffelsene skal gjennomføres i samsvar med de grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

En side av prinsippet om etterprøvbarhet er bestemmelsen om at allmennheten har innsyn i de dokumenter som knytter seg til en offentlig anskaffelse. Ved bruk av innsynsretten blir det offentliges saksbehandling gjennomsiktig og kontrollerbar.

Offentlighet i form av rett til innsyn står i et motsetningsforhold til næringsdrivendes berettigede behov for vern av forretningshemmeligheter.

Hovedregel om offentlighet: Innsynsrett

Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i alle dokumenter, journaler etc som er innsendt til eller utarbeidet av et offentlig organ.

Det betyr at alle innsendte anbud i en offentlig anskaffelse som utgangspunkt er offentlige, som alle kan kreve innsyn i. Den offentlige innkjøper skal gi innsyn gratis.

I praksis utsettes retten til innsyn i anskaffelsesdokumentene til valget av leverandør er gjort. Altså er retten til innsyn gjeldende fra vedtaket om tildeling av kontrakt er gjort.

Mer informasjon om innsynsrett og offentlige anskaffelser finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

Unntak fra retten til innsyn

Hvis dokumentet inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, skal opplysningen unntas fra retten til innsyn. Det er opplysningen og ikke hele dokumentet som unntas, og derfor praktiserer man sladding av sensitive opplysninger i innsendte dokumenter.

Den viktigste regelen om taushetsplikt står i forvaltningsloven og gjelder "tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår."

Unntaket om drifts- og forretningsforhold vil ofte dreie seg om opplysninger av forretningssensitiv art som konkurrenter eller andre kan ha nytte av i sin virksomhet. Det dreier seg altså om forretningshemmeligheter i tradisjonell forstand.

Dette kan være opplysninger om produksjonsmetoder og nye produkter som er under utvikling. Også opplysninger om markedsanalyser, økonomiske utregninger og prognoser, konkrete forretningsstrategier, arbeidsteknikker, kontraktsvilkår og lignende kan ha en slik karakter at konkurrenter i markedet vil ha interesse av å utnytte dem, og derved er unntatt fra innsynsretten.

Hvordan be om innsyn?

Det er ingen formaliserte krav for hvordan man fremmer begjæring om innsyn i dokumenter som gjelder en konkret anskaffelse. Det er heller ikke krav til begrunnelse for en innsynsbegjæring.

Det er tilstrekkelig med en skriftlig henvendelse til den offentlige innkjøper, gjerne direkte til den som står oppført som kontaktperson for anskaffelsen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.