Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Regelendringer fra 1. januar 2021

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2021 innenfor skatte- og avgiftsområdet.

Skatt

Oversikt over alle skattesatser finner du her: Skattesatser 2021

Formuesskatt

Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) økes fra 35 til 45 prosent fra og med inntektsåret 2021.

Det gjøres også endringer i regelverket som gjelder når formuesverdiene av bolig- og næringseiendom kreves nedsatt av skattyter på grunnlag av dokumentasjon på eiendommens omsetningsverdi. Hittil har det vært krav om et visst avvik mellom den sjablongfastsatte og dokumenterte verdien, for at sistnevnte kunne påberopes. I tillegg ble verdsettelsen noe høyere i slike tilfeller. Nå skal skattyter kunne kreve nedsettelse uavhengig av hvor stort avviket mellom sjablongmessig og dokumentert verdi er, og verdsettelsen skal være lik uansett. Endringen trer i kraft fra og med inntektsåret 2021.

Det innføres også en overgangsregel for skattytere som kan få for høye beregnede boligverdier etter kommunereformen. Denne endringen vil få virkning fra og med inntektsåret 2020.

Naturalytelser

Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Samtidig fjernes vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften. Det innføres videre skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.

Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet økes slik at den skattefrie underkursen kan utgjøre inntil 25 pst. av markedsverdien av aksjen. Maksimal, samlet skattefri fordel av slik underkurs er 7 500 kroner i 2021. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2021.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Personer som eier bolig, får ikke fradrag i skatt for midler som settes inn på BSU-konto i 2021 eller senere.  Det maksimale årlige sparebeløpet økes fra 25 000 kroner til 27 500 kroner i 2021.

Minstefradrag

Satsen i minstefradraget økes fra 45 pst. av samlet lønn og trygd, til 46 pst. Satsen i minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 31 pst. til 32 pst.

Reisefradragets bunnbeløp

Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra 23 100 kroner til 23 900 kroner.

Reindriftsfradrag

Reindriftsfradraget økes fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 pst. Dette er en oppfølgning av reindriftsavtalen for 2020/2021. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2021.

Skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv.

Ved skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv., skal inntektene oppjusteres med samme faktor som utbytte (1,44). Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2021.

Tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt

Det innføres et tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt. Unntaket skal gjelde for utenlandske foretak som får begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-pandemien. Unntaket reguleres i en midlertidig lovbestemmelse, gjeldende for inntektsåret 2020, med forskriftshjemmel som gir mulighet til å forlenge unntaket til inntektsåret 2021.

Kildeskatt på renter og royalty mv.

Det innføres 15 pst. kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. Reglene er gitt virkning fra 1. juli 2021 for renter og royalty, og fra 1. oktober 2021 for leiebetalinger for visse fysiske eiendeler.

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra fem til fire promille.

Det innføres obligatorisk fritak for eiendomsskatt på faste anlegg i reindriftsnæringen.

Vannkraft – grunnrenteskatt

Det er vedtatt at kraftforetak kan utgiftsføre nye investeringskostnader i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres.

Avgifter

Oversikt over alle avgiftssatser finner du her: Avgiftssatser 2021

Merverdiavgift

Videreføring av lav merverdiavgiftssats

Lav merverdiavgiftssats på 6 pst. videreføres til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 er satsen 12 pst. 

Alternativ behandling – merverdiavgift

Unntaket i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling avvikles. Dette innebærer avgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling fra 1. januar 2021. Endringen får imidlertid ikke virkning for omsetning og formidling av osteopati og naprapati før 1. juli 2021, og for akupunktur fra 1. oktober 2021.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling – merverdiavgiftsplikt

Det innføres merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet fra 1. januar 2021.

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Det er vedtatt å åpne for at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført. Det vil gi en tilsvarende utsettelse av tidfestingen av merverdiavgift, og vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav.

Trygdeavgift

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra 54 650 kroner til 59 650 kroner. Det vil øke frikortgrensen fra 55 000 kroner i 2020 til 60 000 kroner i 2021.

Arveavgift

Arveavgiften på arv etter dødsfall før 2014 oppheves. Endringen gis virkning for arveavgift som ikke har forfalt til betaling innen 1. januar 2021.

Andre avgifter

Avgift på produksjon av fisk

Det innføres produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret med 0,40 kr per kilo. Avgiften iverksettes fra 1. januar 2021.

Avgift på alkohol

Avgiften på alkohol reduseres med 10 pst. reelt for øl og vin fra 1. januar 2021.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres med 50 pst. reelt fra 1. januar 2021.

Avgift på tobakksvarer mv.

Avgiften på snus reduseres med 25 pst. reelt fra 1. januar 2021.

Avvikling av avgiften på sjokolade- og sukkervarer

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer avvikles fra 1. januar 2021.

Avvikling av flypassasjeravgiften

Det er vedtatt midlertidig å avvikle flypassasjeravgiften for 2021.

Grunnavgift på mineralolje – fritak for fartøy i næring

Fritaket for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart utvides til å omfatte alle fartøy i næring i innenriks sjøfart.

Innføring av trafikkforsikringsavgift på elbiler

Det innføres trafikkforsikringsavgift på elbiler med samme sats som for motorsykler.

Skatteforvaltning

Forskuddsskatt for personlige skattytere

Forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere endres slik at andre og fjerde termin forfaller til betaling en måned senere enn i dag. Endringen gis virkning for forskuddsskatt som skrives ut fra og med inntektsåret 2021.

Det vil si at forskuddsskatten for personlige skattytere forfaller til betaling 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Obligatorisk tjenestepensjon

Det er vedtatt et unntak fra taushetsplikten i skatteforvaltningsloven slik at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon. I lov om obligatorisk tjenestepensjon er det vedtatt at foretak må rapportere i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør de har inngått avtale med. Endringene trer i kraft 1. januar 2021.

Plikt til å rapportere tildeling av opsjoner etter reglene for opsjoner til ansatte i små oppstartselskap

Det er vedtatt en opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i den gunstige opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Endringen trer i kraft 1. januar 2021 og har virkning for rapportering fra og med januar 2021. Det nærmere innholdet i opplysningsplikten vil bli fastsatt av Skattedirektoratet i forskrift.

Utleggstrekk i a-meldingen

Utleggstrekk etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd skal rapporteres etter reglene i a-opplysningsloven. Endringen trer i kraft 1. januar 2021.

Annet

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2021. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a.. Videre har Finansdepartementet fastsatt satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til 420 kronerfra 1. januar 2021.

Ny revisorlov

1. januar 2021 trer ny revisorlov i kraft. Loven gjennomfører endringene i revisjonsdirektivet (direktiv 2014/56/EU) og revisjonsforordningen (forordning (EU) nr. 537/2014) i norsk rett. Dette innebærer blant annet fullharmoniserte europeiske regler for revisjon av foretak av allmenn interesse, som finansinstitusjoner og foretak med børsnoterte omsettelige verdipapirer. Loven innebærer at det fra årsskiftet kun blir én kategori av godkjente revisorer – statsautorisert revisor. Departementet vil også fastsette nye forskrifter til loven som også trer i kraft 1. januar 2021.

Egen pensjonskonto

Reglene om egen pensjonskonto trer i kraft fra 1. januar 2021. Reglene går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver. Lovreglene om egen pensjonskonto ble vedtatt av Stortinget våren 2019.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.