Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Sykmeldt – men har du rett til sykepenger?

- rådgiver i Sticos

Du har vært hos legen din og fått sykmelding. Men har du rett til sykepenger? Folketrygdloven har flere regler som regulerer rett til sykepenger. I denne artikkelen har vi omtalt noen grunnleggende vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne få sykepenger.

Arbeidsuførhet

For å få rett til sykepenger må du være arbeidsufør, det vil si at du er ute av stand til å jobbe, og fraværet fra jobben må skyldes egen sykdom eller skade. For eksempel vil sosiale og økonomiske problemer ikke gi rett til sykepenger.

Men når legen har skrevet sykmelding, betyr vel det at vilkåret om arbeidsuførhet er oppfylt?

Ikke nødvendigvis. En sykmelding er en anbefaling fra lege. På bakgrunn av denne anbefalingen vil NAV som hovedregel legge til grunn at vilkåret om arbeidsuførhet er oppfylt. Men i noen tilfeller vil det foreligge opplysninger i saken, som gjør at NAV, til tross for at det foreligger sykmelding, kommer til at du er arbeidsfør. NAV vil i slike tilfeller avslå kravet om sykepenger.

Inntektstap

Formålet med sykepenger er å dekke hele eller deler av inntektstapet du får når du ikke kan arbeide på grunn av egen sykdom eller skade. Sykepenger gis ikke for å dekke merutgiftene du har på grunn av sykdommen. Det er derfor et vilkår for rett til sykepenger at den sykmeldte hadde inntekt før sykmeldingen, og at denne inntekten helt eller delvis er tapt på grunn av sykdom.

For å få sykepenger fra NAV må du i forkant av sykmeldingen ha hatt en inntekt som omregnet til årsinntekt minst utgjør halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G. Dette kravet gjelder imidlertid ikke i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver vil måtte betale sykepenger i de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, selv om inntekten din er lavere enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

Forutgående arbeid - opptjeningstid

For å få sykepenger må du ha vært i arbeid i minst fire hele uker rett før du ble sykmeldt. Blir du sykmeldt tre uker etter at du har begynt å arbeide, vil du ikke ha rett til sykepenger. Dette kravet om opptjeningstid gjelder likevel ikke dersom sykefraværet skyldes godkjent yrkesskade.

Likestilt med arbeid regnes også de perioder der den sykmeldte har mottatt dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger eller omsorgspenger fra NAV. Det vil si at når du mottar disse ytelsene, opprettholder du retten til sykepenger.

Medlemskap i norsk folketrygd

Sykepenger gis bare til medlemmer av norsk folketrygd. Det finnes mange regler om medlemskap i folketrygden, men hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge er medlem. Du anses som bosatt i Norge når du oppholder deg i Norge, og har gjort det eller skal gjøre det i minst 12 måneder.

Mer om sykepenger lærer du i vårt e-kurs: Sykepenger og foreldrepenger.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.