Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Vesentlig finansiell risiko

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Departementet sier at kommuner må skille mellom midler som skal forvaltes kortsiktig, og midler som skal forvaltes langsiktig.

Midler som utgjør kommunens løpende likviditet, må forvaltes kortsiktig og med høy likviditet slik at en kan dekke løpende betalingsforpliktelser. For midler en skal forvalte i lengre tidsperspektiv åpner loven for at en kan ta noe høyere risiko med sikte på å oppnå høyere avkastning, så fremt dette ikke medfører vesentlig finansiell risiko.

Departementet mener at vesentlig finansiell risiko dekker alle former for finansiell risiko. Dette er eksempelvis kredittrisiko, kursrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Vi kan definere risiko ut ifra kommunens økonomiske situasjon. Finansforvaltning vil bygge på en strategi som sikrer at kommunen kan utføre sine oppgaver, og dekke sine økonomiske forpliktelser. Siden kommuners økonomiske situasjon kan variere samt svingninger i markedet, så må begrepet forstås som relativt og ikke et konstant begrep. Sagt på en annen måte vil begrepet forstås ulikt mellom kommuner og over tid.

Sticos Oppslag Kommune er et faglig oppslagsverk for regnskap, lønn og personal i kommunal og fylkeskommunal sektor. Har du ikke tilgang, kan du prøve gratis! Registrer deg her

Vurderingen av om det foreligger vesentlig finansiell risiko, kan rette seg både mot kommunens samlede portefølje og mot enkelte disposisjoner. Hvis porteføljen er satt sammen av enkeltdisposisjoner som i sum må anses å utgjøre vesentlig finansiell risiko, vil porteføljen måtte anses å være i strid med loven.

Eksempelvis vil en rentebytteavtale koblet mot underliggende lån kunne være en fornuftig måte å sikre renten på.

Men om det er en rentebytteavtale alene så vil det anses som et rent veddemål om renteutviklingen.

Kommunene er ikke bare utsatt for risiko på aktivasiden. Også gjeldsforvaltningen kan innrettes slik at det oppstår risiko som må håndteres. Et eksempel på dette er bruk av kortsiktige lån ved finansiering av langsiktige investeringer. Kommunestyret må ta ansvar for å fastsette hva som er akseptabel risiko, også for gjeldsporteføljen, for at gjeldsforvaltningen ikke skal innebære vesentlig finansiell risiko.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.