Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Arbeidsgiver kan ikke trekke egne kostnader i mottatt tips

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Borgarting lagmannsrett avsa 5.april 2022 en enstemmig dom om at arbeidsgiver ikke kan dekke egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader av mottatte tips. Dersom avgjørelsen blir rettskraftig, kan dette få store økonomiske konsekvenser for restaurant- og servicenæring som mottar tips.

Lagmannsrettens dom slår fast at arbeidstakere har krav på å få utbetalt tips uavkortet, og at arbeidsgiver dermed ikke har adgang til å bruke mottatt tips til å dekke egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon uten avtale eller annet rettslig grunnlag for et slikt trekk.

Saken er anket til Høyesterett, og dommen er derfor ikke rettskraftig. Dersom Høyesterett skulle falle ned på samme resultat som lagmannsretten, kan utfallet få store konsekvenser for mange arbeidsgivere.

Høyesterett har 20. april 2023 avsagt dom om at arbeidsgiver ikke med grunnlag i styringsretten kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i arbeidstakerens tips. Les også saken:  Ny høyesterettsdom om tips.

Sticos Oppslag gir svar på alle problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt og avgift. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Mange endret praksis fra 2019 - trekk for arbeidsgivers kostnader

Fra 1. januar 2019 ble arbeidsgivere pålagt flere plikter knyttet til tips. Bakgrunnen for lovendringene er skatteunndragelse, fordi svært få ansatte innberettet mottatt tips til skattemyndighetene. I forbindelse med regelendringene endret mange virksomheter sin praksis rundt utbetaling av tips til arbeidstakerne, fra å utbetale tipsen uavkortet, til å forby tips eller å utbetale tips med fratrekk av kostnader som ble påført arbeidsgiver som følge av de nye reglene. Det gjelder feriepenger, pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift og administrasjon. 

Dette sier dommen 

Borgarting lagmannsrett avsa, 5. april 2022, en dom som gjelder spørsmål om arbeidsgiver har rett til å foreta trekk i mottatt tips for å dekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader som påløper som følge av tipsen. Spørsmålet om trekk som skal dekke kostnader til feriepenger og pensjonsinnskudd er ikke vurdert i saken. 

Blant annet fremgår det av dommen at:

Lagmannsretten har kommet til at kundenes utbetaling av tips gir arbeidstakerne et rettskrav på at arbeidsgiver utbetaler mottatt tips til dem. Det er en gavetransaksjon fra kunden.

Innenfor styringsrettens rammer kan arbeidsgiver fordele tips blant dem som tipsen er gitt til, dette er ikke uforenelig med at de ansatte samtidig kan ha et rettskrav på å få utbetalt hele den mottatte tipsen.

Arbeidsgiver har ikke adgang til å bruke mottatt tips til å dekke egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon når det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for trekket. Styringsretten gir ikke grunnlag for å gjøre endringer i avtalte økonomiske tillegg som inngår som en del av den ordinære lønnen. I likhet med lønn er mottatt tips en ytelse arbeidstakerne har rettskrav på å få utbetalt. At et gode er av økonomisk art, trekker også i retning av at det er beskyttet.

Etter lagmannsrettens syn understøttes også kravet om uavkortet utbetaling sterkt av at det i mange tiår frem til 1. januar 2019 har vært en fast og entydig praksis i alle bransjer med tips.

Dommen er enstemmig. Arbeidsgiverne må betale arbeidstakere erstatning grunnet tap de har lidt som følge av ulovlig iverksettelse av trekk i tips.

Dommen i fulltekst kan du lese her: Borgarting lagmannsrett dom av 5. april 2022 (LB-2021-134280) (Trekk i mottatt tips)

Vil du lære mer om rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker? Sjekk ut vårt nettkurs: Innføring i arbeidsrett

Konsekvenser hvis dommen blir rettskraftig

Anslåtte provenyvirkninger av forskuddsinnkreving og arbeidsgiveravgift på tips, som mange arbeidsgiver har trukket de ansatte for, ble i statsbudsjettet fastsatt til 350 millioner kroner for året 2019. I tillegg kommer trekk i de påfølgende år. Dommen har derfor stor økonomisk betydning for begge parter.

For arbeidsgiver kan dette bety store forpliktelser om tilbakebetaling til de ansatte. 

Skattemessig vil ikke dommen få konsekvenser. Arbeidsgiver vil få fradrag for tidligere reduserte kostnader som følge av trekk i tips. 

I forhold til merverdiavgift vil heller ikke dommen ha noen betydning. Så lenge det kan dokumenteres hvor mye tipsen utgjør av vederlaget, og den tilfaller de ansatte, skal tips ikke medregnes i grunnlaget for utgående merverdiavgift.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev
 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.