Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Dette er nytt i den nye mva-meldingen

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Et av hovedformålene med ny mva.-melding er å gjøre det enklere for bruker å rapportere fra sitt eget regnskapssystem. Du må fortsatt ha kontroll med det du rapporterer og påse at du ivaretar dokumentasjonskravene på dette området.

Ny mva.-melding gjelder fra 1.1.2022, dvs. at første ordinære merverdiavgiftstermin som skal rapporteres er 1. termin 2022. Den skal rapporteres etter de standardiserte mva-kodene i SAF-T. Dataene skal ikke overføres til egne felter i en egen rapport til skatteetaten. Det gjør at feilkildene reduseres og det vil være mer effektivt. Det er i tillegg noen nye opplysninger som skal gis og vi skal se litt nærmere på dokumentasjonskravene. Her er det ingen endring, men det kan være et greit tidspunkt å ta en ny kvalitetssjekk av rutiner og internkontroll på området. Dette for å sikre at det blir betalt riktig avgift.

Sticos har lansert et nytt nettkurs, som gir en mer detaljert gjennomgang av ny mva-melding. Bestill kurset her

Alle eksisterende mva-meldinger

Den nye mva-meldingen omfatter alle eksisterende meldinger. Fra 1. januar 2022 gjelder ny melding for alminnelig næring og primærnæring, mens de resterende nye meldingene vil komme i løpet av 2023.

Egne mva-koder - mapping mot SAF-T

Mange har egne definerte mva-koder. Disse skal kobles mot mva-kodene i SAF-T. Alle foretak skal nå kunne rapportere etter SAF-T. Det betyr at denne jobben skal være gjort i regnskapssystemene. Er du usikker rundt det bør du kontakte din systemleverandør. 

Inndeling av koder i grupper og vedlegg

Den avgiftspliktige skal kun rapportere på de linjene som er aktuelle for virksomheten. Kodene er delt inn i følgende grupper. Rapporteringen skjer på sumnivå for hver kode. 

 • Salg av varer og tjenester i Norge
 • Salg av varer og tjenester til utlandet (eksport)
 • Kjøp av varer og tjenester i Norge (fradrag)
 • Kjøp av varer fra utlandet (import)
 • Kjøp av tjenester fra utlandet (import)
 • Fisk mv.
 • Klimakvoter og gull

Det vil være mulig å angi merknader til hver enkelt linje eller samlet til mva-meldingen. Dessuten åpnes det for opplasting av vedlegg. 

Nye tilleggsopplysninger

I tillegg til rapportering av SAF-T koder skal følgende også spesifiseres særskilt ved rapportering av merverdiavgift:

 • Tap på krav
 • Justeringer etter justeringsreglene
 • Tilbakeføring
 • Uttak

Dette skal rapporteres som spesifikasjonslinjer til enkelte av kodene, f.eks. bokført Tap på krav skal gis i spesifikasjon til kode 1 “Fradragsberettiget innenlands inngående mva. 25%”.

Levering via regnskapssystem

Skatteetatens mål er at de fleste mva.-meldinger skal rapporteres direkte fra  regnskapssystemet. Dette for å redusere manuelle feil og for å gi en mer effektiv prosess.

Mindre virksomheter som ikke benytter regnskapssystem eller fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens løsning på deres nettside.

Et tredje alternativ er at det kan  lastes opp en XML-fil fra regnskapet  i portalløsningen. Det vil ikke være mulig å endre mva.-meldingen etter opplasting av filen. Dersom det er feil i XML-filen må filen oppdateres og sendes inn på nytt. Det samme gjelder for merknader til XML-filen.

Tilleggs-/endringsmelding

Muligheten for bruk av tilleggs-/endringsmelding forsvinner, slik at det må sendes inn en ny komplett melding ved eventuelle endringer. Siste melding vil alltid være gjeldende. Det betyr at det må være mulig å sende inn en endringsmelding som regnskapsføres i annen periode enn den perioden meldingen gjelder. Hvis ikke må regnskapet åpnes for bokføring i tidligere perioder, noe som bør begrenses. Og er det ikke vesentlig for regnskapet, er det ikke krav om å rette regnskapet for den enkelte periode.

Sticos Oppslag gir deg svar på problemstillinger innen regnskap, økonomi, lønn og HR. Prøv gratis her!

Dokumentasjonskravet

Bokføringsregelverket krever at det skal utarbeides en merverdiavgiftsspesifikasjon for hver termin. Den skal vise 

 • Grunnlagene for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. merverdiavgiftstermin,
 • Omsetning og uttak som faller utenfor merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i Merverdiavgiftsloven kapittel 3
 • Både ordinær innenlands merverdiavgift, innførselsmerverdiavgift og merverdiavgift beregnet etter reglene om omvendt avgiftsplikt skal fremgå. 
 • Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og totalt.
 • Avvik mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats.

Denne spesifikasjonen må finnes i alle regnskapssystem og den skal kunne kjøres ut når som helst innenfor oppbevaringsperioden.

I tillegg skal balanse dokumenteres. Her vil da skyldig/tilgode mva. være en konto som må dokumenteres. 

Rutiner og internkontroll - blir det betalt riktig avgift?

Bokføringsregelverket setter krav til dokumentasjon, men det er viktig at det er rutiner som kvalitetssikrer avgiftsoppgjøret så det blir betalt riktig avgift, hverken mer eller mindre. Altså at utgående mva er riktig, men også at all inngående mva er kommet til fradrag. 

Sticos anbefaler at du benytter merverdiavgiftsspesifikasjonen i denne sammenheng. Den må kunne avstemmes mot regnskapskontoene for å kunne være sikker på at du har en fullstendig gjennomgang. For foretak med stor datamengde, vil rapporten kunne bli for omfattende og følgende kan være gode alternativer: 

 • Opprette rene kontoer så man kan avstemme direkte mot dem. Det er å anbefale for inntektskontoene og merk at næringsspesifikasjonen og SAF-T skal rapportere salgsinntekt fordelt på avgiftspliktig , avgiftsfri og unntatt avgift. 
 • Benytte programverktøy (f.eks. excel) for å trekke ut beløp som er ført med avvikende mva.koder på kostnadskontoer og ta stilling til om det er riktig. 
 • Kontoer som ikke skal ha avgiftskoder bør være sperret for det

For foretak med liten transaksjonsmengde kan det være effektivt å se gjennom kontospesifikasjonen (hovedbok) for perioden og sjekke ut bilag der det er andre mva.koder enn forventet på kontoene.

Det anbefales at man dokumenterer at kontrollene er gjennomført.

Forenklinger og automatisering krever også kontroll

Formålet med automatisering i regnskapssystemene er effektivisering og forenkling. Slik må det være, men ikke glem at du fortsatt må forstå systemene og gjøre nødvendige kontroller. Kanskje kan du endre måte å kontrollere på og benytte mer maskinelle kontroller. Men formålet må være det samme og for mva. så er formålet at mva.oppgjøret er fullstendig og nøyaktig. Det er ingen endringer på dette selv om vi får en ny mva.-melding. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.