Hopp til innhold

Hvordan drive god risikostyring?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det er vanskelig å sette to streker under svaret når man jobber med risiko. Hvordan sikrer vi da god HMS? Vi gir her en kort beskrivelse av noen vesentlige punkter som vil hjelpe oss med å oppnå god HMS ved hjelp av risikostyring.

Denne artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan være utdatert!

All aktivitet innebærer en viss grad av risiko. Det finnes ingen fasit for hva som er akseptabel risiko eller i hvilke tilfeller det er nødvendig å redusere risikoen. Risiko er et uttrykk for mulige tap som en virksomhet kan bli utsatt for, både økonomisk og menneskelig. Risikovurdering er derfor et forebyggende tiltak som utvilsomt lønner seg.

Hva er risikostyring?

I henhold til ISO 31000:2009 defineres risikostyring slik: «Koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere en organisasjon med hensyn til risiko». Det betyr også at med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko. En kan også si at risikostyring handler om å balansere fordeler og ulemper.

Krav

Regelverket stiller krav til at alle virksomheter skal vurdere risiko og om nødvendig gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko. I henhold til internkontrollforskriften § 5, 2.ledd pkt. 6 skal virksomheten «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette arbeidet må dokumenteres skriftlig.

HMS-ledelse og risikostyring er to ting av samme sak, risikovurdering og risikostyring er grunnleggende for alt systematisk HMS-arbeid. Risikostyring er en proaktiv og styrt prosess og et kontinuerlig arbeid, ikke noe en gjør én gang i året.

Gjennomføring

En risikovurdering behøver ikke å være komplisert. Det dreier seg om å være systematisk og å ha et bevisst forhold til hva som kan gå galt i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Det eksisterer generelle metoder for å gjennomføre en risikoprosess og det vil også være spesielle og mer krevende metoder/standarder som vil være bransjespesifikke.

Omfanget av en risikovurdering/risikoprosess vil variere med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. I mange virksomheter er de potensielle farene få og relativt enkle å forholde seg til. Å vurdere dem krever ofte ikke mer enn sunn fornuft – man må ikke være eksperter på sikkerhetsspørsmål!

Hva oppnår vi med god risikostyring?

God risikostyring handler om å finne balansen mellom mål, risiko og tiltak. For alle virksomheter innebærer dette en ressursprioritering, dvs. at oppmerksomheten og ressursene må styres inn mot de tiltakene som håndterer de største risikoene. Det vil si de risikoene som kan gi størst eller alvorligst konsekvens. Denne kunnskapen gjør det mulig å iverksette ytterligere tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens.

Målet må være å etablere en god HMS-kultur. Derfor bør alle bedrifter som virkelig ønsker å hindre skade på mennesker og miljø få på plass struktur og rutiner som bidrar til å både forutse og begrense effekten av uønskede hendelser. I tillegg øker god risikostyring også verdiskapningen i en bedrift.

Hovedlinjer i risikostyringsprosessen

Risikoprosessen kan grovt sett deles i 3. Modell av risikostyringsprosess

Det er som tidligere nevnt mange måter å gjennomføre en risikoprosess på. Under her er det kort listet opp noen punkter som det er viktig å ha fokus på.

 1. Identifisering av risiko; hva kan gå galt?
  • Viktig at relevant personell med riktig og nødvendig kompetanse er tilstede og identifiseringen av risikoer kan gjerne gjennomføres som en workshop
  • Gjennomgang av tidligere hendelser og avvik vil gi oss mye informasjon
  • Usikkerheter er også et viktig punkt, en ting er hva vi vet, men hva med det vi av forskjellige årsaker ikke har kunnskap om?
 2. Analyse av risikoen; sannsynlighet, usikkerhet og mulige konsekvenser
  • Sannsynlighet/usikkerhet for at risikoen opptrer (usikkerhet dreier som om mangel på informasjon, manglende forståelse eller kunnskap)
  • Konsekvens/usikkerhet hvis risikoen inntreffer (HMS og/eller økonomisk)
  • Legge inn i risikomatrise for å få en visuell oversikt av det totale risikobildet
 3. Kartlegge risikoreduserende tiltak; redusere konsekvenser til akseptabelt nivå
  • Vurdere andre løsninger
  • Innføre flere barrierer
  • Etablere (nye) rutiner for utførelse av en oppgave
  • Stoppe en arbeidsoperasjon eller handling på grunn av uakseptabelt risikonivå

Til slutt: evaluer om risikoreduserende tiltak har virket som forventet. Dette er viktig for at virksomheten lærer og stadig forbedrer seg.


Trenger du hjelp til å komme i gang med risikostyringsprosessen? Send oss en e-post eller ring oss på 07356.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.