Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Endret avskrivningstid for programvare

Endret avskrivningstid for programvare

Maksimal avskrivningstid er økt fra 5 år til 15 år. 

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Etter at budsjett- og regnskapsforskriften ble fastsatt i 2019 har departementet blitt oppmerksom på at enkelte typer investeringer i IT-løsninger kan forventes å ha en brukstid som er vesentlig lengre enn den gamle maksimale avskrivningsperioden på 5 år. Dette vil typisk gjelde større prosjekter hvor det utvikles løsninger spesielt tilpasset enkeltkommuner eller flere kommuner. Utviklingen av Helseplattformen og Akson er trukket frem som eksempler, men problemstillingen er generell og ikke begrenset til disse eksemplene.

Endret budsjett- og regnskapsforskrift

Endringen i budsjett- og regnskapsforskriften er iht. høringsnotatet fra januar 2021 (endringen står i kursiv):

§ 3-4. Avskrivninger av anleggsmidler

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn

a. 5 år for IKT-utstyr, kontormaskiner, og lignende

b. 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende

c. 15 år for programvare

d. 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende

e. 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende

f. 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende.

Lineære avskrivninger

Avskrivningene skal være lineære, hvis ikke noe annet følger av god kommunal regnskapsskikk.

Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet.

Større varige driftsmidler som består av deler med ulik levetid, kan dekomponeres slik at delene av driftsmidlet avskrives hver for seg. Ved dekomponering skal gjennomsnittlig avskrivningstid for de ulike delene ikke være lengre enn det som følger av første ledd.

Se mer om avskrivninger i Sticos Oppslag Kommune på emnet Avskrivning av varige driftsmidler. Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal i offentlig sektor. Er du ikke kunde, be om en uforpliktende demo her!

 

Print

Sticos holder deg oppdatert: