Mva-registrering av utenlandske transportører: Dette sier loven

Mva-registrering av utenlandske transportører: Dette sier loven

Om virksomheten skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret avhenger av om transportøren utelukkende har transport direkte til eller fra utlandet, eller om det også utføres rene innenlandske transportoppdrag.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Det har den siste tiden vært fokus på utenlandske transportører som utfører transportoppdrag i Norge, såkalt kabotasjetransport, uten å være registrert for merverdiavgift her.

Representanter fra bussnæringa reagerer på at utenlandske konkurrenter ikke betaler inn merverdiavgift selv om omsetningen er større enn kr 50 000. Dette sammen med andre konkurransevridende forhold gjør at norske busselskap får en urimelig konkurranseulempe sammenlignet med utenlandske konkurrenter.

Merverdiavgiften skal være konkurransenøytral

I et svar til Stortinget understreker finansministeren at merverdiavgiftsreglene skal være konkurransenøytrale og være like for norske og utenlandske aktører som omsetter varer og tjenester i Norge. Det avgjørende for avgiftsplikten er arten av varen eller tjenesten som blir omsatt, ikke hvem som omsetter. Skatteetaten driver nå målrettede informasjonstiltak og kontroll av utenlandske aktører som driver kabotasjevirksomhet i Norge for å sikre at merverdiavgiftsreglene blir fulgt.

Hvilke merverdiavgiftsregler gjelder så for utenlandske transportører i Norge. Om virksomheten skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret avhenger av om transportøren utelukkende har transport direkte til eller fra utlandet eller om det også utføres rene innenlandske transportoppdrag.

Se våre aktuelle og oppdaterte nettkurs innen regnskap, personal, økonomi og personvern

Transport direkte til eller fra Norge

Omsetning og formidling av transporttjenester i Norge er avgiftspliktig, men det er gitt fritak for direkte og sammenhengende transport til og fra utlandet.

Utenlandske transportører som utelukkende utfører avgiftsfri transport direkte til eller fra Norge slipper å registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Disse kan imidlertid velge å la seg registrere, og dermed kunne fradragsføre inngående merverdiavgift på utgifter som de pådrar seg i Norge. For å kunne bli registrert må imidlertid virksomheten passere den alminnelige registreringsgrensen på kr 50 000 i løpet av en 12-månedersperiode. Det er den delen av vederlagene som gjelder transporten i Norge, for eksempel fra Svinesund til Oslo, og ikke hele transporten fra for eksempel München til Oslo som skal regnes med ved vurderingen av om registreringsgrensen passeres.

Hvis den utenlandske transportøren ikke kan eller vil registreres, kan virksomheten søke om refusjon av påløpt merverdiavgift i Norge. Refusjonsordningen administreres av Skatt Øst og alle søknader skal sendes dit på eget skjema.

Transport i Norge

Utenlandske transportører som utfører rene transportoppdrag i Norge (kabotasjetransport) skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningen passerer kr 50 000 i løpet av en 12-månedersperiode. Dersom transportøren i tillegg til å ha transport til og fra utlandet også påtar seg innenlandske transportoppdrag må transport til og fra utlandet medregnes for den delen av transporten som foregår i Norge, ved vurderingen av om registreringsgrensen blir passert. For innenlands omsetning av persontransporttjenester skal det beregnes merverdiavgift med en sats på 12 %. For omsetning av varetransporttjenester skal merverdiavgift beregnes med 25 %. Registrert transportør vil ha full fradragsrett via mva-meldingen for merverdiavgift på anskaffelser i Norge med 25 %. Det kan ikke søkes om refusjon på merverdiavgift som vedrører kabotasjetransporten.

Hvordan skal de registreres

Utenlandske virksomheter som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge skal i utgangspunktet registreres ved representant. Dette kan for eksempel være en regnskapsfører. Utenlandske næringsdrivende som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og innkreving av merverdiavgift, kan registreres i Merverdiavgiftsregisteret på organisasjonsformen NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak) og levere mva-melding selv.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x