Hopp til innhold

Ny ferielov: Flere skal få rett til betalt ferie hvert år

- Advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det er satt i gang en prosess for å endre ferieloven. Formålet er å sørge for at alle arbeidstakere sikres en årlig betalt ferie på minst fire uker.

Feriepenger forutsetter opptjening

Ifølge arbeidstidsdirektivet (artikkel 7) må medlemslandene sikre at alle arbeidstakere får minst fire ukers betalt ferie hvert år. Norge er et av landene som har forpliktet seg til å følge dette direktivet og tilpasse sine regler deretter.

I Norge er reglene om arbeidstakers rett til ferie plassert i ferieloven. Etter denne loven er det feriepengene som er ment å kompensere for at arbeidstakeren ikke får lønn fra arbeidsgiveren sin under feriefravær.

Ferieloven er basert på en ordning der arbeidstakeren tjener opp feriepenger i løpet av det første arbeidsåret (opptjeningsåret), og de opptjente feriepengene først utbetales til arbeidstakeren året etter (ferieåret), for å dekke lønnsbortfall under ferie samme år.

La oss si at arbeidstakeren starter i sin første jobb i januar 2022. Ifølge dagens norske ferielov, har ikke arbeidstakeren krav på fire uker ferie med feriepenger før tidligst i 2023. Arbeidstakeren har riktignok rett til ferie allerede i 2022, men når arbeidstakeren ikke har krav på lønn under ferie og heller ikke kan få utbetalt feriepenger som kan dekke lønnsbortfallet, oppnår ikke arbeidstakeren en årlig betalt ferie på minst fire uker i 2022.

Ikke alle arbeidstakere i Norge har dermed rett til årlig betalt ferie på minst fire uker, slik arbeidstidsdirektivet krever.

Bryter Norge internasjonale forpliktelser?

Det er reist spørsmål ved om den norske ferieloven bryter med Norges internasjonale forpliktelse om å sikre at alle arbeidstakere får en årlig betalt ferie på minst fire uker.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå satt i gang et arbeid for å få utredet ulike modeller for opptjening av feriepenger. Blant annet skal det utredes hvordan tidsintervallet mellom opptjening og utbetaling kan reduseres.

Vil lovendring påvirke arbeidsgivers økonomi?

Det er fortsatt uklart hvordan de nye reglene i ferieloven vil bli. Det er ikke sikkert at lovendringen vil påvirke arbeidsgivernes økonomi.

Når utredningen er ferdig, vil departementet utarbeide et notat med forslag til endringer som vil bli sendt ut på høring, på dette stadiet kan alle som ønsker komme med innspill.

Vil du at vi i Sticos holder deg oppdatert på nyheter innenfor våre fagområder, så meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.