Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn
nærbilde av hånd med penn som signerer en avtale

Nye regler for arbeidsavtale i 2024

- Advokat og rådgiver i Sticos

Den 1. juli 2024 kommer det nye regler for arbeidsavtale i arbeidsmiljøloven. Er du blant de mange som benytter en mal når arbeidsavtalen skal skrives, så sørg for at den er oppdatert.

Frist for inngåelse av skriftlig arbeidsavtale

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal inngå arbeidsavtalen skriftlig. Det er frister for når den skriftlige arbeidsavtalen må være inngått. Hvor lang frist arbeidsgiver og arbeidstaker har, beror på hvor lenge arbeidsforholdet er forventet å vare.

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal den skriftlige arbeidsavtalen inngås umiddelbart.

Har arbeidsforholdet derimot en samlet varighet av mer enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Denne nye og kortere fristen gjelder fra og med 1. juli 2024.

Med Sticos Oppslag har du tilgang til oppdaterte arbeidsavtaler og en rekke nyttige skjema og dokument slik at du alltid forholder deg til gjeldende regelverk. 

Flere opplysninger må inntas

Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva som skal stå i arbeidsavtalen.

I arbeidsavtalen skal alle opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforholdet inntas. Loven har en liste med opplysninger som alltid anses å være av vesentlig betydning. Denne listen med opplysninger blir, i juli, betydelig lenger. Hvis du bruker mal ved utforming av arbeidsavtale, må du sørge for at malen din er oppdatert. I Sticos Oppslag har vi maler, veiviser og dokumentgenerator for utforming av arbeidsavtale som alltid er oppdatert i henhold til lovens krav.

Manglende opplysninger kan få negative følger for arbeidsgiver

Hvis ikke alle opplysninger som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet inntas i arbeidsavtalen, kan det få negative konsekvenser for arbeidsgiveren. Det kommer to nye lovregler om konsekvensen av slike feil:

  1. Er det ikke opplyst at arbeidsforholdet er midlertidig, er utgangspunktet at det skal legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse.
  2. Dersom det ikke er opplyst hvor stor stilling arbeidstakeren har, er utgangspunktet at arbeidstakerens påstand om stillingens omfang skal legges til grunn.

Endring av inngåtte arbeidsavtaler

De nye kravene til arbeidsavtalens innhold gjelder fra 1. juli 2024. Alle arbeidsavtaler som inngås fra da av, må oppfylle de nye innholdskravene. Det er ikke nødvendig å endre arbeidsavtaler som er inngått før denne datoen, med mindre arbeidstakeren krever det. Fremmer arbeidstakeren et slikt krav, må arbeidsgiver sørge for at arbeidsavtalen suppleres med opplysninger tidligst mulig, og senest to måneder etter at kravet ble fremsatt.

Flere endringer i arbeidsmiljøloven

Det gjøres også endringer i en del andre regler i arbeidsmiljøloven fra og med 1. juli 2024. Dette gjelder blant annet kravene til hvilke arbeidstakere som skal ha tilleggsavtale ved arbeid i utlandet, kravene til denne tilleggsavtalen, når endringer i arbeidsavtalen skal inntas i arbeidsavtalen, reglene for prøvetid, samt en ny regel som skal gi deltidsansatte og midlertidig ansatte tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Formålet med lovendringene er å gjennomføre EU-direktivet om klare og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett.

Mer informasjon om disse regelendringene, i tillegg til endringene som trådte i kraft 1. januar 2024, finner du i Sticos Oppslag.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.