Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Nyttig om sluttavtaler

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Når virksomheter får et behov for nedbemanning, kan sluttavtaler være en god måte å avslutte et arbeidsforhold på. Her får du noen nyttige tips.

Sluttavtaler, eller fratredelsesavtaler benyttes ved avslutning av arbeidsforhold. Arbeidsgiver og arbeidstaker står helt fritt til å inngå en sluttavtale. Fratredelsesavtaler er ikke regulert i arbeidsmiljøloven eller i annet lovverk. 

Ulike typer sluttavtaler

Hvor stor sluttavtale som skal tilbys er ofte avhengig av arbeidsgiver og arbeidstakers villighet til å forhandle. Begge parter kan være tjent med å komme fram til en minnelig løsning, framfor å gå til rettssak. 

Hva bør tenkes over i en sluttavtale? 

Fratredelse

I avtalen må det fremgå hva som er fratredelsesdato, det vil si når er siste arbeidsdag. Dersom arbeidstaker ikke har arbeidsplikt, men kan møte på jobb, er fratredelsesdato siste dag i oppsigelsestiden. 

Søksmål

I en sluttavtale bør det avtales at arbeidstaker fraskriver seg anledning til å anlegge sak mot virksomheten.

Fortrinnsrett 

Arbeidstakere som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har på visse vilkår fortrinnsrett ved ny ansettelse i virksomheten. I en sluttavtale kan det avtales at arbeidstaker ikke har fortrinnsrett til ledige stillinger i virksomheten.

Vederlag

Det må avtales hvor stort sluttvederlaget skal være, gjerne i antall månedslønner. Det må fremgå hvilken dato sluttvederlaget blir utbetalt, om det er en sluttsum eller en månedlig utbetaling over flere måneder.

En annen løsning kan være at arbeidsgiver dekker kostnadene til karrierekonsulenter, kurs eller utdanning for en periode. Da må det avtales konkret om hvor stor sum som dekkes eller avtale konkrete kurs eller utdanning.

Feriepenger

Grunnlaget for beregning av feriepenger er ytelser for utført arbeidsinnsats, herunder lønn og ulike tillegg for f.eks. overtid og skiftarbeid. 

Sluttvederlag anses ikke som betaling for utført arbeid og vil derfor normalt ikke inngå i feriepengegrunnlaget. Det samme gjelder eventuelle utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som måtte inngå i en sluttavtale.

Arbeidsgiver bør avklare i avtalen om det skal opptjenes feriepenger av sluttvederlaget eller ikke. 

Øvrige betingelser

Hele eller deler av sluttpakkens lønnskompensasjon kan gjøres betinget. Betingelsen kan være at dersom arbeidstaker får nytt arbeid før den perioden det er avtalt sluttvederlag for er over, vil sluttvederlaget avkortes.

Andre forhold av betydning for arbeidstaker 

Ved sluttpakke er det flere forhold som er av betydning for arbeidstaker. Retten til dagpenger, sykepenger og skatteplikt er forhold som arbeidstaker bør gjøre seg kjent med før inngåelse av en avtale om sluttpakke.

Reglene om sluttpakke finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.