Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Regelendringer fra 1. januar 2022

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2022 innenfor skatte- og avgiftsområdet.

 Regelendringer fra 1. januar 2023 finner du her.

Skatt

Oversikt over alle skattesatser finner du her: Skattesatser 2022  

Nytt trinn 5 i trinnskatten

Det innføres nytt trinn 5 i trinnskatten, hvor inntekt som overstiger 2 000 000 kroner beskattes med 17,4 prosent.

Formuesskatt

Generelt 
Det blir økt skatt på formue ved å øke formuesskattesatsen og verdsettelsen av aksjer mv., sekundærboliger, dyre primærboliger og fritidsboliger.

Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 millioner kroner
Det innføres et nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 millioner kroner. Det skal svares formuesskatt til staten med en sats på 0,40 prosent, og til kommunen med en sats på 0,70 prosent slik at formuer over 20 millioner beskattes med en samlet sats på 1,10 prosent.

Bunnfradrag
Bunnfradraget for personlige skattytere økes fra 1,5 mill til kr 1,7 mill. Gjelder både for formuesskatt til staten og kommunen. 

Beløpsgrensen for formuesskatt til både staten og kommunene for ektefeller økes fra kr 3 mill til kr 3,4 mill. 

Verdsettelse 

Aksjer 
Verdsettelsen av aksjer økes fra 55 prosent til 75 prosent i 2022.

Driftsmidler 
Verdsettelsen av driftsmidler mv. økes fra 55 prosent til 75 prosent i 2022.

Næringseiendom
For både utleid og ikke-utleid næringseiendom utgjør formuesverdien 75 prosent av beregnet utleieverdi. Formuesverdien skal ikke overstige 75 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. 

Bolig
Primærbolig skal fortsatt verdsettes til 25 % av omsetningsverdien. Verdsettelsen av primærboliger med en verdi på over kr 10 mill får økt verdsettelse. Her skal den delen av boligen som overstiger kr 10 mill i omsetningsverdi verdsettes til 50 %. 

For sekundærboliger øker verdsettingen fra 90 til 95 prosent av beregnet omsetningsverdi. 

Formuesverdien på fritidsboliger øker med 25 prosent i forhold til verdien som skal benyttes i skattemeldingen for 2021.

Økt utbytteskatt

Skattesatsen på utbytte og aksjegevinster øker fra 31,68 pst til 35,2 pst fra 2022. Endringen gjøres gjennom å øke den såkalte oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,60. Et utbytte på 100 vil altså oppjusteres med en faktor på 1,6 til 160 før det skattlegges med 22 pst = 35,2 pst effektiv beskatning. 

Redusert rabatt for el-biler som benyttes som firmabil

Ved fastsettelse av fordel ved bruk av arbeidsgivers bil til private formål har el-biler hatt en særskilt verdsettelsesrabatt. Kun 60 prosent av listeprisen har blitt tatt med i beregning av den skattepliktige fordelen. Den særskilte verdsettelsesrabatten er fra og med 2022 redusert slik at fordel ved privat bruk av el-bil verdsettes med utgangspunkt i 80 prosent av listepris.

Reisefradrag

Satsen for reisefradraget økes til kr 1,65 pr kilometer på arbeidsreiser og besøksreiser. Redusert sats per kilometer mellom 50 000 og 75 000 kilometer avvikles. Øvre beløpsgrense for reisefradraget skal fremdeles være 97 000 kroner. Beløpsgrensen for bunnfradrag settes ned fra kr 23 900 til kr 14 000.

Fagforeningskontingent

Fradraget for fagforeningskontingent økes fra kr 3 850 til kr 5 800. 

Særskilt inntektsfradrag for de som bor i Troms og Finnmark

Fradraget øker til 20 000 kroner.

Reduksjon i trygdeavgiften

  • Trygdeavgiften på lønn/trygd settes til 8,0 prosent.
  • Trygdeavgiften på næringsinntekt settes til 11,2 prosent.

Frikort

Frikortgrensen økes til 65 000 kroner

Reduksjon i IPS-fradraget

Det blir fra 2022 anledning til å spare inntil NOK 15 000 per år med fradragsrett i alminnelig inntekt. Utbetalinger fra ordningen skal også bare skattlegges som alminnelig inntekt med netto skatt (for 2022 er satsen 22%).

Avvikle ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer

Ordningen om at ansatte kan motta inntil 25 % av aksjens markedsverdi skattefritt, men maksimalt 7 500 kroner per ansatt per inntektsår, avvikles fra 2022.

Redusert fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner

Fra og med 2022 innskrenkes ordningen til å gjelde et maksimalt fradragsbeløp på kroner 25 000 (fra 50 000 kroner).

Sticos Oppslag er alltid oppdatert med gjeldende regelverk og gjeldende satser. Et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

Ansatteopsjoner i oppstartsselskaper

Det innføres en ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Reglene for ansatteopsjoner i oppstartsselskaper innebærer at opsjonene ikke blir skattlagt som lønn ved innløsningen av opsjonen. Hele skattleggingen skjer først ved salget av aksjene. Dette vil gjøre det mulig for den ansatte å beholde aksjene i selskapet fremfor å selge disse for å dekke skatten av opsjonsfordelen.

Verdien av opsjoner som blir gitt til de ansatte kan være opp til 3 mill. kroner, og de ansatte vil ikke skattlegges når opsjonen innløses. Det er først når aksjene selges at skatteplikten inntrer - og da ved kapitalbeskatning av verdistigningen.

Det er et krav om at innløsningsverdien ikke er lavere enn markedsverdien av aksjene på tildelingstidspunktet. 

Dersom opsjonen angir en lavere verdi enn markedsverdien på tildelingstidspunktet, vil man ikke kunne benytte disse reglene, men havner under de ordinære reglene for opsjonsbeskatning i arbeidsforhold.

Ordningen erstatter den særskilte opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap, som ble innført fra 1. januar 2018.

Dokumentasjon av unntak fra trygdeavgift

Skattekontoret kan fra 01.01.2022 ikke lenger legge til grunn dokumentert unntak fra medlemskap i norsk folketrygd på forskuddsstadiet uten at dokumentasjonen er verifisert av NAV. Skattepliktig som ønsker skattekort med unntak for trygdeavgift må sende dokumentasjon på medlemskap i utenlandsk trygd til NAV. 

Differensiert arbeidsgiveravgift

Det innføres enkelte endringer i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift som skal gjelde fra 2022. Det blir endret sonetilhørighet for enkelte kommuner. Videre utvides virkeområdet for reglene om ambulerende virksomhet, samt at det blir en endring i reglene om hvilken sats som skal brukes ved ambulerende virksomhet i form av stedbundet virksomhet i flere soner og fjernarbeid. I tillegg gjøres det endringer i sektoravgrensningen for finansielle aktiviteter mv. Ordningen er ennå ikke godkjent av ESA, og det tas derfor forbehold om at det kan bli nødvendig med mindre justeringer.

Opplysningsplikt ved bruk av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere

Det blir endringer i fristene mv. for rapportering til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Endringene vil gjøre rapporteringsplikten mindre byrdefull for de opplysningspliktige.

Rapporteringen gjøres på skjema RF-1199/RF-1198 i en egen portal hos skatteetaten. Fristen er den 5. i måneden etter at arbeidet ble påbegynt. Dersom oppdraget mv. påbegynnes etter den 20. i en kalendermåned, forlenges fristen til den 15. i den påfølgende kalendermåneden.

Reglene er utarbeidet etter konsultasjon med EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Avgifter

Oversikt over alle avgiftssatser finner du her: Avgiftssatser 2022

Merverdiavgift

Fra 1. januar 2022 er akupunkturtjenester avgiftspliktig med 25 %.

Annet

Rettsgebyr

Rettsgebyret for 2022 er på kr 1 223.

Rettsgebyret  har blant annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og A-opplysningsloven. Herunder har rettsgebyret betydning for kostnadene ved bindende forhåndsuttalelser.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.