Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Spillegevinster – tilfeldig inntekt eller virksomhetsinntekt?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Skal pokergevinster regnes som tilfeldig inntekt eller skattepliktig inntekt fra virksomhet? Det avgjørende vil være aktiviteten som ligger bak inntekten, både med hensyn til varighet, omfang og om aktiviteten er egnet til å gå med overskudd.

Skal pokergevinster regnes som tilfeldig inntekt eller skattepliktig inntekt fra virksomhet? Det avgjørende vil være aktiviteten som ligger bak inntekten, både med hensyn til varighet, omfang og om aktiviteten er egnet til å gå med overskudd.

Skattepliktig spillgevinster

Tilfeldige gevinster ved spill, konkurranser, lotterier og lignende hvor gevinstens verdi ikke overstiger kr 10 000 er unntatt fra skatteplikt. Er gevinsten høyere, skattlegges inntekten som kapitalinntekt. (27 prosent skatt). Men dersom gevinsten vurderes å være innvunnet ved virksomhet, vil det medføre full beskatning med inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell toppskatt. Det vil derfor ha stor betydning hvorvidt inntekten blir klassifisert som tilfeldig inntekt eller virksomhetsinntekt.

Spillgevinst som virksomhetsinntekt

De sentrale skjønnsmomentene ved vurderingen av om det foreligger virksomhet er beskrevet slik:

  • Omfang og varighet
    Det må være utøvet aktivitet av et visst omfang og en viss varighet. Også aktivitet av kortere varighet vil kunne regnes som virksomhet, eksempelvis når forholdene tilsier at aktiviteten er påbegynt med sikte på et mer varig inntektserverv, men skattyteren har måttet avslutte aktiviteten på grunn av uforutsette etterfølgende omstendigheter. Enkeltstående transaksjoner vil i alminnelighet ikke kunne anses som virksomhet.
  • Virksomheten skal skje for utøverens egen regning og risiko
    Aktiviteten må være utøvet for skattyterens regning og risiko. Ansvarsforholdet for virksomheten må tas i betraktning ved avgjørelsen av om aktiviteten skal anses som virksomhet.
  • Egnet til å gi overskudd
    Aktiviteten må ha økonomisk karakter og må objektivt sett være egnet til å gi overskudd. Aktivitet som ikke gir rimelig mulighet for økonomisk overskudd, faller utenfor virksomhetsbegrepet. Det samme gjelder hobbyer, fritidssysler mv så lenge slike aktiviteter ikke har økonomisk siktemål

Dom i Oslo tingrett om gevinst ved pokerspilling

Oslo tingrett har i en dom avsagt 27.03.2014 tatt stilling til hvorvidt gevinster ved pokerspilling skal regnes som vunnet ved skattepliktig virksomhet etter skatteloven § 5-30, eller om de skal regnes som tilfeldig inntekt etter skatteloven § 5-50. Videre ble det tatt stilling til om det var grunnlag for å anvende tilleggsskatt, jf. ligningsloven § 10-2.

Retten fant at skattyters pokerspilling var forholdsvis omfattende, både i tidsforbruk, antall hender som ble spilt, og i pengebeløpene som var involvert. Pokerspillingen hadde en varighet og et omfang som tilsa at den ble utøvet som virksomhet. Utfra hans ferdigheter var spillingen egnet til å gå med overskudd og måtte regnes som virksomhet etter skatteloven § 5-30. Vedtak om tilleggsskatt ble også stadfestet da retten fant det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at skattyteren hadde gitt ufullstendige opplysninger om sin inntekt.   Da han var i tvil om inntektene var skattepliktige, skulle han ha oppgitt inntektene i selvangivelsen og latt skattemyndighetene avgjøre omfanget av skatteplikten. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.