Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Styrehonorar

Hva er egentlig styrehonorar og hvordan skal det behandles? Noen styremedlemmer velger å sende faktura for styrearbeidet sitt. Er det egentlig lov?

Styremedlem

Forskjellen på godtgjørelse for styrearbeid og lønn for andre oppgaver i virksomheten kan i noen tilfeller være vanskelig å identifisere. For å vite hva et styrehonorar er, så må vi vite hva et styremedlem er. Vi kan enkelt forklare det slik: Et styremedlem velges normalt for to år av aksjeselskapets generalforsamling. Vedtektene kan fastsette kortere eller lengre tjenestetid. Sammen med daglig leder i selskapet utgjør styret selskapets ledelse. De har sammen ansvar for forvaltningen av selskapet, dvs. sørge for at selskapet når sine mål fastsatt i de vedtektene som er besluttet i generalforsamlingen. Et styremedlem er ansvarlig for å følge opp at aksjeselskapet overholder sine plikter og oppgaver.

Godtgjørelse for styrevervet

For dette styrearbeidet gis det normalt en godtgjørelse, som fastsettes av generalforsamlingen. Godtgjørelsen er ment å dekke det arbeidet og ansvaret styremedlemmet har, men loven gir ingen regler om hvordan godtgjørelsen skal beregnes. Eksempelvis kan godtgjørelsen være fastsatt til et fast beløp i året, være basert på årets resultat, eller antall timer arbeidet.

Styrehonorar rapporters med skattetrekk og arbeidsgiveravgift

I og med at dette er en personlig godtgjørelse så skal den rapporteres som lønnsinntekt. Dette betyr at styremedlemmet får utbetalingen fra aksjeselskapet som også har rapportert dette via a-meldingen som «Kontantytelse – Styrehonorar». Det skal trekkes forskuddsskatt av beløpet basert på skattekort som er innhentet digitalt, og det skal beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet. Styrehonoraret vil ikke være med i grunnlaget for feriepenger, og det kommer ikke inn i et eventuelt grunnlag for sykepenger.

Merk at dette gjelder selv om styrehonoraret kan ses som ledd i mottakerens næringsvirksomhet, for eksempel som advokat eller revisor. Denne gruppen kan derfor ikke sende faktura.

Skatteyter (her styremedlemmet) kan unntaksvis få en dispensasjon fra Skattedirektoratet som fratar aksjeselskapet plikten til å foreta forskuddstrekk, og i disse tilfellene skal det da ikke trekkes skatt. Det fratar dem imidlertid ikke plikten til å rapportere og beregne arbeidsgiveravgift.

Les også: Styrets sammensetning, oppgaver og plikter: Mange styremedlemmer er ikke klar over ansvaret det medfører

Styremedlem utfører annet arbeid i virksomheten

Dersom et styremedlem leverer konsulenttjenester til selskapet utover det som inngår som en naturlig del av selve styrearbeidet skal det ikke behandles etter reglene for styrehonorar, men vurderes konkret med hensyn til spørsmålet om tjenesten er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet eller lønnsmottaker. Dette vil normalt komme fram av en egen oppdragsavtale eller arbeidsavtale. Et typisk eksempel er en advokat som er styremedlem, men som i tillegg bistår selskapet med juridiske tjenester. 

Unntak ved utbetaling til juridisk person

Godtgjørelsen kan rent unntaksvis utbetales til «representantens» arbeidsgiver. Dette for å ivareta arbeidsgivers interesser i styrearbeidet og uten noen form for godtgjørelse utover ordinær lønn til styremedlemmet. Rekkevidden av unntaket er uklart og vi anbefaler at det brukes med forsiktighet.

Du finner alltid oppdatert regelverk i Sticos Oppslag
Oppslagsverket for deg som jobber med økonomi, personal og ledelse.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.