Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Sykt barn-sesongen er i gang

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Hvilke rettigheter har du til omsorgspenger når barna er syke?

Yrkesaktive foreldre har rett til omsorgspenger ved barns sykdom frem til og med det kalenderåret det yngste barnet fyller 12 år. Dersom man har et barn som fyller 12 år i mars, vil man derfor fortsatt ha rett til omsorgspenger ut desember det året.

For å ha rett til omsorgspenger, må man ha vært i arbeid i minst fire uker.

Hvor mange dager?

Yrkesaktive foreldre med 1–2 barn under 12 år, har rett til 10 dager hver med omsorgspenger hvert kalenderår. Har foreldrene 3 eller flere barn, har de rett til 15 dager hver. Retten til omsorgspenger gjelder for hver av de yrkesaktive foreldrene.

I noen tilfeller kan det foreligge rett til flere dager med omsorgspenger. Dersom barnet er langvarig eller kronisk sykt, eller funksjonshemmet, kan man søke NAV om å få utvidet rett til omsorgspenger. Det kan da også gis rett til omsorgspenger frem til barnet fyller 18 år. Det gis i så fall ti ekstra dager med omsorgspenger for hvert av barna som er langvarig eller kronisk syk, eller funksjonshemmet.

Hvis en av foreldrene er alene om omsorgen for barnet, vil antallet stønadsdager kunne dobles. Det vil si at den som er alene om omsorgen, får alle «barn-syk- dagene». Der foreldrene har delt bosted, får foreldrene 10/15 dager hver.

Hva slags fravær gir rett til omsorgspenger?

Omsorgspenger gis til yrkesaktive foreldre som må være borte fra arbeid på grunn av:

  • Nødvendig tilsyn og pleie av sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon 

  • Den som til vanlig passer barnet er sykt 

  • Den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller innleggelse i helseinstitusjon 

  • Barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen

  • Dersom barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. Dette gjelder selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. Dette inkluderer også oppfølging hos fysioterapeut, annet helsepersonell, BUP, PPT, ansvarsgruppe mv.

Hva skjer når man har brukt opp dagene?

Dagene med omsorgspenger gis for hvert kalenderår. Det vi si at man fra første januar starter på en ny kvote. Med barnehagestart og høstforkjølelser er det likevel ikke uvanlig at foreldre opplever å bruke opp disse dagene med omsorgspenger.


Når disse dagene er brukt opp, så har man brukt opp kvoten med omsorgspenger. Man kan ikke bruke egne egenmeldingsdager for slikt fravær. Kvoten med omsorgspenger utvides heller ikke selv om man får legeerklæring på barnets sykdom.

Ved mer langvarig og alvorlig sykdom kan det være aktuelt å søke om pleiepenger i stedet. Dersom man ikke har annen utvei enn å være hjemme med barnet etter at man har brukt opp dagene, bør man drøfte med arbeidsgiveren om man for eksempel kan få ulønnet permisjon, bruke eventuell restferie eller avspasere. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.