Hopp til innhold

Årsoppgjør for et AS - Har du kontroll på skatteberegningen?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Selv om du benytter årsoppgjørsprogram må skatteberegningen kvalitetssikres. Du må ha kontroll på midlertidige og permanente forskjeller. Og det anbefales å analysere skattekostnaden.

Det er lett å tenke at årsoppgjørsprogrammene automatisk vil gjøre nødvendige avstemminger og kontroller av skatteberegningen. Slik er det ikke. Det er mange feilkilder og vesentlige feil kan skje. Det er skatteyter som er ansvarlig for at det som sendes til skatteetaten er riktig så det anbefales å ha gode kvalitetssikringsrutiner. Det vil ikke bli noen endringer på dette området ved overgangen til ny skattemelding.

Les også: Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggskatt 

Forskjeller mellom regnskaps- og skatteregler og riktig periodisering av skattekostnaden

Det er forskjellene i prinsippene mellom regnskap og skatt som gjør skatteberegningen spesielt krevende. I utgangspunktet må man ha oversikten og forståelse for forskjellene. Deretter må man kunne gjøre nødvendige kontroller og avstemming av årets endringer i midlertidige forskjeller, som til slutt påvirker beregningen av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Som følge av sammenstillingsprinsippet må det gjøres en riktig periodisering av skattekostnaden. Dette er regulert i NRS (F) Resultatskatt. Da det er forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige prinsipper for inntekts- og kostnadsføring, må det beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel. Netto skatteøkende midlertidige forskjeller gir en utsatt skatt. Netto skattereduserende midlertidige forskjeller gir utsatt skattefordel. Typiske eksempler på hvor forskjeller oppstår er driftsmidler, varelager, fordringer og regnskapsmessige avsetninger.

Les mer i emnet Permanente og midlertidige forskjeller og Skatteberegning for et AS i Sticos Oppslag. Hvis du ikke har Sticos Oppslag kan du prøve gratis her

Hvordan kontrollere

Skatteberegningen kvalitetssikres ved å ha god kontroll på endring i midlertidige forskjeller, permanente forskjeller og ved analyse av skattekostnaden.

I Sticos oppslag finner du et eget skjema som vil være til hjelp for kontroll av endringer i midlertidige forskjeller i skjema RF-1217 Regnskaps- og skattemessige forskjeller og avstemming av skattekostnaden. Skjemaet blir en del av dokumentasjonen av årsoppgjøret og er oppbevaringspliktig materiale.

Det er ikke et krav å bruke skjema, så tenk alternativt hvis det er mer effektivt for deg. Årsoppgjørssystemet kan ha avstemmingsrapporter som kan benyttes som grunnlag for kontrollene. Men det er fortsatt veldig viktig å forstå avstemmingene og at man er enig i tallene systemet har kommet frem til og dokumenterer det.

Les også: Ny skattemelding for enkeltpersonforetak eller selskap krever forberedelser

Avstemming av skattekostnaden/endring av skattesats

En avstemming/analyse av skattekostnaden vil være en siste sjekk på at skatteberegningen er riktig. Skattekostnaden vil ikke være 22% (skattesats) av resultat før skatt, på grunn av permanente forskjeller. Permanente forskjeller er inntekter/kostnader som aldri kommer til inntekt eller fradrag i skattemessig inntekt.

For å kunne gjøre en god analyse er det viktig å kjenne virksomheten og ha en forventning om hvilke poster som vil gjøre at det blir avvik i analysen. Har selskapet større verdireguleringer på aksjer vurdert til markedsverdi og som er innenfor fritaksmetoden, vil det være verdier som kan slå vesentlig ut i denne analysen.

Endring i skattesats og feilperiodiseringer tidligere år

Skattekostnaden vil påvirkes hvis det er endring i skattesats. For 2021 vil det ikke være noen endring. Utsatt skatt/utsatt skattefordel skal være beregnet etter 22% (forventet skattesats) både i 2020 og 2021.

Tidligere års feil avsetning til betalbar skatt eller utsatt skatt/utsatt skattefordel vil også påvirke skattekostnaden.

Balanseføring av utsatt skattefordel

I utgangspunktet er det riktig periodisering av regnskapet å innarbeide utsatt skattefordel. Små foretak kan velge unntaksregelen og ikke innarbeide verdien uten nærmere begrunnelse.

Ved innarbeidelse av utsatt skattefordel må det dokumenteres at verdien er tilstede. Har selskapet hatt underskudd i flere år, og ikke klarer å bevise at de får positiv inntjening fremover, så må den utsatte skattefordelen nedskrives helt eller delvis.

LES OGSÅ: Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Noteopplysninger

NRS (F) Resultatskatt setter krav til at noten skal vise sammenhengen mellom skattekostnaden og 22% av resultat før skatt.

Er utsatt skattefordel innarbeidet skal det bekreftes at det er med grunnlag i fremtidig inntjening. Hvis dette ikke kan bekreftes, kan ikke utsatt skattefordel innarbeides i balansen. Det må da gjennomføres en nedskrivning.

For små foretak er det etter endring av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak desember 2021 ikke spesifikke krav til noteopplysninger om skattekostnad og utsatt skatt/utsatt skattefordel. Det er allikevel viktig å vurdere om noteopplysning vil være av vesentlig betydning for leser av regnskapet; for å kunne bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig. Det samme gjelder hvis små foretak endrer regnskapsprinsipp til å innarbeide utsatt skattefordel.

Sticos har flere relevante nettkurs for deg som vil lære mer: Årsoppgjør – praktisk årsavslutningSkatteberegning for AS og Regnskaps- og skattemessige forskjeller