Bruk av tilkallingshjelp – uproblematisk eller risikosport?

Bruk av tilkallingshjelp – uproblematisk eller risikosport?

Enkelte virksomheter kan i ulike perioder ha et økt behov for arbeidskraft enten det skyldes sykdom blant de ansatte eller har andre årsaker, og mange løser det økte bemanningsbehovet ved bruk av såkalte tilkallingshjelper. Er dette uproblematisk eller kan det medføre konsekvenser?

Aina Kregnes, rådgiver i Sticos

 

Hva er en tilkallingshjelp?

Arbeidsmiljøloven sier ingenting om hva en tilkallingshjelp er, men en tilkallingshjelp kjennetegnes gjerne som en ansatt som arbeidsgiver kontakter ved behov, og som kan velge å si ja eller nei til å jobbe. Altså en arbeidstaker som ikke har noen plikt til å jobbe et visst antall timer, eller på visse dager eller tidspunkt, men som tilsvarende heller ikke har noen rett til å jobbe.

Hva sier loven om å bruke tilkallingshjelp?

Hovedregelen ifølge arbeidsmiljøloven er at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Det er imidlertid anledning til å ansette arbeidstaker midlertidig på visse vilkår, deriblant ved arbeid av midlertidig karakter og ved vikariater. Det vil etter dette være lovlig å bruke tilkallingshjelp så lenge hver avtalte arbeidsperiode fyller vilkårene for midlertidig ansettelse.

Hvordan kan jeg som arbeidsgiver vite om min bruk av tilkallingshjelp er lovlig eller ikke?

Hvorvidt bruken av tilkallingshjelp er lovlig eller ikke, avgjøres ut fra en konkret vurdering av om vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. I denne vurderingen må man vurdere ulike momenter som for eksempel: Hvor ofte benyttes tilkallingshjelpen? Arbeider tilkallingshjelpen fast 1 dag i uka eller blir vedkommende oppringt helt sporadisk og spurt om å jobbe? Svaret på disse spørsmålene vil kunne gi en pekepinn på om arbeidsforholdet bærer preg av å være midlertidig eller ikke. Der hvor tilkallingshjelpen dekker et arbeidskraftsbehov som viser seg å være permanent heller enn midlertidig, vil vilkårene for midlertidig ansettelse ikke være oppfylt, og det foreligger en ulovlig midlertidig ansettelse.

Hvilke konsekvenser kan utstrakt bruk av tilkallingshjelp ha for arbeidsgiver?

Utstrakt bruk av tilkallingshjelp kan lede til at det konstateres at det foreligger en ulovlig midlertidig ansettelse. Konsekvensen av dette er at vedkommende kan kreve fast ansettelse. Det innebærer blant annet at en tilkallingshjelp vil kunne få rett til vanlig oppsigelsesvern, som betyr at vedkommende vil måtte sies opp etter de samme reglene som gjelder for fast ansatte, i stedet for å varsles etter reglene i arbeidsmiljøloven for midlertidig ansatte.

Dette betyr i korte trekk at:

Bruk av tilkallingshjelp vil være uproblematisk dersom det gjelder et faktisk midlertidig arbeidskraftbehov, for eksempel ved fravær.

Benyttes tilkallingshjelpen derimot til å dekke et stabilt og langvarig arbeidskraftsbehov, risikerer arbeidsgiver å måtte ansette vedkommende tilkallingshjelp fast.

Arbeidsgivere bør derfor bruke tilkallingshjelp med aktsomhet og være sikker på at tilkallingshjelpa dekker et faktisk midlertidig arbeid slik at de ikke bryter med hovedregelen i arbeidsmiljøloven som sier at arbeidstaker skal være fast ansatt.

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA