Hopp til innhold

Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Regelverket for innleie fra bemanningsforetak er strammet kraftig inn, særlig for virksomheter i bygge- og anleggsbransjen. Endringene ble iverksatt 1. april 2023, med overgangsordninger frem til 1. juli 2023. Det er også lovfestet en tydeligere grense mellom innleie og entreprise.

Endringene i innleiereglene er en del av Regjeringens mål om at flest mulig skal ha faste, trygge og forutsigbare ansettelsesforhold i norsk arbeidsliv, og snu en negativ utvikling for økt innleie i enkelte bransjer.

Om lovendringene gir den ønskede effekten, og eventuelt andre uøskede konsekvenser, skal evalueres. 

Hva som er nytt eller endret

Innleie fra bemanningsforetak (virksomhet som har til formål å drive utleie), kan fra 1. april kun benyttes i de samme tilfeller som det kan ansettes midlertidig etter § 14-9 (2) bokstav b - e. Grunnlaget i bokstav a, arbeid av midlertidig karakter, kan altså ikke lenger være et grunnlag for innleie fra bemanningsforetak. Konsekvensen av denne lovendringen er at et midlertidig behov for høyere bemanning ikke lenger kan dekkes ved innleie fra et bemanningsbyrå. Arbeidsgiver må nå i slike tilfeller ansette fast eller midlertidig i virksomheten, med mindre en av unntaksreglene i avsnittet under kan benyttes. 

Ingen regel uten unntak

I egen forskrift om innleie fra bemanningsforetak er det gitt særregler for innleie på visse områder. Det kan leies inn uavhengig av reglene over for helsepersonell der det nødvendig for å sikre forsvarlig drift. Det kan også leies inn arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i et klart avgrenset prosjekt. 

For bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke, er innleie fra bemanningsforetak forbudt. 

Arbeidsmiljølovens regel for avtale med tillitsvalgte om innleie i virksomheter som har inngått en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, det vil si fagforeninger med 10 000 medlemmer på landsbasis, er uendret. Denne muligheten gjelder ikke lenger for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Les mer i Sticos Oppslag om Midlertidig ansettelse. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her. 

Grensen mellom innleie og entreprise lovfestes

Som et ledd i å sikre at reglene for innleie ikke omgås, lovfestes nå grensedragningen mellom innleie og entreprise. Om en oppdragskontrakt er å anse som innleie eller entreprise vil bero på de reelle forholdene, og ikke avtalens ordlyd. Bestemmelsen er også underlagt offentlig tilsyn, gjennom at tilsynsmyndighetene må ta stilling til denne grensedragningen i forbindelse med tilsyn av innleiereglene.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak

Ordningen med at bemanningsforetak skal være registrert hos Arbeidstilsynet for å kunne drive utleie, utvides fra 1. januar 2024 til også å omfatte en godkjenningsordning. Med krav til godkjenning må bemanningsforetaket oppfylle visse vilkår innenfor HMS-regelverket, på lik linje som for eksempel rengjøringsbranjsen og bilpleiebransjen.

Overgangsordninger frem til 1. juli

Der hvor det var inngått avtaler om innleie, oppdragskontrakter eller bindende tilbud før loven trådte i kraft 1. april 2023, iverksettes lovgivningen fra 1. juli 2023. Dette gjelder både når det kan leies inn, og vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie.

For innleie til avløsning i jordbruksforetak utsettes ikrafttredelse av lovendringene om forbud mot innleie for arbeid av midlertidig karakter i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd, bokstav a, inntil videre.

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.