Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Regelendringer fra 1. januar 2017

Regelendringer fra 1. januar 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og regnskap.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Skatter

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 25 prosent til 24 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 21,5 prosent til 20,5 prosent. For en fullstendig oversikt over skattesatsene vises det til regjeringens internettside: Skattesatser 2017.

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt.

Avskrivning – avvikling av startavskrivninger

Det er vedtatt å oppheve den ekstra startavskrivningen på 10 pst. for driftsmiddel i saldogruppe d (maskin-gruppen). Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017. 

Avskrivning elektrisk drevne varebiler

Fra og med 2017 er det mulighet til å avskrive elektrisk drevne varebiler med inntil 30 pst. 

Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene

Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene. Skatte- og avgiftskrav må dermed betales via kontobaserte løsninger eller med kontanter i bank.

Finansskatt

Det er vedtatt innført en finansskatt for inntektsåret 2017 i form av to elementer:

  • En ekstraskatt på 5 pst. av lønnsgrunnlaget i finanssektoren
  • Satsen på alminnelig inntekt for sektoren videreføres på 2016-nivå (25 pst.). 

Finansskatten skal i utgangspunktet svares av alle foretak med ansatte som driver aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet, som definert i SSBs standard for næringsgruppering, næringshovedområde K. Det er gjort unntak fra skatteplikt for foretak med mindre enn 30 pst. finansiell aktivitet, og for foretak med mer enn 70 pst. mva-pliktig, finansiell aktivitet. Videre kan foretak som driver ikke-økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand begrense skattegrunnlaget til den del som knytter seg til eventuell økonomisk aktivitet.

Formuesskatt

Med virkning for formuesskatt i inntektsårene 2016 og 2017 er det vedtatt en ordning om utsatt betaling av formuesskatt for personlige eiere av aksjer og for personlige eiere av annen virksomhet når virksomheten har underskudd i årsregnskapet kalenderåret før inntektsåret.

Gaver til frivillige organisasjoner

Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 25 000 kroner til 30 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Land-for-land-rapportering til skattemyndighetene

Det er vedtatt å innføre plikt for multinasjonale foretak med konsolidert omsetning på 6,5 mrd. eller mer til å levere en land-for-land-rapport til skattemyndighetene med nøkkelinformasjon om konsernet. Endringen får virkning for regnskapsår som starter 1. januar eller senere.

Ny skatteforvaltningslov

Det er vedtatt en ny skatteforvaltningslov, og en tilhørende samleforskrift. Disse vil erstatte ligningsloven og øvrige forvaltningsbestemmelser på skatte- og avgiftområdet.

Sekundærbolig og næringseiendom

Verdsettingsrabatten på sekundærboliger reduseres fra 20 pst. til 10 pst. Den delen av skattyters gjeld som forholdsmessig kan tilordnes sekundærbolig reduseres med 10 pst. Den delen av skattyters gjeld som forholdsmessig kan tilordnes næringseiendom reduseres med 20 pst.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet

Den skattefrie fordelen ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs økes fra 1 500 kroner i 2016 til 3 000 kroner i 2017.

Skattefrie satser for kjøregodtgjørelse

Det er vedtatt en skattefri sats for kjøregodtgjørelse i 2017 på 3,50 kroner per kilometer. De særlige satsene for kjøring utover 10 000 kilometer og for kjøring i utlandet oppheves, slik at satsen gjelder for all kjøring med privat bil i 2017.

Skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid

Det er vedtatt innført et generelt skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til tillitsvalgte ansattes utøvelse av vervet fra og med inntektsåret 2017.

Skattefunn

Beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling økes fra 20 til 25 millioner kroner, og beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling økes fra 40 til 50 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan ikke overstige 50 millioner kroner.

Trygdeavgift

Nedre grense i trygdeavgiften økes fra 49 650 kroner i 2016 til 54 650 kroner i 2017. Det innebærer at den såkalte frikortgrensen øker fra 50 000 kroner i 2016 til 55 000 kroner i 2017.

Verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler

Det innføres en verdsettingsrabatt i formuesskatten på 10 pst. på visse eiendeler. Rabatten skal omfatte formue i aksjer, andeler i deltakerlignede selskap, aksjeandeler i verdipapirfond og driftsmidler. Rabatten gjelder bare slike eiendeler som eies av personer eller andre formuesskattepliktige skattytere. Den delen av skattyters gjeld som forholdsmessig kan tilordnes de rabatterte eiendelene reduseres tilsvarende.

Aksjesparekonto

Det innføres en ordning om konto for langsiktig aksjesparing. Ordningen innebærer at privatpersoner skal kunne kjøpe og selge aksjer og fondsandeler via en aksjeparekonto uten at gevinsten skattlegges løpende. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer. Kontoen kan bare benyttes til investering i børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler i verdipapirfond hjemmehørende innenfor EØS. 

Utbytte fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, går ikke inn på kontoen, men tilordnes aksjonæren direkte og skattlegges som normalt ved innvinning.

Merverdiavgift

Ny skattemelding for merverdiavgift (mva-melding)

Fra og med 1. termin 2017 skal det leveres en nye type omsetningsoppgave, skattemelding for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen vil utvides fra 11 til 19 poster. Blant endringene er at eksport av varer og tjenester skal inn på en egen post. Det samme gjelder beregnet merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter og gull. Den største nyheten er egne poster for beregnet merverdiavgift ved innførsel av varer. 

Nye mva-regler ved innførsel av varer

Fra 1. januar 2017 skal avgiftspliktige virksomheter som innfører varer fra utandet beregne omvendt avgift (reverse charge) ved innførsel av fysiske gjenstander. Dette innebærer at virksomheten selv beregner utgående innførselsmerverdiavgift, og krever fradrag for inngående innførselsavgift i den grad virksomheten har fradragsrett. Dette innrapporteres på egne poster i mva-meldingen. 

Nye mva-koder

Som en del av SAF-T-prosjektet som er en standardisering av regnskapsopplysninger som skal utleveres til skattemyndighetene ved en kontroll, har Skattedirektoratet i samarbeid med Sticos utarbeidet nye standard mva-koder. Selv om SAF-T sannsynligvis ikke blir obligatorisk før i 2018, må alle virksomheter opprette nye mva-koder for å tilfredsstille rapporteringen i den nye mva-meldingen fra 2017. Det er opprettet en rekke nye mva-koder som følge av regelendringer og en økt detaljeringsgrad i mva-meldingen. 

Andre endringer fra 1. januar 2017

Det innføres en kvalifikasjonsperiode på ett år før nystartede virksomheter kan søke om rett til å bruke årstermin. I tillegg kan skattemyndighetene fastsette månedsterminer ved mislighold av plikten til å levere mva-meldingen. 

Reglene om tilleggsskatt vil også gjelde for virksomheter som omfattes av merverdiavgiftskompensasjonsloven. 

Borettslag og boligsameier får rett til kompensasjon for oppføring og drift av særskilt tilrettelagte boliger for heldøgns helse- og omsorgstilbud.

Det ytes også kompensasjon for internatdelen (innlosjering, kost og losji) som er en del av internatskolens tilbud til egne elever. 

Det innføres en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene.

Kilde: Finansdepartementet


Sticos holder deg oppdatert: