Hopp til innhold

Deltidsansattes rett til økt stilling, fast eller midlertidig

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Arbeidsmiljøloven har flere bestemmelser som gir deltidsansatte rett til utvidelse av sin stilling, enten ved ledig stilling i virksomheten, eller som en konsekvens av regelmessig vikariat/merarbeid. I tillegg har deltidsansatte en fortrinnsrett til ledige vakter og lignende.

Bakgrunnen for deltidsansattes rettigheter er arbeidet med uønsket deltid, og en styrking av arbeidstakers rett til hel stilling. Mange deltidsansatte arbeider utover sin faste stillingsandel, både fordi det er nødvendig inntektsmessig og fordi arbeidsgiver har et behov for arbeidskraften av ulike årsaker. 

Rett til økt stilling

Når virksomheten har ledig stilling, skal deltidsansatte tilbys utvidelse av sin stilling før en eventuell ekstern ansettelse eller innleie. Det betyr ikke at arbeidsgiver må spørre alle deltidsansatte om de ønsker utvidet stilling, men en intern informasjon, for eksempel på virksomhetens intranett. Den deltidsansatte må ikke ta hele den ledige stillingen. Formålet er at deltidsansatte skal kunne oppnå full stilling. Vilkårene for fortrinnsrett er at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og at arbeidsoppgavene er om lag de samme som i eksisterende stilling. I tillegg må bruk av fortrinnsretten ikke føre til vesentlig ulempe for virksomheten. Er det flere kvalifiserte deltidsansatte med fortrinnsrett er det ikke nærmere kriterier for utvelgelse, arbeidsgiver avgjør hvem som tilbys stillingen.

Tidligere ansatte som er oppsagt grunnet virksomhetens forhold, slik som nedbemanning, har fortrinnsrett til ledig stilling før deltidsansattes rett til utvidelse av sin stilling.

Den andre rettigheten gjelder deltidsansatte som jevnlig har arbeidet ut over sin faste stilling. Retten gjelder en utvidelse av stillingen tilsvarende den faktiske arbeidede tid de siste 12 måneder. Bestemmelsen har flere vilkår som må være oppfylt. Merarbeidet må ha vært utført jevnlig og ha et visst omfang. Avtalte vikariat, for eksempel for en ansatt i foreldrepermisjon, teller ikke med i beregningen av ekstravakter/merarbeid. Arbeidsgiver bør derfor ha et bevisst forhold til et eventuelt jevnt behov for vikarer, gjennom faste ansettelser. Unntak for rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidet tid er dersom arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for innleie ikke lenger er til stede.

Du kan lese mer om retten til økt stillingsandel i Sticos Oppslag. Har du ikke Sticos Oppslag? Prøv gratis i 7 dager, registrer deg her!

Rett til midlertidig økning av stillingen

Mange virksomheter har en drift som gjør at fravær må dekkes opp av andre, eller et behov for ekstra bemanning i enkelte tilfeller. Har virksomheten deltidsansatte har disse rett til ekstravakter og lignende før det leies inn eller ansettes ekstern person. Denne bestemmelsen gjelder også for midlertidig ansatte i deltidsstilling. 

Fortrinnsretten til ekstravakter gjelder i utgangspunktet for hele virksomheten, men kan, etter å ha drøftet med de tillitsvalgte, avgrenses til en eller flere enheter med til sammen minst 30 ansatte. Med enhet menes en reell, organisatorisk avgrenset enhet. Det kan inngås avtale med tillitsvalgte om et annet eller snevrere område.

Uenighet om rett til økt stilling 

Uenighet om deltidsansattes rett til utvidet stilling ved ledighet, eller rett til  utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidet tid, kan sendes til Tvisteløsningsnemda for avgjørelse. En uenighet kan ikke fremmes for domstolen før den er behandlet i nemda. Fristen for å sende en tvist til behandling i nemda er 4 uker fra arbeidsgivers avslag foreligger. 

Uenighet om fortrinnsrett til ekstravakter og lignende behandles ikke av Tvisteløsningsnemda.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.