Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Rus og annet misbruk angår deg som leder

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Ansatte med rus og annet misbruk skaper flere utfordringer på en arbeidsplass, samtidig ser vi at dette er problematikk som mange ledere synes det er vanskelig å ta tak i. En rapport fra STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) viser at dersom ansatte jobber hjemmefra i to dager i uken eller mer, øker risikoen for at den ansatte drikker mer alkohol. I denne artikkelen får du tips til hvordan håndtere rus og annet misbruk som får innvirkning på arbeidsplassen.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke utfordringer misbruksproblematikk skaper på arbeidsplassen, hvilket ansvar du har som arbeidsgiver og hvilke virkemidler du som leder har for å forebygge og håndtere denne type problematikk. 

For å hjelpe deg som leder med å forebygge og å håndtere misbruksproblematikk på arbeidsplassen, har vi laget et eget nettkurs: 
Lederguide - Rus og annet misbruk i arbeidslivet. Mer informasjon om dette kurset finner du til slutt i denne artikkelen. 

Utfordringer

Ansatte med rus- og annen avhengighetsproblematikk skaper mange utfordringer på en arbeidsplass.

Den ansattes misbruk kan innebære en sikkerhetsrisiko i virksomheten, misbruk kan føre til høyere sykefravær og dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Om den ansattes problematiske bruk blir kjent for kunder og samarbeidspartnere, kan omdømmet til virksomheten svekkes. 

Og misbruksproblematikk koster samfunnet dyrt. I en rapport fra 2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse koster alkoholrelatert fravær og inneffektivitet arbeidslivet minst 1,1 milliarder. I tillegg kommer tiden leder bruker på å bekymre seg, negative effekter på arbeidsmiljø, merarbeid for andre og kostnader knyttet til oppsigelser.  

Leders ansvar 

Arbeidsgiver skal som ledd i det systematiske HMS-arbeidet forebygge at ansattes problematiske bruk av alkohol, narkotika, medikamenter og spill innebærer en risiko for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Dersom den ansattes arbeidsutførelse eller helse, miljø og sikkerhet blir påvirket av den problematiske bruken, må leder ta grep. 

Virkemidler 

Som leder har du flere virkemidler for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til ansattes misbruk. 

Dersom du mistenker at du har en ansatt som sliter med rus eller annet misbruk, er det viktig at du tar en samtale med den ansatte.

Arbeidsgiver bør utarbeide en policy for rusmiddelbruk og spill. En policy vil skape forankring og forutsigbarhet om virksomhetens holdninger og håndtering av misbruksproblematikk, og med en policy blir det blir lettere for ledere å ta tak i problematikken.

Ofte vil en individuell Akan-avtale mellom arbeidsgiver og den ansatte, være et egnet virkemiddel. Formålet med avtalen er å hjelpe ansatte med misbruket, og sikre tett oppfølging over tid fra arbeidsplassen, samtidig som den ansatte beholder arbeidet.

I noen tilfeller vil det være helt nødvendig med arbeidsrettslige sanksjoner, fra det mildeste advarsel, til oppsigelse og det strengeste avskjed. Om du vurderer arbeidsrettslige sanksjoner er det viktig at du har kontroll på om vilkårene er oppfylt, og at du går fram på riktig måte.  

Ta nettkurset: Lederguide - Rus og annet misbruk i arbeidslivet 

Ansatte med misbruksproblematikk er noen av de vanskeligste personalsakene du som leder må håndtere, og det er svært viktig å forebygge at denne type problematikk får betydning for helse, miljø og sikkerhet i din virksomhet.
 
Dette er bakgrunnen for at vi har laget et eget kurs, en slags lederguide om emnet. 
 
Kjernen i nettkurset, er hvilket ansvar du har som leder, hvilke virkemidler du har for å forebygge, avdekke og håndtere ansattes problematiske bruk. 
 
I kurset får du blant annet tips til hvordan du kan ta den nødvendige samtalen med den ansatte, hva en rusmiddelpolicy bør inneholde og hvordan innlemme arbeidet med rusmiddelproblematikk inn i det systematiske HMS-, IA- og HR-arbeidet. I tillegg får du en oversikt over vilkår og fremgangsmåte for de arbeidsrettslige reaksjonene advarsel, oppsigelse og avskjed.
 
Du lese mer om kurset og bestille her
 
Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.