Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Ny høyesterettsdom om tips

- Advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Høyesterett har avsagt dom om at arbeidsgiver ikke med grunnlag i styringsretten kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i arbeidstakerens tips.

Tips (drikkepenger), er en ekstrabetaling, for utført tjeneste eller arbeid.

Det rettslige utgangspunktet, ifølge Høyesteretts praksis, er at tips er betaling fra gjestene til arbeidstakerne, og ikke betaling til virksomheten. I kraft av dette har arbeidstakerne et rettskrav på å få tipsen utbetalt fra arbeidsgiveren.

Fratrekk av arbeidsgiveravgift og administrasjonsgebyr i tips

Den 1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i bokføringsforskriften og i skatte- og avgiftsreglene som medførte nye forpliktelser for arbeidsgiverne ved behandlingen av tips. Arbeidsgivere ble pålagt å holde oversikt over all tips som ble betalt, både kontant og elektronisk, samt å innberette til skattemyndighetene hvor mye arbeidstakerne mottar i tips, foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift.

I forbindelse med regelendringene endret mange virksomheter sin praksis rundt utbetaling av tips til arbeidstakerne, fra å utbetale tipsen uavkortet, til å forby tips eller å utbetale tips med fratrekk av kostnader som ble påført arbeidsgiver som følge av de nye reglene. Det har versert uenighet mellom flere arbeidsgivere og arbeidstakere om lovligheten av slike trekk.

Høyesterettsdommen av 20. april 2023 (HR-2023-728-A), omhandler spørsmålet om to arbeidsgivere kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i tips som arbeidstakerne har mottatt fra gjester. I saken konkluderes det med at arbeidsgivers styringsrett ikke er et holdbart rettslig grunnlag for å foreta trekk i tipsene til dekning av arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tips-ordningen. 

Arbeidstaker samtykker til trekk i tips

Det kan ikke utledes klart av høyesterettsdommen (HR-2023-728-A) om arbeidstaker kan samtykke til trekk i tips til dekning av arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tips-ordningen. Altså, om det er rettslig holdbart å utbetale tips med fratrekk av kostnader dersom arbeidsgiver og arbeidstaker har inngått en klar avtale om det.

Høyesterett vurderer i saken om to av arbeidstakerne hadde samtykket til trekk, men retten faller ned på at det ikke er bevist at arbeidstakerne hadde samtykket. Arbeidsgivers trekk i disse arbeidstakernes tips var dermed urettmessig.

Forbud mot tips i virksomheten

I saken som var oppe til behandling, var arbeidsgiver- og arbeidstakersiden delvis uenig i om virksomheter har rett til å forby tips eller ikke. Partene var enig i at det er adgang til å forby tips i nyetablerte virksomheter. Men partene var uenig om adgangen til å forby tips også er et alternativ for virksomheter hvor det tidligere har vært betalt tips. Høyesterett tar ikke stilling til spørsmålet.

Urettmessige trekk i tips

Dersom arbeidsgiver urettmessig har foretatt trekk i arbeidstakers tips forut for utbetaling, risikerer arbeidsgiver at arbeidstaker krever tilbakebetaling. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.