Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Snart ferietid - ansette vikar?

- Advokat og rådgiver i Sticos

Mange arbeidstakere tar ut ferie i sommermånedene, men det er ikke gitt at arbeidsoppgavene til de ferierende kan vente. Her får du vite mer om reglene for ansettelse av ferievikar.

Ikke alle virksomheter stenger om sommeren. Holdes driften i gang samtidig med ferieavviklingen, kan det oppstå behov for å ansette én eller flere vikarer.

Arbeidsmiljøloven åpner i begrenset omfang for at arbeidsgiver kan ansette arbeidstakere i en tidsbegrenset periode. Men, det er adgang til å ansette vikar i andre arbeidstakeres feriefravær.

Loven stiller imidlertid noen krav til ansettelsesprosessen.

Med Sticos Oppslag har du full tilgang til oppdatert og lettlest lovverk, sånn at du alltid holder deg innenfor lover og rammeverk. 

 

Arbeidsgiver må informere internt om ledig stilling

Arbeidsgiver må alltid informere arbeidstakere og innleide arbeidstakere om ledige stillinger i virksomheten. Dette kan gjøres på ulike måter, eksempelvis ved oppslag om ledig stilling på virksomhetens intranett.

Kjennskap til ledig stilling gjør det mulig å melde sin interesse. Eksempelvis har virksomhetens deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter og lignende i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Ledig stilling kan også utlyses eksternt

Arbeidsgiver kan også utlyse ledig stilling eksternt. Ekstern utlysning kan bidra til at virksomheten når flere kandidater som er på jakt etter jobb, som ikke nås gjennom intern utlysning. 

Strengere krav ved ansettelse på deltid

I Norge er hovedregelen at arbeidstaker skal ansettes i heltidsstilling (100 % stilling). Dersom det er behov for å ansette en arbeidstaker, eksempelvis en ferievikar, på deltid, stiller loven noen tilleggskrav til ansettelsesprosessen.

Forut for at arbeidsgiver kan ansette en arbeidstaker på deltid, må arbeidsgiver skrive ned hvorfor det i det konkrete tilfellet er behov for å fravike hovedregelen om ansettelse på heltid. Behovet for deltidsansettelse kan skyldes forhold på arbeidsgivers side eller på arbeidstakers side.

For eksempel dersom arbeidstakeren som har feriefravær arbeider deltid, er en naturlig konsekvens av dette at arbeidsgiver har et behov for å ansette en vikar i tilsvarende deltidsstilling, for å dekke opp for dette feriefraværet.

Arbeidsgiver må imidlertid alltid vurdere om det finnes tiltak som likevel gjør det mulig å ansette arbeidstakeren på heltid. Eksempelvis kan det vurderes om flere deltidsstillinger kan slås sammen til en heltidsstilling, slik at én vikar kan ansettes i heltidsstilling for å dekke opp for to deltidsansattes feriefravær.

Vurderer arbeidsgiver situasjonen slik at det er behov for ansettelse på deltid, skal den skriftlige vurderingen gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte. Saken skal deretter drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, før arbeidsgiver bestemmer seg for om det skal ansettes på deltid eller ikke.

Mer informasjon om disse tilleggskravene finnes i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis, registrer deg her: 


Trenger ikke ansette den best kvalifiserte

Det er mange gode grunner for en virksomhet til å bestrebe seg på å ansette den best kvalifiserte kandidaten. Kvalifikasjonene kan forutsi noe om fremtidig atferd. Bedre rustet en kandidat er til å utføre arbeidsoppgavene, mer sannsynlig er det at vedkommende blir fortere produktiv og presterer godt.

I privat sektor er det imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver til å ansette den best kvalifiserte arbeidssøkeren, men loven oppstiller noen føringer for hvem arbeidsgiver kan velge:

  • Kandidater som er kvalifisert og har fortrinnsrett har krav på ansettelsestilbud før andre, også selv om det finnes andre kandidater som er bedre kvalifisert. 
  • De alminnelige saklighetskravene må overholdes i utvelgelsen, det er forbudt å diskriminere.
  • Forbud mot barnearbeid. Dette innebærer at søkerens alder kan ha betydning for om vedkommende kan ansettes, og eventuelt på hvilke vilkår.

Sørg for skriftlig arbeidsavtale

Arbeidstaker og arbeidsgiver skal inngå arbeidsavtalen skriftlig, dette gjelder også for kortvarige arbeidsforhold. 

Formålet med den skriftlige arbeidsavtalen er at opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet skal være tydelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Loven stiller krav til hvilke opplysninger som må inntas i den skriftlige arbeidsavtalen.

Vær oppmerksom på at kravene til arbeidsavtalens innhold endrer seg 1. juli 2024. For mer informasjon om disse endringene, se vår artikkel Nye regler for arbeidsavtale i 2024. 

Med bruker hos Sticos Oppslag har du tilgang til dokumentgenerator, skjema og veivisere som hjelper deg med å få med alt.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.