Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Når har oppsagte ansatte fortrinnsrett?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Dersom arbeidsgiver skal foreta en ny ansettelse må det vurderes om det finnes arbeidstakere som kan ha fortrinnsrett til stillingen. Vi skal se nærmere på hva fortrinnsrett innebærer og når reglene inntreffer.

Fortrinnsretten griper inn i arbeidsgivers adgang til fritt å velge hvem som skal ansettes. Formålet med fortrinnsretten er å bidra til et effektivt stillingsvern. Bestemmelsen skal forhindre at virksomheten benytter seg av kortvarige driftsinnskrenkninger eller omorganiseringer for å skifte ut arbeidsstokken.

I Sticos Oppslag finner du alt du trenger å vite om reglene rundt fortrinnsrett og andre viktige lover. Prøv gratis her.

For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune anbefaler vi Sticos Oppslag Kommune

Hvem har fortrinnsrett?

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har på visse vilkår fortrinnsrett til ny stilling. Fortrinnsretten gjelder også for arbeidstakere som har akseptert et tilbud om redusert stilling i stedet for en oppsigelse. 

En arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av eget forhold, eller som sier opp selv, har ikke fortrinnsrett. I sluttavtaler kan det avtales at arbeidstakeren ikke skal beholde fortrinnsretten. For å ha fortrinnsrett må arbeidstakeren ha vært ansatt i til sammen 12 måneder i virksomheten i løpet av de siste to årene. Ansettelsen må ikke ha vært sammenhengende.

Hvor lenge har arbeidstakeren fortrinnsrett?

Arbeidstakeren har fortrinnsrett fra oppsigelsestidspunktet, det vil si når oppsigelsen blir gjort kjent for den ansatte, og i ett år fra utløp av oppsigelsestiden. Dersom oppsigelsen gis i tidsrommet 1. juli til og med 31. desember 2021 og skyldes virkninger av covid-19, gjelder bestemmelsen om fortrinnsrett i to år fra utløp av oppsigelsestiden.

Last ned gratis e-bok: Dette må du vite før du skal si opp en arbeidstaker

Hvilke stillinger har arbeidstaker fortrinnsrett til?

Fortrinnsretten gjelder kun ledige stillinger i samme virksomhet. I konsernforhold må normalt den enkelte virksomhet vurderes separat for om det er samme eller adskilte «virksomheter». Arbeidsmiljøloven angir ikke uttrykkelig hvilke situasjoner som utløser fortrinnsrett. Utgangspunktet er at arbeidstaker har fortrinnsrett når virksomheten skal foreta en ny ansettelse i en stilling. Dette vil si at interne omplasseringer ikke utløser noen fortrinnsrett. Dersom arbeidsgiver har behov for arbeidstakere, men ikke ønsker å ansette noen, utløser ikke dette en fortrinnsrett.

Arbeidstaker har fortrinnsrett til stillinger som vedkommende er kvalifisert for. Utgangspunktet for vurderingen av om arbeidstaker er kvalifisert, er de krav til kompetanse og personlig egnethet som er nødvendige for stillingen. Slike krav kan for eksempel fremgå av en stillingsannonse. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke stille krav i en stillingsannonse for å unngå at enkelte arbeidstakere kan benytte fortrinnsretten. Fortrinnsretten må vurderes ut fra arbeidsgiverens reelle behov, ikke nødvendigvis ut fra det behov som arbeidsgiveren har formulert. Det kan ikke kreves at faglige og personlige forutsetninger må ligge på et høyere nivå enn det som må anses som normalt eller gjennomsnittlig for vedkommende stilling.

Midlertidig ansatte

Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse, har også fortrinnsrett. Dette gjelder ikke for ansatte som er i vikariat. Med vikariat menes en person som arbeider i stedet for en (eller flere andre) som er fraværende fra stillingen.

Deltidsansatte

Fast ansatte i deltidsstilling har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidstakeren må være fast ansatt i virksomheten. Stillingen det hevdes fortrinnsrett til må inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling. 

Fortrinnsretten for oppsagte arbeidstakere på grunn av virksomhetens forhold går foran fortrinnsretten for deltidsansatte.

Fremgangsmåte

Arbeidsgiver har plikt til å tilby arbeidstaker som har fortrinnsrett nytt arbeid når det oppstår ledig stilling som arbeidstaker er skikket for. I forarbeidene heter det at arbeidstakeren bør «gi opplysninger om sin adresse», slik at han kan nås med et eventuelt tilbud om arbeid. Arbeidsgiver vil ikke ha plikt til å etterlyse vedkommende. Dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ny ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter mottakelsen av tilbudet, bortfaller fortrinnsretten. 

Dersom arbeidsgiver har flere arbeidstakere med fortrinnsrett, må det foretas en saklig utvelgelse om hvem som skal tilbys stillingen. Arbeidsgiver plikter å følge de samme kriteriene som ved den forutgående nedbemanningen. Dette gjelder imidlertid ikke ved konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo eller ved overdragelse av virksomhet etter at det er åpnet gjeldsforhandlinger. I disse tilfellene står den som fortsetter virksomheten fritt til å velge blant fortrinnsberettigede.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.