Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevBærekraft er en del av risikostyringen

Bærekraft er en del av risikostyringen

Følger du ikke med i timen når det gjelder bærekraft, vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for din virksomhet. Derfor må ledere og styrer i norske virksomheter ta bærekraft på alvor.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Markedene vil endre seg fremover. Bankene vil utfordre sine kunder på bærekraft. Samtidig vil mange flere virksomheter stille krav rundt bærekraft til sine leverandører. Myndighetene vil stramme til med økte avgifter og reguleringer. Virksomheter som viser at de har klare planer og gjennomfører omstilling vil dermed bli belønnet.

Klimarisiko må på agendaen i styret

Eksemplene over er bevis på at virksomhetene må ta klimarisiko på alvor. Klimarisiko er en del av risikostyringen i enhver virksomhet, uavhengig av størrelse. Styret må stille spørsmålet om forretningsmodellen vil være bærekraftig fremover. De må kartlegge både fysisk risiko og overgangsrisikoen som kan ligge i den, og hva som må til for å sikre at virksomheten vil være levedyktig fremover.

Kompetansen i styrerommet

Jo større selskapet er, jo mer kompetanse bør det være på området bærekraft i styrerommet. Mange styrer mangler nok i dag viktig kompetanse på dette området.  Det anbefales derfor å tenke kompetanse på bærekraft ved valg av styremedlemmer. Dette vil være avgjørende for å lykkes med å ta arbeidet med bærekraft inn i styrerommet. 

Se mulighetene

I prosessen er det helt avgjørende at man ser omstilling som en mulighet. De som lykkes, vil kunne tjene mye på det. Mulighetene ligger i nye markeder som følge av nye kundegrupper med nye forventninger. Den oppvoksende generasjon vil være mye mer miljøbevisste som kunder. Ny teknologi vil være etterspurt, og det vil være strenge krav til resirkulering. Positivt omdømme vil derfor være helt avgjørende for å lykkes i fremtiden. Mindre virksomheter i Norge vil også kunne få bærekraftsmidler fra EU hvis de jobber riktig.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Overgangsrisiko og konsekvenser for regnskapet

Klimarisiko består av både den fysiske risiko som effekten av ekstremværhendelser og såkalt overgangsrisiko. Det er veldig viktig at styret jobber med overgangsrisikoen for å klare omstillingen. Det vil fort kunne bli en finansiell risiko. Kort oppsummert inkluderer overgangsrisiko følgende

  • Politikk, reguleringer
  • Teknologi – utskifting og nye investeringer
  • Marked
  • Omdømme

Overgangsrisiko kan få konsekvenser for regnskapet. Du må vurdere om risikoen kan påvirke finansiell stilling, inntjening eller fremtidig kontantstrøm. Regnskapsestimat som kan bli påvirket er

  • Nedskrivning av driftsmidler eller immaterielle eiendeler
  • Virkelig verdi av finansielle eiendeler som investeringer og fordringer
  • Virkelig verdi av gjeld
  • Avsetning for forpliktelser

Ett eksempel kan være krav til utskifting av teknologi som kan kreve nedskrivning av dagens eiendeler. Levetid kan være kortere enn tidligere antatt. Hvis dagens balanseførte immaterielle eiendeler ikke gir den samme forventningen om fremtidig inntekt som tidligere antatt, vil det resultere i nedskrivning. Det samme vil kunne være konsekvensen ved investering i aksjer eller lån til selskap som må foreta nedskrivninger som følge av klimarisiko. Myndighetenes bøter og gebyrer som følge av utslipp kan øke forpliktelsene.

Les også: Husk å vurdere klimarisiko i regnskapet for 2021

Det er viktig at styret ser denne risikoen og vurderer hvordan den direkte kan påvirke  regnskapet som skal godkjennes. I tillegg må styret vurdere om det kan være ikke-finansiell informasjon som må omtales fordi den vil være av vesentlig betydning for de som leser regnskapet.

Revisor eller regnskapsfører som pådriver

Revisor skal gjøre en risikovurdering av sine kunder for å få riktig fokus i sitt arbeide som revisor. Klimarisiko vil være en del av det, og revisor vil kunne være en bidragsyter og diskusjonspartner. Mange har fravalgt revisjon og regnskapsfører bør også være en pådriver overfor sine kunder i denne sammenheng. Ikke minst for å få alle til å sette temaet på agendaen.

Rammeverktøy for risikostyring

Arbeid med risikostyring krever system og struktur med løpende oppfølging av mål og tiltak. Det må være en sammenheng mellom strategi, risikostyring og mål og metoder for hvordan man skal jobbe med det.

Mange virksomheter har verktøy som benyttes i risikostyringen. Mindre virksomheter kan nok løse dette med å utarbeide en mal for hvordan de skal dokumentere jobben som gjøres på dette området. Styret må sette krav og selv være involvert i arbeidet. Det er et styreansvar.

Les også: Bærekraft - hvordan komme i gang 

Klimarisikorapportering

Store foretak, finansaktører og børsnoterte selskaper er pålagt redegjørelsesplikt knyttet til bærekraft. For mindre selskaper er det viktig å komme igang med bærekraftsarbeidet selv om man ikke er pålagt rapportering. EU utarbeider standarder og rammeverk for rapportering og det er forslag om frivillig standard for små og mellomstore virksomheter som ikke er børsnoterte. Og uavhengig av dette vil det være viktig å kunne rapportere at man jobber med bærekraft og for eksempel ha god informasjon på sine nettsider.   

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: