Sticos Fagstoff

Når bare far har opptjent rett til foreldrepenger

Når bare far har opptjent rett til foreldrepenger

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag rundt at far ikke får fedrekvote når mor av ulike grunner ikke har opptjent seg rett til foreldrepenger. Men hvordan er det med disse reglene? Er far virkelig helt avskåret fra å ta permisjon med barnet når mor ikke har opptjent seg en selvstendig rett?

Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos

For å ha rett til foreldrepenger, må den som søker om foreldrepenger ha vært i arbeid med pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før permisjonen starter. I tillegg er det et krav om at inntektsgrunnlaget er minst en halv gang grunnbeløpet på årsbasis. Som det har kommet frem i media i det siste, kan det hende at far til tross for at han har opptjent rett til foreldrepenger ikke får ta ut foreldrepengene.

Rett til fedrekvote

For at det skal foreligge rett til fedrekvote og mødrekvote, må begge foreldrene ha opptjent seg rett til foreldrepenger. Det vil si at dersom mor ikke har vært i arbeid i seks av de siste ti månedene før permisjonen hennes skulle startet, så vil ikke far ha rett til fedrekvote. Et unntak fra dette er dersom mor har mottatt full uføretrygd i opptjeningstiden. Da vil far likevel ha rett til fedrekvote.

Hva med de tilfellene når mor ikke har rett til foreldrepenger, er far helt avskåret fra å ta foreldrepermisjon med barnet? Nei! Far har rett til foreldrepenger, men det stilles krav til hva mor gjør i mens. Det far i så fall kan ta ut er foreldrepenger som ikke er fedrekvote. Det kalles ikke fedrekvote i slike tilfeller, da det kun er han som har rett til foreldrepenger. Da bare en av foreldrene har rett til foreldrepenger, vil det ikke være behov for å dele inn i kvoter.

Hvilke krav stilles det for at far likevel kan få foreldrepenger?

Far har rett til foreldrepenger som ikke er fedrekvote dersom mor går ut i arbeid. Jobber mor deltid, vil fars rett til å ta ut foreldrepenger bli tilsvarende redusert. Far har rett til foreldrepenger mor studerer på fulltid med en utdanning som er offentlig godkjent. Far har også rett til foreldrepenger som ikke er fedrekvote hvis mor kombinerer jobb og studier slik at det til sammen utgjør en fulltidsstilling.

Videre vil far kunne ta ut foreldrepenger dersom barnets mor er innlagt i helseinstitusjon eller dersom hun på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp fra andre for å ta seg av barnet.

I tillegg vil far ha rett til foreldrepenger som ikke er fedrekvote dersom barnets mor deltar i kvalifiseringsprogrammet eller i introduksjonsprogrammet på fulltid.

Hvis mor ikke fyller minst ett av disse vilkårene, så vil ikke far kunne ta ut noe som helst av foreldrepengeperioden.

Hvor lang foreldrepermisjon har far rett til?

Foreldrepengeperioden er 49/59 uker, avhengig av valgt dekningsgrad. Man kan velge 49 uker med 100 % dekningsgrad, eller 59 uker med 80 % dekningsgrad. Far kan benytte seg av hele perioden, bortsett fra tre uker før fødsel og seks uker etter. Det vil si at far maksimalt kan ta ut 40/50 uker med foreldrepenger.

Hvis mor ikke fyller vilkårene, løper stønadsperioden uten at far har rett til foreldrepenger. Dersom mor før hele stønadsperioden er løpt fyller vilkårene, kan far ta ut det som er igjen av foreldrepengeperioden. Det vil si at dersom mor først fyller vilkårene når det er igjen 20 uker av foreldrepengeperioden, vil far kunne ta ut de 20 ukene med foreldrepermisjon.

Bare mor har rett til foreldrepenger

Hvordan er det hvis bare mor har opptjent seg rett til foreldrepenger? Det er ingen særregler for slike tilfeller. Det vil si at mor kan ta ut hele foreldrepengeperioden på 49/59 uker, uten at det stilles krav til fars situasjon.

 

Det vil si at far kan gå hjemme uten at mor mister sin rett til foreldrepenger.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x