Sticos Fagstoff

Transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader

Spørsmålet om det foreligger fradragsrett eller ikke for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer eller fast eiendom blir stadig diskutert og temaet har vært oppe i så vel klagenemndsorganet som i rettssystemet ved gjentatte anledninger.

Mette Nordlie, rådgiver i Sticos

Etter Høyesterettsavgjørelsen vedrørende Telenor ASA (Rt 2015 side 652) har det utkrystallisert seg visse kriterier for hvor grensen for fradragsrett går for transaksjonskostnader. 

Generelt

Det klare utgangspunkt er at fradragsrett for inngående merverdiavgift er betinget av at anskaffelsen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Anskaffelsen må være relevant for den avgiftspliktige virksomheten og ha en tilstrekkelig naturlig og nær tilknytning til denne. 

Transaksjonskostnader relaterer seg til salg av fast eiendom og aksjer. Både omsetning av fast eiendom og omsetning av aksjer er unntatt fra avgiftsplikt og det foreligger dermed ikke fradragsrett for kostnader relatert til slik virksomhet. Kan det allikevel gis fradrag for transaksjonskostnader?

Fradrag ved kjøp av aksjer eller fast eiendom

I en bindende forhåndsuttalelse i 2007 (BFU 18/07) ble det innrømmet fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader knyttet til kjøp av eiendommer og/eller eiendomsselskaper som skulle drive utleievirksomhet omfattet av reglene om frivillig registrering. 

I 2012 kom Borgarting lagmannsrett til at det ikke forelå fradragsrett for inngående merverdiavgift på tjenester som et morselskap anskaffet i forbindelse med oppkjøp av eiendomsselskaper (dom av 24. oktober 2012 Hansa Property Group AS). 

I klagenemndsavgjørelsen av 18. april 2016 (KMVA 8882) ble fradrag innrømmet for inngående merverdiavgift ved kjøp av aksjer i et eiendomsselskap som ble innlemmet i en fellesregistrering. Nemnda mente at kostnadene relaterte seg til den avgiftspliktige utleievirksomheten i selskapet.

I Borgarting lagmannsrettsdom av 23. januar 2017 kom retten til at de fellesregistrerte selskapene hadde fradragsrett for merverdiavgiften på transaksjonskostnadene ved aksjekjøpet fordi kostnadene var relevante for den avgiftspliktige utleievirksomheten i den fellesregistrerte enheten. Det gjenstår å se om dommen blir anket til Høyesterett.

Hvis man skal kunne trekke en konklusjon på bakgrunn av de avgjørelser som foreligger etter BFU 18/07, så må det kunne legges til grunn at så lenge bakgrunnen for å kjøpe aksjene eller eiendommen er å styrke og eventuelt utvide egen avgiftspliktig virksomhet trekker det i retning av at det foreligger fradragsrett for transaksjonskostnadene. Skjer anskaffelsen derimot som ledd i en finansiell investering kan man ikke si at anskaffelsen er direkte knyttet til den avgiftspliktige virksomheten og fradragsrett er dermed avskåret. Uansett må det i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering hva transaksjonskostnadene relaterer seg til. 
 

Fradrag ved salg av aksjer eller fast eiendom

I uttalelsene av henholdsvis 14. november 2002 og 28. februar 2003 har Skattedirektoratet tatt det standpunkt at det foreligger fradragsrett for anskaffelser til bruk ved salg av fast eiendom som har vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet, og som senere blir solgt i forbindelse med nedleggelse eller omorganisering av den avgiftspliktige virksomheten. Også i uttalelsen av 28. januar 2014 har Skattedirektoratet lagt til grunn fradragsrett for transaksjonskostnadene for et morselskap som selger alle aksjene i ett av datterselskapene i den fellesregistrerte enheten.

Litt over et tiår senere får vi en Høyesterettsavgjørelse, Rt 2015 side 652 (Telenor), som medfører en ny retning med hensyn til transaksjonskostnader og fradragsrett ved salg av aksjer eller fast eiendom.  Retten mente at aksjesalget kun hadde bedriftsøkonomiske ringvirkninger hvilket ikke kunne begrunne fradragsrett for transaksjonskostnadene. Videre mente retten at aksjonærkonflikten i utlandet ikke hadde en tilstrekkelig, naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten. Retten slår fast at fradragsretten er negativt avgrenset mot anskaffelser som er til bruk for avgiftsunntatt omsetning/aktivitet.

Rettsavgjørelsen medfører at Skattedirektoratet i fellesskriv av 20. desember 2016 trekker tilbake sitt tidligere standpunkt og uttalelsene av 14. november 2002, 28. februar 2003 og 28. januar 2014 trekkes tilbake for så vidt gjelder spørsmålene om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Utgangspunktet nå er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt omsetning som salg av aksjer eller fast eiendom. Det presiseres i fellesskrivet at vurderingen av om det foreligger fradrag for transaksjonskostnader i utgangspunktet blir den samme om den unntatte transaksjonen gjelder salg av aksjer eller salg av fast eiendom, så lenge omstendighetene for øvrig er tilnærmet like. 

Siste ord i saken er nok ikke sagt. Klagenemnda for merverdiavgift har i en avgjørelse av 30. juni 2016 akseptert fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med salg av aksjer i et eiendomsselskap som har vært omfattet av frivillig registrert utleievirksomhet som inngikk i en fellesregistrering. Staten er uenig i avgjørelsen og har tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda. Så da gjenstår det å se hva retten kommer til i denne saken.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: