Sticos Fagstoff

Har du oversikt over lønnsforskjellene der du arbeider og hva som er årsakene til ulikhetene?

Har du oversikt over lønnsforskjellene der du arbeider og hva som er årsakene til ulikhetene?

Mange virksomheter er nå pålagt å kartlegge lønn fordelt etter kjønn og omfang av ufrivillig deltid i virksomheten, og arbeidstaker har krav på innsyn i resultatene.

Synne Ekevold, rådgiver i Sticos

Likestillings- og diskrimineringsloven oppstiller forbud mot diskriminering, på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Diskrimineringsvern alene har vist seg å ikke være nok for å oppnå reell likestilling. Reell likestilling forutsetter aktivt arbeid.

Degerstrøms Revisjon har hatt Sticos Oppslag siden selskapet ble etablert i 2013. Se her hvorfor det er det første digitale verktøyet de lærer nyansatte

Mange arbeidsgivere gjør for lite

Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt en generell aktivitetsplikt og må arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, samt søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at arbeidet er utført. Det er klare holdepunkter for at mange virksomheter ikke følger opp disse pliktene, noe som fører til at bestemmelsene i loven ikke virker etter sin hensikt.

Inngår som kontinuerlig HMS-arbeid

Aktivitetsplikten skal bidra til å forebygge diskriminering, og til at virksomheten får avdekket eventuelle likestillingsutfordringer hos seg og kan få gjort noe med dem før det utvikler seg til en konflikt. Aktivitet- og redegjørelsesplikten ble av den grunn styrket fra nyttår, den er et viktig verktøy for å nå målet om reell likestilling.

Aktivitetsplikten ble styrket 1. januar

Alle arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgiver i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte er i sin virksomhet pålagt å:

a)            undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid,

b)           analysere årsakene til identifiserte risikoer,

c)            iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten og

d)           vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.

Tilsvarende plikt påhviler arbeidsgiver i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Med ufrivillig deltidsarbeid menes deltidsarbeid der arbeidstakeren ønsker og er tilgjengelig for å arbeide mer.

Krav til lønnskartleggingens innhold

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvaret for veiledning og oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten, både for private og offentlige aktører. Ombudet oppgir at lønnskartleggingen må oppfylle disse vilkårene:

  • Kartleggingen skal være basert på kvantitative data og alle ansatte skal med (månedslønn eller årslønn i heltidsekvivalenter).

  • Arbeidsgiver skal dele inn lønnkartleggingen i stillingsgrupper eller annen hensiktsmessig inndeling

  • Lønnskartleggingen skal være basert på sammenligning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene

  • Det skal oppgis andel menn og kvinner i hver kategori

  • Det skal gjøres kartlegging av likt arbeid og arbeid av lik verdi

  • Alt arbeidsvederlag skal med (fastlønn, bonus, goder etc.). Dette kan oppgis sammen, eller hver for seg.

  • Resultatene av kartleggingen skal offentliggjøres i anonymisert form.

De ansatte skal sikres mulighet til å delta i vurderingen av hvilke grupper som skal i hvilken stillingskategori. Formålet med lønnskartleggingen er blant annet å fremme kjønnslikestilling i arbeidslivet ved å bidra til at virksomheters systemer for lønnsfastsettelse er gjennomskuelige. Enhver kan henvende seg til ombudet for veiledning, også i enkeltsaker. 

Redegjørelsesplikt

Arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgivere i privat sektor av en viss størrelse, har i tillegg en redegjørelsesplikt. Redegjørelsesplikten innebærer at arbeidsgiver skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Redegjørelsen skal utformes slik at enkeltansattes personlige forhold ikke røpes. Resultatene av lønnskartleggingen skal fremgå av redegjørelsen i anonymisert form.

Denne redegjørelsen skal gå frem av årsberetningen eller et annet offentlig tilgjengelig dokument. Med offentlig tilgjengelig dokument menes et dokument som er tilgjengelig på bedriftens hjemmeside. Hvis virksomheten plikter å levere årsberetning, men velger å gi redegjørelsen i et annet offentlig dokument, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes tilgjengelig.

Åpenhet om lønn er et sentralt verktøy i arbeidet for likelønn og mot lønnsdiskriminering

Ansatte i virksomheten er blant dem som har rett til innsyn i resultatene av lønnskartleggingen, også når resultatene ikke kan anonymiseres. Opplysningene kan bare gis i den utstrekning de er nødvendige for å undersøke om det foreligger ulovlig forskjellsbehandling ved lønnsfastsettelsen. Den som mottar slike lønnsopplysninger, har taushetsplikt og skal underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder ikke opplysninger som er offentlige etter offentleglova.

Ansatte i virksomheten kan også, på visse vilkår, ha rett til innsyn i dokumentasjon om likestillingsarbeid.

Skal forankres i styret

Styret i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sørge for at plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette oppfylles i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven §§ 26 og 26 a og regnskapsloven § 3-3 c.

Håndheving

Diskrimineringsnemda håndhever bestemmelsen om arbeidsgivers redegjørelsesplikt. Diskrimineringsnemnda har myndighet til å fatte et forvaltningsvedtak dersom det foreligger brudd på oppfyllelsen av redegjørelsesplikten. Nemnda har også myndighet til å ilegge tvangsmulkt for å sikre oppfyllelsen av pålegget om å rette opp manglende oppfyllelse av redegjørelsesplikten.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 
GRATIS E-BOK FOR LEDERE

Slik går du frem ved oppsigelse
på grunn av arbeidstakers forhold

 

Last ned gratis her
Last ned gratis e-bok om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold her
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: