Sticos Fagstoff

Korona: Dette er de økonomiske krisetiltakene

Korona: Dette er de økonomiske krisetiltakene

Her er en oversikt over de økonomiske krisetiltakene som myndighetene har kommet med i forbindelse med koronautbruddet. De siste tiltakene finner du nederst i artikkelen. 

Covid-19 har store konsekvenser for mange bedrifter. Sticos ønsker å bidra ved å gi deg GRATIS tilgang til Sticos Oppslag i 30 dager. Sticos Oppslag gir deg svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter.

Tiltak kunngjort 19. mars:

Torsdag 19. mars ble den første delen av den økonomiske krisepakken vedtatt:

Permittering: 

 • Antallet lønnpliktdager ved permittering (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen, slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. 

 • Etter utløpet av lønnspliktperioden har arbeidstaker rett til full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20.mars. 
  Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver, går over på ny ordning fra og med 20.mars. 

 • Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres man inntekt på minimum 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4% av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars. 

 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4% av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars. 

 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. 

 • Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå uten dagpenger i 3 dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikraftredelse er 20. mars. 

 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50% til minimum 40%. Ikraftredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun 2 dager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av rullerende permitteringer blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere. 

 • Lærlinger som mister lærlingeplassen i forbindelse med virusutbruddet sikres en inntekt på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre og utbetalingene skjer så snart NAV får på plass en teknisk løsning. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere: 

 • Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Sykepenger: 

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres fra 16 til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. 

Omsorgspenger: 

 • Omsorgspenger på grunn av omsorg for sykt barn under 12 år dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger reduseres fra 10 til 3 dager. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger også utover 3 dager, men kan kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag.  
  Dette er en midlertidig ordning som gjelder i 2020. Utbetalingene vil skje så fort NAV får på plass en teknisk løsning.  

 • Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende kan bruke omsorgsdager hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Man trenger ikke søke NAV om dette. Retten til omsorgspenger gjelder også i slike tilfeller til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. 

 • Det innføres en midlertidig rett til å overføre omsorgsdager til den andre foresatte. Formålet er å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner (f.eks. helsevesenet) skal kunne fortsette sitt viktige arbeid. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner. 

 • Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4. Disse gruppene får en kompensasjon på 100 % av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.  
  Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Sosiale ytelser:

 • Regjeringen stiller aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

 • Tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Tiltak kunngjort 19. mars:

Torsdag 19. mars vedtok Stortinget andre del av krisepakken med tiltak som skal begrense det økonomiske tapet som følge av koronaviruset. De åtte hovedpunktene fra avtalen er som følger:

 • Det legges opp til en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for èn termin. Sticos antar dette vil gjelde for andre termin. For Finnmark og Nord-Troms, hvor det er nullsats, skal det i samme periode ytes en tilsvarende kompensasjon.  

 • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

 • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av koronapandemien.

 • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

 • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.

 • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

 • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsløsning som følge av de midlertidige corona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. De skal også umiddelbart fremme forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

 • Barn som har det vanskelig hjemme må sikres hjelp og oppfølging, enten gjennom barnevern, skole eller krisesenter.

 • Det er også enighet om at flyselskaper med såkalte FOT-ruter (forpliktelser til offentlig tjenesteyting, journ.anm.), hovedsakelig Widerøe, vil få kompensasjon for å komme seg gjennom krisen. Det er snakk om rundt 40 millioner kroner i måneden.

Tiltak kunngjort 21. mars:

Lørdag 21. mars vedtok Stortinget nye økonomiske tiltak knyttet til virusutbruddet. Vedtaket må formelt sanksjoneres i statsråd:  

Utsatte frister for innbetaling av skatter og avgift:

Stortinget vedtok endringer i skattebetalingsloven som gir departementet fullmakt til å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for innbetaling av forskuddsskatt og merverdiavgift i enkelte situasjoner. Slike regler er ikke formelt fastsatt ennå, men i proposisjonen som ligger til grunn for vedtaket er det foreslått følgende utsettelser:

Skatter på formue og inntekt

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum: Fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september i 2020.

Finansskatt

Skatt på lønn: Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august i 2020.

Skatt på overskudd: Fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Folketrygdens inntekter

Arbeidsgiveravgift: Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august i 2020.

Merverdiavgift

Fristen for å betale merverdiavgift for første termin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

Reduksjon av lav merverdiavgiftssats

Stortinget vedtok også å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. i perioden fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Men det er bebudet en ny proposisjon fra regjeringen 27. mars som kan medføre tidligere tidspunkt for ikrafttredelse og/eller ytterligere reduksjon i satsen.

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter

Stortinget har vedtatt en lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter med en ramme på 50 milliarder kroner. Ordningen er godkjent i ESA og forskriften ble fastsatt i dag. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Det er bankene som betjener ordningen, og selv innvilger lån til sine lånekunder. Det er ikke satt noe forbud mot at bedriftene utbetaler utbytte men presiserer i proposisjonen at det er viktig at alle i den situasjonen vi nå er i viser moderasjon, spesielt mht. utbytte og bonus. Det vil kunne bli lagt vekt på ved tildeling av garantier.

50 milliarder til statens obligasjonsfond

Det er også vedtatt å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Andre varslede endringer:

Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

Finansdepartementet mener det i lys av den pågående situasjonen er fornuftig at overføringen likevel ikke gjennomføres 1. juni 2020 og har gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbefaling om overføring 1. november 2020.

Skatteetaten stopper bruk av tvangsmulkt midlertidig

Skatteetaten varslet i pressemelding 25. mars at den midlertidig vil stoppe bruk av tvangsmulkt ved for sen levering av følgende skattemeldinger:

Tvangsmulkt i a-ordningen

Arbeidsgivere blir ikke sanksjonert hvis a-meldingen leveres etter fristen. I første omgang gjelder dette for a-melding med leveringsfrist 5. mars. Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Tvangsmulkt for merverdiavgift

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding Ordningen gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni). 

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes. Innleveringsfristen er 31. mai.

Skatteetaten understreker at det likevel er viktig at meldingene blir levert så snart som mulig.

Tiltak kunngjort 27. mars: 

Fredag 27. mars la regjeringen frem nye forslag til økonomiske tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet. Den nye tiltakspakken er rettet mot bedrifter og mennesker som har mistet deler av inntekten sin som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

De viktigste forslagene i den nye proposisjonen er:

 • Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet (nytt forslag)
  Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. 

 • Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 mrd. kroner (nytt forslag)
  Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

 • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner (nytt forslag) Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

 • Rentestøttefond – 300 mill. kroner (nytt forslag)
  Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

 • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner (nytt forslag)
  Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

 • Næringsrettet forskning – 250 mill. kroner (nytt forslag)
  Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

 • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner (nytt forslag)
  Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

 • Forlenget dagpengeperiode for oppsagte (nytt forslag)
  Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

 • Forlenget dagpengeperiode for permitterte (nytt forslag)
  For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.

 • Forskutteringsordning dagpenger (nytt forslag)
  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

 • Vurdering av behov for forlengelse av varighetskrav for diverse ytelser (varsles), dvs. forlengelse utover det som alt er regulert for AAP i §5-1 i forskriften.

 • Redusert lav merverdiavgiftssats (nytt forslag)
  Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent.

 • Redusert arbeidsgiveravgift (varsles, følges opp i RNB)
  Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett. For sone V (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner.

 • Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere (gjennomført og nytt forslag)
  Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

 • Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper (ny lovhjemmel).
  Etter gjeldende regelverk vil aksjonærer kunne måtte betale en kurs som er kunstig høy i dagens situasjon ved et kontrollskifte i børsnoterte selskaper. I dag er det kommet på plass hjemmel slik at det kan fastsettes forskrift som åpner for innhenting av kapital til børsnoterte selskaper uten at tilbudsprisen for pliktig tilbud er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: