Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2022 for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet 2022 for kommuner og fylkeskommuner

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er lagt frem. Her er hovedmomenter for endringer i budsjetterte overføringer til kommunene og fylkeskommunene for 2022.
 

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Kommune

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Diverse

Regjeringen foreslår å øke Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning med 50 millioner kroner for å bidra til en styrking av etaten.
Regjeringen foreslår i tillegg en ettårig bevilgningsøkning på 75 millioner kroner til etaten som følge av koronapandemien. Styrkingen foreslås selv om det nå er gode utsikter på arbeidsmarkedet og positiv vaksinesituasjon, fordi ettervirkningene av pandemien også vil prege etatens drift i 2022.

Regjeringen foreslår videre en bevilgning på 221,8 millioner kroner for å legge til rette for utfasing av datasystemene Arena og Abetal. Målet er å sikre nye og gode tjenester til både brukere og arbeidsgivere i forbindelse med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og NAVs arbeidsrettede tjenester.

Regjeringen foreslår å sette av 13 millioner kroner til å utvikle digitale løsninger for samhandling mellom brukere og arbeids- og velferdsforvaltningen innen økonomisk rådgivning.

Tolking for hørselshemmede, døve og døvblinde utføres både av fast ansatte tolker ved NAV Hjelpemiddelsentral og av frilanstolker. Retten til tolk er hjemlet i folketrygdloven. For å legge til rette for bedre kvalitet, økt forutsigbarhet for brukeren og bedre tilgang på tolketjenester, foreslår regjeringen å øke antall fast ansatte tolker i tolketjenesten med 25 årsverk fra 2022. Forslaget innebærer at Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett styrkes med 23,7 millioner kroner til dette formålet.

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å bevilge 32,8 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2022. Dette er en økning på 1,4 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2021. Bevilgningen for 2021 er økt i flere omganger gjennom 1. halvår 2021, vesentlig som følge av koronapandemien.

Det legges til grunn om lag 125 240 mottakere i 2022. Det forventes en nedgang i antall mottakere fra 2021 til 2022. 
Regjeringen foreslår å innføre et nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger med virkning fra 1. juli 2022 hvor det gis mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling. Det anslås at forslaget vil medføre en merutgift på om lag 11 millioner kroner i 2022. Helårseffekten anslås til 180 millioner kroner.

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår en reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere, som følge av at utsiktene i arbeidsmarkedet bedres og ledigheten avtar. Reduksjonen er på 580 millioner kroner i 2022 sammenlignet med inneværende års budsjett inkludert personellressurser i Arbeids- og velferdsstaten. 

I tillegg foreslås det å redusere bevilgningen knyttet til forslaget om å harmonisere satsen på tiltakspenger med minste sats på dagpenger. Reduksjonen er på 275 millioner kroner. Forslaget til bevilgning gir fortsatt et høyt tiltaksnivå som vil ivareta behovet for arbeidsmarkedstiltak til de som står utenfor arbeidslivet. Forslaget gir grunnlag for å videreføre innsatsen innenfor inkluderingsdugnaden og ungdomsinnsatsen.

Bevilgningen gir beregningsteknisk rom for å gjennomføre om lag 60 300 plasser i 2022, en nedgang på om lag 2 000 plasser sammenlignet med planlagt nivå i 2021.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 46,1 millioner kroner i 2022. Forslaget gir rom for å videreføre om lag 300 nye plasser som ble etablert i annet halvår på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett 2021. Beregningsteknisk utgjør dette om lag 12 000 tiltaksplasser i varig tilrettelagt arbeid i 2022.

Dagpenger

Regjeringen foreslår å bevilge 12,9 milliarder kroner til dagpenger i 2022. Dette innebærer en utgiftsreduksjon fra 2021 til 2022. Reduksjonen skyldes i hovedsak at antallet mottakere av dagpenger forventes å falle som følge av lavere arbeidsledighet og avvikling av ekstraordinære og midlertidige tiltak i forbindelse med koronapandemien. I Revidert nasjonalbudsjett 2021 ble bevilgningen satt til 25 480 millioner kroner.

Teknisk sektor

Arealplanlegging i kommunene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordning der kommunene kan søke om midler til å lage kommunedelplaner for natur med 2 millioner kroner. Tilskuddsordningen totalt er på 3 millioner kroner i 2022.

Oppvekst

Barn og unge - kultur

Regjeringen foreslår en bevilgning på 69 millioner kroner til Barne- og ungdomstiltak. Beløpet inkluderer en økning på 7,5 millioner kroner til ordningen Inkludering i kulturliv som del av regjeringens pott til tiltak for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Det inkluderer også en videreføring av 12 millioner kroner til nye tiltak lagt frem i Barne- og ungdomskulturmeldingen, Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Barnehage/skole – spesialpedagogikk

Regjeringen foreslår å bevilge 100 mill. kroner til oppbyggingen av kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Barnehage/skole – tiltak konsekvenser av covid-19-pandemien

Regjeringen foreslår å bevilge 240 mill. kroner til tiltak for å støtte barn og unge som følge av konsekvenser av covid-19-pandemien i skole og barnehage. Midlene kan blant annet brukes til tiltak for å støtte den faglige og sosiale utviklingen til barn og unge og til bedre oppfølging av sårbare barn.

Barnekoordinator – likeverdsreformen

Mange familier strever med å finne frem i velferdstilbudene og trenger bedre hjelp og avlastning i hverdagen. Regjeringen foreslår 100 millioner kroner i kompensasjon til kommuner for merutgifter knyttet til lovfesting av rett til barnekoordinator.
Det foreslås at lovendringen, som er en del av likeverdsreformen trer i kraft fra 1. august 2022. Helårsvirkningen av forslaget er 180 millioner kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger.

Barnevern – kompetansekrav

Regjeringen foreslår å kompensere kommunene med 52,5 millioner kroner for merutgifter som følger av kompetansekravet i barnevernet.

Barnevernsreformen – ikrafttredelse

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med 1,3 milliarder kroner. Dette skal kompensere for kommunenes økte egenandeler for statlige tiltak i barnevernet, som følge av barnevernsreformen.

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022.

Bransjeprogram  - kompetansereformen

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til å videreføre de åtte bransjeprogrammene for kompetanseutvikling som ble etablert som en del av Utdanningsløftet 2020. Dette er en delvis videreføring av økningen i forbindelse med Utdanningsløftet 2020. Forslaget gir også rom for å etablere et nytt bransjeprogram.

Skole – ekstra time i naturfag

Regjeringen foreslår å bevilge 104,2 mill. kroner til å utvide timetallet i grunnskolen med en ekstra time i naturfag.

Skole – lærerspesialister

Regjeringen vil trappe opp satsingen på karriereveier for lærere og foreslår å bruke 271,7 mill. kroner på dette i 2022. Bevilgningen gir rom for å øke antall lærerspesialister til 3 000 fra høsten 2022.

Skole – skolefritidsordning (SFO)

Regjeringen foreslår å bevilge 51,5 mill. kroner til gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner.

Skole – videreutdanning lærere

Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til å opprette flere videreutdanningsplasser innen spesialpedagogikk for barnehagelærere og lærere i skolen. Samlet foreslår regjeringen å bruke 1,7 mrd. kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere.

Helse- og omsorg

Omsorgsplasser – heldøgn

Regjeringen foreslår en ramme i 2022 på 951 millioner kroner til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser. Rammen er budsjettert med utbetaling på seks år. I 2022 utgjør bevilgningen 95,1 millioner kroner.

Halvparten av rammen er øremerket til heldøgns omsorgsplasser som skal gi netto tilvekst i kommunene som mottar dette tilskuddet.

Psykisk helse barne og unge – lavterskel behandlingstilbud

Regjeringen foreslår 18 millioner kroner til å utvikle og pilotere lavterskel behandlingstilbud i kommunene for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer. Det foreslås også 2 millioner kroner til å evaluere tiltaket.

Psykisk helse barn og unge – oppsøkende tjenester

Regjeringen foreslår 53,5 millioner kroner for å etablere flere FACT ung-team, som er tverrfaglige og oppsøkende team for barn og unge med sammensatte hjelpebehov. Det foreslås også 8,5 millioner kroner til utvikling og evaluering av FACT ung.

Ressurskrevende tjenester i den kommunale omsorgstjenesten

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med 50 000 kroner for 2022, som vil gi en innsparing på 300 millioner kroner. Innstrammingen er liten i forhold til den sterke veksten som har vært i ordningen.

Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp disse foreslås det å innføre en tilleggskompensasjon på 55 millioner kroner til kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester, som har mindre enn 3 200 innbyggere og lavere skatteinntekter enn 120 prosent av landsgjennomsnittet de siste tre årene.

Rusarbeid i kommunene

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til etablering av rådgivende enheter for russaker i kommunene. Enhetene skal ta imot personer der oppmøteplikt er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon for overtredelse av narkotikalovgivningen.

Selvmord – kompetanse

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til å styrke kompetansen om selvskading og selvmord hos personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og somatikk. 

Annet

Bostøtte

Regjeringen foreslår å styrke bostøtten med 71 millioner kroner i 2022. Bostøtten går til personer med lav inntekt og høye boutgifter. Styrkingen vil komme barnefamilier og andre store husstander til gode, og er en del av regjeringens barnefattigdomspott.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter.

Flom- og skredforebygging

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 660 millioner kroner, inkludert drift, til arbeidet med å forebygge flom- og skredskader under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Midlene skal blant annet gå til kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikrings- og miljøtiltak, fjellskredovervåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeid med overvann.

Det foreslås å bevilge 150 millioner kroner til krise- og hastetiltak, herunder gjennomføring av krisetiltakene etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune.

Regjeringen foreslår også å bevilge 25 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett for å sluttføre skredsikringstiltak under fjellet Sukkertoppen.

Røros – Øvre Storwartz

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til rassikring av gruveganger på Øvre Storwartz på Røros som ligger i populært statlig sikret friluftsområde. Svært grunne gruveganger ligger delvis under minst én fredet bygning fra kobberverkets drift. Denne kan bli ødelagt uten sikring, samt at rassikring er viktig av publikums- og personellhensyn.

Forurenset sjøbunn – opprydding i Store Lungegårdsvann i Bergen

Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner kroner i 2022 og 84,3 millioner kroner i fullmakt til bruk i 2023, til opprydding av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann i Bergen. Til sammen 107,3 millioner kroner over to år. I områdene rundt Store Lungegårdsvann skal det de kommende årene blant annet bygges studentboliger, ny bybane, ny bystrand, park, strandpromenade og anlegg for vannsport.

Husbankens låneramme

Regjeringen foreslår en låneramme på 19 milliarder kroner i 2022. Det er 3 milliarder høyere enn før covid-19-pandemien. Startlån er det viktigste virkemiddelet for å hjelpe vanskeligstilte familier fra leid til eid bolig.

Startlån prioriteres først innenfor lånerammen.

Regjeringen foreslår at Husbanken kan bruke inntil 1 milliard kroner til lån til boligkvalitet og utleieboliger i distriktskommuner i 2022.

Like muligheter i oppveksten

Regjeringen foreslår satsinger på om lag 400 millioner kroner som bidrar til å nå målene i Like Muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020–2023).

Midlene går til satsinger på flere departementer sine områder. Sentrale satsinger i 2022 er: 

  • 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet
  • 35 millioner kroner til å styrke den nye tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge
  • 7,5 millioner kroner til å styrke tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv
  • 15 millioner kroner til å utvide ordning med gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner
  • 20 millioner kroner til økt pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder
  • 71 millioner kroner til å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander
  • 23,5 millioner kroner til å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp med ti prosent.

Fylkeskommune

Videregående opplæring

Fagskole for brann- og redningspersonell

Regjeringen foreslår å bevilge 340 millioner kroner til Fagskole for brann- og redningspersonell.

Fagskoler – kompetansereformen

Regjeringen foreslår å bevilge 62,4 millioner kroner til siste halvårseffekt for 1 600 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning som ble etablert som en del av Utdanningsløftet 2020.

Videregående opplæring – fullføringsreformen

Våren 2021 la regjeringen frem Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen over 800 millioner kroner til oppfølging av Fullføringsreformen.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet for at personer som har brukt opp retten til videregående opplæring, kan fullføre. Det foreslås også midler for å gjøre opplæringen mer tilpasset og fleksibel for elevene.

Regjeringen foreslår å trappe opp tilskuddet til tilbud som fører frem til fagbrev for personer som allerede har studie- eller yrkeskompetanse. I budsjettforslaget øker også tilskuddet for å gi et bedre tilbud til søkere som ikke får læreplass.

Samferdsel

Ferje

Regjeringen foreslår at rutetilbudet i riksveiferjesambandene i stor grad videreføres fra 2021 til 2022. Det blir prioritert å øke tilbudet på E6 Bognes–Skarberget ved oppstart av ny kontrakt 1. desember 2022. Det foreslås å sette av 483 millioner kroner til reduserte ferjetakster på riks- og fylkesveiferjesambandene i 2022-budsjettet. Reelt vil dette kunne gi takster som er om lag 17,5 prosent lavere enn takstnivået 1. januar 2021, eks. mva.

Vei

Regjeringen foreslår å opprette en ny tilskuddsordning til fylkesveier, der tiltak for vedlikehold, fornying og utbedring skal prioriteres.
Staten kompenserer fylkeskommunene for merutgifter for oppfølging av krav i tunnelsikkerhetsforskriften på fylkesveier. For 2022 foreslår regjeringen en økning på 231 millioner kroner i kompensasjon, som bevilges over rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Print

Sticos holder deg oppdatert: