Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Konsekvenser for regnskapet

Korona: Konsekvenser for regnskapet

Koronaviruset fører til lavere inntjening, permitteringer, usikkerhet, forhøyet tapsrisiko, verdifall og i verste fall konkursrisiko for mange selskaper. Hva vil det bety for regnskapsrapporteringen?

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Mange selskap begynner å bli kraftig berørt av konsekvensene av den ekstraordinære situasjonen verden har havnet i på grunn av koronapandemien. Vi skal nå se hvilke utfordringer det fører til for regnskapsrapporteringen og hvilket ansvar styret vil ha i denne situasjonen.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Redusert inntjening

Mange selskap har som konsekvens av pandemien og tilhørende nedstegning av samfunnet opplevd redusert inntjening, og det er ingen tvil om at mange sliter med likviditeten. Utsatt betaling av offentlige avgifter og kompensasjonsordninger har gitt næringslivet et pusterom men samtidig forskjøvet problemet for en del. Mange spår at konkursrisikoen er stor utover våren 2021. Her er spesielt reiselivsbransjen utsatt, det samme med restaurant- og underholdningsbransjen. Arrangement og konserter avlyses. Det varsles om vesentlig bortfall av inntekter og mange har gjennomført permitteringer. For selskap medfører dette negative resultater, som igjen vil påvirke egenkapitalen. Blir dette en vedvarende situasjon vil dette øke risikoen for konkurs for mange. Her bør du være oppmerksom på at det allerede på kort sikt kan påvirke verdsettelsen av eiendelene i regnskapet.

LES OGSÅ: Korona: Dette er reglene for sykepenger, ferie og permittering

Vurdere nedskrivningsbehov

Ved verdsettelse av anleggsmidler i balansen må nedskrivningsbehov vurderes. Verdien skal nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi av anleggsmidlet, og verdifallet ikke er forventet å være forbigående.

Virkelig verdi er det høyeste av salgsverdi og estimert bruksverdi. I dagens situasjon er mange selskaper rammet av svikt i etterspørsel og lavere inntjening. Synkende etterspørsel kan påvirke salgsverdien av anleggsmidlet. Manglende inntjening kan i stor grad påvirke estimert bruksverdien av anleggsmidlet. Dette kan gi behov for nedskrivning av balanseført verdi, såfremt situasjonen ikke er forbigående. I dagens situasjon er det vanskelig å spå. Men har man ikke inntjening på sine investeringer, f.eks. i fly, busser, båter, scootere og de etter hvert ikke blir brukt pga. stopp i aktivitet og etterspørsel, så vil det fort kunne bli et nedskrivningsbehov.

I nettkurset vårt om nedskrivningsbehov gjennomgår vi når en nedskrivningsvurdering må gjøres, og hvordan denne skal gjennomføres. Vi går nærmere inn på hvordan man beregner gjenvinnbart beløp, herunder beregning av netto kontantstrøm fra anleggsmidlet og beregning av avkastningskrav. Så ser vi på tilfeller hvor tidligere nedskrevet beløp skal reverseres. Kurset inneholder et lengre eksempel som vi vil følge gjennom hele prosessen. Se mer om kurset her!

Andre konsekvenser

Når flere bransjer er hardt rammet av uroligheter og usikkerhet får dette ringvirkninger for også andre selskaper. Dette gjelder for eksempel selskaper med investeringer i eller fordringer på foretak som er rammet av sviktende inntjening. Det kan være investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap der både verdien av investeringene og eventuelle lån til selskapene etter hvert går tapt. Her må det også vurderes om det er risiko for verdifall som ikke er forbigående.

Mange selskap plasserer overskuddslikviditet på børsen i aksjer eller andre verdipapirfond. I 2020 gikk børsen verden over bedre enn forventet men dette kan snu igjen avhengig av de langsiktige virkningene av Covid 19. Da er det viktig å være oppmerksom på at ved nedgang på børsen, får det straks innvirkning på regnskapet for foretak som verdsetter postene til virkelig verdi. Små foretak kan velge laveste verdis prinsipp og vil mest sannsynlig også bli berørt av verdifallet. Det er viktig å være klar over risikoen når man går inn i denne typen plasseringer. Her er det viktig å ha nok overskuddslikviditet til å kunne ta risikoen det er å plassere i denne type investeringer.

Kundefordringer og andre fordringer vil også være poster det kan være økt risiko for tap på. Selskap som nå har vesentlig mindre inntjening vil kunne få store problemer med å gjøre opp gjelden sin og motpart risikerer å tape pengene. De må sette av for tapsrisiko i regnskapet.

Redusert aktivitet i samfunnet påvirker også deler av varehandelen, noe som gjør at man kan bli sittende med varelager som etter hvert blir tungt og selge. Det kan kreve økt avsetning for ukurans i regnskapet.

Konsekvenser for årsregnskapet

Regnskapet for 2019 ble ikke berørt av koronapandemien. Spredning av koronaviruset, og utvikling i markedet som følge av dette, var en hendelse etter balansedagen uten regnskapsmessig konsekvens. Regnskapet for 2020 vil imidlertid for mange bli direkte berørt både på grunn av lavere omsetning og inntjening, og behov for nedskrivninger av verdier og avsetninger for tapsrisiko.

Dette vil kreve utfyllende noteopplysninger. Dette vil være estimat og leser av regnskapet trenger å vite hva som ligger til grunn for vurderingene og beregningene som er gjort. Poster som vil kunne kreve ekstra noteopplysninger er driftsmidler, andre anleggsmidler som for eksempel aksjer og immaterielle eiendeler (inkludert goodwill), tap på fordringer og varelager.

Fall på børsen etter årsskriftet vil ikke påvirke regnskapsposten markedsaksjer eller andre finansielle instrument vurdert til virkelig verdi. Her er det balansedagens kurs som gjelder. Men er det vesentlig nedgang i verdien innen regnskapet avlegges bør det vurderes å gi noteopplysninger om det. Det er viktig å tenke over den generelle opplysningsplikten. Og er den finansielle risikoen stor skal det omtales i årsberetningen.

Les også: Korona må omtales i regnskapet for 2020

Konsekvenser av koronaviruset kan også kreve mer omtale av styret i årsberetningen. Styret skal gi en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor og gi en bekreftelse eller redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift. Små foretak som ikke utarbeider årsberetning må omtale usikkerhet om fortsatt drift i note. Vi anbefaler at man uansett sier noe om konsekvensene for virksomheten som følge av koronapandemien og hvordan man ser på videre drift. Leser av regnskapet vil være interessert i å vite det uansett hvordan det har gått. Her kan det også være aktuelt å opplyse om hvor mye tilskudd selskapet har fått fra de aktuelle kompensasjonsordningene.

Styrets ansvar

Som styremedlem må man være sitt ansvar bevisst. Styret har ansvar for å påse at selskapet til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og likviditet ut ifra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Konsekvensene av dagens urolige markedssituasjon kan være redusert egenkapital og stram likviditet hos mange selskap, noe styret derfor må være oppmerksomme på. Hvis det antas at egenkapital er lavere enn forsvarlig, må styret straks behandle saken og innen rimelig tid innkalle til generalforsamling.

Styret må redegjøre for selskapets stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Mulige tiltak her er kapitalforhøyelse, annen styrking av egenkapitalen, eller tiltak for å redusere kostnadsnivået. Regjeringen har kommet med en rekke ordninger for å bidra til at virksomhetene klarer seg gjennom denne vanskelige perioden. De har lovt å forlenge ordningene så lenge pandemien pågår. Det er helt avgjørende for mange virksomheter, og er derfor også aktuelt å opplyse om.

Svak likviditet og usikkerhet om fremtiden til selskapet kan tilsi at dette ikke er tidspunktet for å avsette for utbytte.

LES OGSÅ: Styremøte og generalforsamling uten fysisk møte

For at styret kan ivareta sitt ansvar er det viktig at regnskapsansvarlig er oppmerksom på innvirkningen dagens situasjon har på regnskapsrapporteringen, så styret blir forelagt riktige regnskapsrapporter. Her er verdsettelse av eiendeler og avsetning for tapsrisiko sentralt.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Sticos holder deg oppdatert: