Sticos Fagstoff

Korona: Utfordringer med kompensasjonsordningen

Korona: Utfordringer med kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen inneholder en del begrensninger og krever også en stor jobb knyttet til periodisering av omsetning og kostnader, vurderinger og dokumentasjon. Hvor enkel ble egentlig ordningen?

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med gjeldende regelverk.

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen skal gi tilskudd til foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene, for å hindre unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser. Tilskuddet beregnes blant annet ut ifra omsetningsfall i prosent og faste uunngåelige kostnader for selskapet.

Det er lagt vekt på at dette skal være en ordning som er enkel å bruke, men den byr likevel på en del utfordringer. Det er flere begrensninger, krav til periodisering, dokumentasjon og tilhørende attestasjon, som kan skape utfordringer for mange. Dette gjør kanskje at ordningen ikke fremstår som så enkel å benytte seg av likevel.

Vi har omtalt hovedtrekkene i ordningen her: Korona: Dette er kompensasjonsordningen

Begrensninger

Det er flere punkter i forskriften som bidrar til å begrense hvor stort tilskuddet blir. Vi skal nå se på de viktigste av dem.

Kostnader

Tilskuddet begrenses ut ifra størrelsen på faste uunngåelige kostnader. Som faste uunngåelige kostnader regnes kostnader som kan henføres til følgende poster i næringsoppgaven:

  • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler

  • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil

  • post 6340 Lys og varme

  • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer

  • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

  • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap

  • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

  • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler

  • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget

  • post 7500 Forsikringspremie.

Dette er uavhengig av hvordan kostnadene tidligere er behandlet i regnskapet og næringsoppgaven. Det er altså ikke et krav at kostnadene tidligere skal ha vært henført til disse postene, men at de kan henføres dit. Hvert foretak må likevel gjøre en vurdering av om noen av postene inneholder kostnader som varierer med aktiviteten. Den variable delen av kostnaden må i så fall tas ut, og inngår ikke som grunnlag for beregning av tilskudd.

Mange foretak vil nok oppleve at de har faste kostnader som ikke vil reduseres i takt med aktivitetsnivået i selskapet, men som likevel ikke gir grunnlag for tilskudd sånn ordningen nå er utformet. Eksempler på dette kan være kostnader til vakthold, generelle renholdstjenester, personalforsikringer, avskrivninger og intern regnskapsførsel. Det er fra 15. mai tatt inn i forskriften at foretak som omsetter tjenester som gjelder levende dyr, kan ta med nødvendige lønnskostnader til dyrestell og kostnader til fôr og veterinær.

Noen kostnader har det vært uklart om inngår i ordningen eller ikke. Et eksempel på dette er lisenskostnader og felleskostnader. Skatteetaten har nå tatt inn nærmere avklaringer om dette i sin veiledning.

Kostnader til årlig bruksrett for programvare, for eksempel leie av regnskapsprogram, kan føres på post 6400 leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.. Posten kan også inkludere kostnader til lisenser/leie av økonomisystem, kassasystem, timebestillingsystem, personallistesystem etc. Lisenskostnaden kan likevel kun inkluderes hvis den vurderes som fast og uunngåelig. Betaler du årlig lisenskostnad, inngår 1/12 av denne kostnaden i søknaden for mars. Lisenskostnader i forbindelse med egen produksjon og salg som bokføres på konto 7600 lisensavgift og royalties inngår imidlertid ikke i ordningen.

For felleskostnader er det avgjørende om kostnadene kan inngå i de opplistede postene i næringsoppgaven. Her må det derfor gjøres en konkret vurdering av hva felleskostnadene består av. Det er kun faste, uunngåelige kostnader som kan inngå i søknaden. Hvis deler av kostnaden varierer med aktivitetsnivået i foretaket eller kan stoppes, skal den ikke inngå i søknaden. Det samme gjelder for foretak hvor en del av husleiekostnaden gjelder felleskostnader, som for eksempel forsikring, vaktmestertjenester, renhold og markedsføringskostnader. Kun den delen av kostnaden som inngår i forskriften kan inngå i søknaden.  

For franchiseavgift, som normalt inngår i post 7600, må man vurdere særskilt om en andel av denne kostnaden kan henføres til postene i næringsoppgaven som er definert som faste og uunngåelige. Hvis man vurderer felleskostnader og franchiseavgift, eller en andel av disse, som faste og uunngåelige så må dette også dokumenteres.

Se Sticos sitt GRATIS webinar om kompensasjonsordningen. Få tilgang her

Det er kun kostnader knyttet til avtale inngått før 1. mars som inngår som uunngåelige, faste kostnader etter denne ordningen. Det er gjort unntak fra dette for kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon, som likevel ikke trenger å være knyttet til avtaler inngått før 1. mars.

Før ordningen kom på plass var det uklart i hvilken grad kostnader til leiekontrakter som behandles som finansiell leasing hos leietaker ville bli omfattet. Det er nå klart at ved leasing skal periodens leiebeløp fordeles jevnt over perioden leasingen dekker. Leiebeløp for mars 2020 vil inngå som fast uunngåelig kostnad i søknad om tilskudd for mars. Dette er uavhengig av om kostnaden behandles som operasjonell eller finansiell leasing i regnskapet. Hvis du fremleier leieobjekter (for eksempel driftsmiddel eller eiendom) må du være oppmerksom på at kostnader til leiekostnadene skal reduseres med inntekter fra fremleien.

Hvis du har oppnådd rabatter eller prisreduksjoner i kostnadene som inngår i ordningen for måneden du søker for, så skal dette redusere de faste uunngåelige kostnadene tilsvarende.  

Omsetningsfall

Etter at tilskuddet er beregnet på bakgrunn av omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader, så må dette måles opp mot omsetningsfallet i kroner. Dette på grunn av begrensning om at tilskuddet ikke kan overstige foretakets beregnede omsetningsfall målt i kroner. Hvis omsetningsfallet i kroner er lavere enn beregnet tilskudd, så reduseres tilskuddet tilsvarende differansen mellom disse.

Foretak med underskudd

Dersom selskapet gikk med underskudd i 2019 kan tilskuddet bli avkortet. Tilskuddet kan da ikke overstige:
(prosentvis omsetningsfall x (faste uunngåelige kostnader for måneden + ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars / antall måneder regnskapsåret omfatter))

Dersom foretaket ikke har avlagt årsregnskapet og dermed ikke vet resultat før skatt i 2019, må de estimere et forventet resultat før skatt for å beregne denne maksgrensen for tilskudd. Da kan ferdigstillelse av årsregnskapet for 2019 haste for å kunne søke om tilskudd.

Beregnet tilskudd må måles opp mot begrensningen etter denne formelen, som vil kunne reduseres betydelig hvis foretaket har høyt månedlig underskudd. Dette kan for noen foretak gi en betydelig avkortning av tilskuddet.

Hvis foretaket ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at gjennomsnittlig månedlig resultat før skatt i januar og februar 2020 er høyere enn fjorårets gjennomsnittlige månedsresultat, kan dette benyttes i stedet. Det gir mindre avkortning av tilskuddet. Foretak som gikk med overskudd i januar og februar 2020 vil da ikke få avkortning av tilskuddet selv om de gikk med underskudd i 2019. Det er klart at dette unntaket vil kreve enda mer av foretaket når det gjelder periodisering av både inntekter og kostnader for januar og februar i 2020, og kostnader til revisor eller regnskapsfører.

Periodisering

Før du kan søke om tilskudd må både omsetning og kostnader være riktig periodisert. Omsetningen i mars 2020 som inngår i grunnlaget for å beregne tilskuddet skal omfatte inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, uavhengig av tidspunkt for fakturering og betaling. For eksempel må omsetning fakturert i mars som gjelder leverte varer eller tjenester for februar, ikke inkluderes i omsetningen.  

En del mindre selskaper har nok ikke utført nøyaktige periodiseringer per måned tidligere. For disse kan det bli en stor ekstra jobb når både perioderegnskapet for tilskuddsmånedene må utarbeides så raskt som mulig, og man i tillegg må undersøke om bokført omsetning i januar, februar og tilskuddsmånedene i 2019 gir et riktig grunnlag for søknaden. Etter forskriftsendring 15. mai fremgår det at hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, kan bokførte opplysninger brukes for å beregne endring i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Dette er en gladnyhet, og kan for mange medføre mindre ekstraarbeid. 

Foretak med anleggskontrakter kan også møte utfordringer. I søknaden om tilskudd skal omsetningen periodiseres etter løpende avregnings metode med fortjeneste. Det vil medføre en ekstra jobb for de som har regnskapsført prosjekter etter fullført kontrakts metode eller løpende avregning uten fortjeneste. De må nå omarbeide sin periodisering av inntektene kun for søknadens del. Her har Skatteetaten uttalt at man kan legge fakturert omsetning til grunn, dersom den ikke avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i prosjektet. Hvis det for eksempel utstedes faktura i mai for utført prosjektarbeid i april i henhold til en avtalt faktureringsplan, kan fakturert omsetning i mai medregnes som omsetning i april.

Husk også periodisering av kostnadene hvis kostnadene ikke faktureres månedlig etter hvert som de påløper. De faste, uunngåelige kostnadene skal tilordnes jevnt over perioden de påløper etter transaksjons- og sammenstillingsprinsippet. Kostnader som påløper periodevis, skal fordeles jevnt over den perioden som kostnaden gir virksomheten en fordel. For eksempel skal kostnader til honorar for ekstern regnskapsfører knyttet til utarbeidelse av årsregnskapet og revisjonshonorar fordeles med 1/12 for hver måned.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dokumentasjon

Du må kunne dokumentere opplysningene du oppgir i søknaden om tilskudd. Det skal foreligge en oppstilling som underbygger tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Denne oppstillingen skal også vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert. Vær spesielt nøye med å dokumentere vurderinger om kostnader det er usikkert om er faste og uunngåelige etter denne ordningen. Det kan da være aktuelt å vise til avtaler eller tidligere års fakturaer. Eksempler på denne typen kostnader er felleskostnader og franchiseavgift.

Dersom du oppdager feil eller mangler i tidligere innsendt søknad, så sender du inn en ny for perioden. Det kan bli aktuelt om man selv oppdager feil, eller når det kommer endringer eller mer detaljerte veiledninger fra Skatteetaten. Den sist innsendte søknaden er gjeldende. Har du allerede fått utbetalt tilskudd gjøres det en ny avregning som gir tilleggsutbetaling eller krav om tilbakebetaling. Søknadsportalen er åpen for endringer for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, som er fristen for innsendelse. For juni, juli og august er søknadsfristen 31. oktober.

Hvis du blir trukket ut i kontroll må du kunne fremlegge bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på innholdet i søknaden. Skatteetaten kan kreve at bekreftelsen er avgitt av revisor. Det kan være lurt å ha god dialog med regnskapsfører og/eller revisor allerede før innsendelse av søknaden, for å unngå problemer når man trenger bekreftelse på innsendte opplysninger i ettertid. Alle søkere som har mottatt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kr skal uansett legge frem en slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020.

Egen beregningsmodell for sesongbedrifter

Fra 16. juni ble det mulig for sesongbedrifter å søke om tilskudd etter en egen beregningsmodell. Dersom foretaket velger å søke etter sesongmodellen, må den benyttes for alle månedene det søkes tilskudd for, det må da sendes en ny søknad for mars og april.

Sesongmodellen har flere begrensninger, og treffer derfor færre foretak enn først forventet. For å bruke modellen må foretaket drive sesongbasert virksomhet eller være umiddelbart tilknyttet til en sesongbasert virksomhet. Begrepet sesongbasert virksomhet er begrenset til å omfatte virksomheter som tilbyr aktiviteter eller opplevelser som i det vesentlige gjennomføres utendørs, og som etter sin art er sesongbasert. Av denne grunn faller for eksempel uteserveringer utenfor dette begrepet, men det kan likevel være en umiddelbart tilknyttet virksomhet. Overnattingsvirksomhet derimot faller helt utenfor, ettersom det i henhold til forskriften heller ikke kan anses som umiddelbart tilknyttet virksomhet.

Kompensasjonskalkulatoren

Vi ser at kompensasjonsordningen ikke nødvendigvis er helt enkel likevel. Den krever en del vurderinger og beregninger som ikke er helt rett frem. Det kan også være utfordrende å være oppdatert på rammene for ordningen, når det kommer endringer i regelverk og oppdaterte veiledninger. Sticos har derfor utarbeidet en kompensasjonskalkulator som vil hjelpe deg med å beregne og dokumentere hvor stor kompensasjonen vil bli. Her har vi også tatt hensyn til begrensninger av tilskuddet som følge av omsetningsfall i kroner og for foretak med underskudd i 2019.

Kalkulatoren er tilgjengelige for alle med abonnement på Sticos Oppslag. Prøv Sticos Oppslag gratis her! 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: