Hopp til innhold

Reskontroføring av internettsalg

- rådgiver i Sticos

Det er nærliggende å tro at internettsalg er alt salg som skjer over nett. Mange tenker nok at salg av vare fra nettbutikk er et typisk internettsalg, men det er det ikke etter bokføringsregelverkets definisjon. Misforståelser kan føre til uriktig salgsdokumentasjon og reskontroføring.

Hva er internettsalg

Bokføringsregelverket definerer internettsalg som salg hvor en vare eller tjeneste bestilles og betales ved bruk av en nettløsning tilrettelagt av selgeren, uten at selgerens forretningssted oppsøkes. Det er videre en forutsetning at kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering. Levering skjer altså samtidig med betaling på nett.

Et eksempel på internettsalg er når man kjøper en bussbillett via app på telefonen, og billetten blir gyldig når betalingen er utført.
Kjøper man bussbilletten av sjåføren ved påstigning, så vil dette være et kontantsalg. 

Andre eksempler på internettsalg er nettkurs, ebok, musikk.

Et eksempel på hva som ikke er internettsalg er når man bestiller en vare i en nettbutikk og betaler for varen etter levering. Dette vil være kredittsalg. Netthandel hvor betaling skjer før varen blir levert, er heller ikke internettsalg. I slike tilfeller skal salgsdokument først utstedes ved levering og betalingen føres som forskudd.

Du kan lese mer om denne problemstillingen i Sticos Oppslag Dokumentasjon av salg via internett og Bokføring av mellomværende med kunder (kundespesifikasjon). Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager. Registrer deg her! 

Dokumentasjon av internettsalg

Selv om levering skjer samtidig med betaling er det unntatt fra definisjonen kontantsalg og krav til kassasystem. Ved internettsalg skal det utstedes salgsdokumentasjon fra nettløsningen eller ved at det produseres fakturaer på annen måte. Ved internettsalg aksepteres det at salgsdokumentet presenteres for kjøper på nettsiden, i appen eller lignende, slik at kjøper kan skrive ut eller laste ned og lagre salgsdokumentet.

Lær mer om bokføringsregelverket i vårt nettkurs Bokføringsreglene i praksis

Bokføring i reskontro

Skattedirektoratet legger til grunn at internettsalg anses som kontantsalg i forhold til reglene om kundespesifikasjonen i Bokføringsforskriften § 3-1. I praksis vil det si at internettsalg kun kreves registrert i kundespesifikasjonen når alle følgende vilkår er oppfylt:

  • kjøper er bokføringspliktig, herunder når en ansatt kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, og
  • varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, og
  • vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift.

Er alle vilkårene oppfylt, slik at internettsalget må reskontroføres, så er hovedregelen at salget skal bokføres på den enkelte kundes konto i kundespesifikasjonen.

Når den bokføringspliktige har mange og tilfeldige kunder kan det være upraktisk og til dels arbeidskrevende med en egen spesifikasjon for hver kunde.

Det er åpnet opp for at man kan velge å bokføre disse salgene på en felles kundekonto, typisk “diverse kunder”. Det må da fremgå relevante identifikasjonskoder slik at opplysningsplikten kan ivaretas. Unntaksbestemmelsen er kun ment for bokføringspliktige som har etablert systemer og gode kontrollrutiner for oppfølging av fordringer som føres på felles konto.

Les også Slik skal internettsalg dokumenteres

Salg fra nettbutikk

Vi får ofte spørsmål om krav til salgsdokumentasjon ved salg fra nettbutikk. Dette er altså ikke et internettsalg, men et kredittsalg som krever at det utstedes faktura etter levering og at det føres reskontro. Ofte vil det være forskuddsbetaling som også må reskontroføres. 

Det er mange nettbutikkløsninger. Perioderapporter fra nettbutikken vil normalt ikke ivareta bokføringsregelverkets krav til dokumentasjon. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev